Fremtiden

Kirken kan bli fratatt ansvaret for gravplassene: – Vi må ikke skyve innvandrerne foran oss

Drammen kommune ser på mulighetene for å overta driften av gravplassene i Drammen. Grunnen er at man ønsker en nøytral instans. Trond Johansen fra KrF blir opprørt og irritert.- Ja, vi har blitt et flerkulturell samfunn, men vi må samtidig ta vare på våre egne verdier.

Gravplassforvaltning omfatter praktisk og juridisk administrasjon og drift av gravplasser (tidligere kalt kirkegårder, red.anm), felles seremonirom, kapell og krematorier. I gravferdsloven var disse offentlige oppgavene lagt til Den norske kirke lokalt, ved Kirkelig fellesråd, for alle innbyggere.

Etter at en ny loven om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) trådte i kraft har kommunene i Norge fått mulighet til å ta over ansvaret for gravplassforvaltningen fra Det Kirkelig fellesråd, som har tidligere hatt en lovfestet rett til å utføre denne oppgaven.

Under høringen til trossamfunnsloven i 2017, var Drammen kommune uenige i at den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og forvaltning skal videreføres som normalordning.

Dette ble også, av gamle Drammen kommune og tidligere Nedre Eiker kommune, markert som «viktig».

– Nå som denne muligheten har åpnet seg kommer kommunen til å fremme dette til politisk behandling etter sommeren, forteller Jorunn Staavi Larsen, kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune.

Det er kommunen som har stått for det økonomiske ansvaret, men det er Kirkelig fellesråd i Drammen som har hatt lovfestet rett til å utføre denne oppgaven.

I år har kommunen overført nesten 12 millioner kroner til kirken for å drifte denne oppgaven. Om kommunen kommer til å spare noe ved å ta over driften kan hun ikke svare på.

– Detaljene kommer på plass når dette blir fremmet for kommunestyret, sier hun.

Jorunn Staavi Larsen, kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune.

Møte med Human- Etisk Forbund

Seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund, Even Gran bekrefter at de har vært i møter med Drammen kommune der de har diskutert muligheten for å ta over gravplassforvaltningen. Dette møte ble arrangert etter at Human- Etisk Forbund sendte brev til alle kommunene i Norge for å be dem benytte seg av mulighetene til å ta over forvaltningen.

Rundt 17 kommuner stilte seg positiv til en slik endring, og Drammen kommune var en av dem.

– Vi ønsker derfor å anmode ledelsen i den nye, sammenslåtte kommunen om å ta initiativ til et vedtak i kommunestyret der dere ber om å overta ansvaret for gravplassforvaltningen, sier han.

Ifølge ham vil et slikt vedtak styrke likebehandlingen mellom innbyggerne, og gjøre Drammen kommune til en foregangskommune når det gjelder likebehandling av tro og livssyn.

– Det kan ikke være slik at en bestemt trosretning skal ha dette ansvaret. Det er det samme som å si at skolene skal driftes av et bestemt trossamfunn, sier han.

Human- Etisk Forbund har vært en pådriver for å få til disse endringen. De ønsker at det offentlige som en nøytral instans skal ta over roret fra Kirkelig fellesråd, som igjen er under Den norske kirke.

Drammen kommune var den eneste kommune som svarte på brevet og ønsket et møte med forbundet.

Seniorrådgiver i Human-Etisk forbund, Even Gran

Må beholde kristne verdier

Trond Johansen, som sitter i formannskapet for KrF, blir oppgitt og irritert over utspillet fra Human- Etisk forbund.

– Vi kan ikke skyve innvandrerne foran oss. Ja, vi har blitt et flerkulturell samfunn, men vi må samtidig ta vare på våre egne verdier, sier han.

Han understreker at dette er noe han ikke har diskutert med resten av partigruppa enda. Men personlig synes han at kirken har gjort en god jobb med å tilrettelegge for andre religioner og ser derfor ikke et behov for at dette er noe kommunen bør ta over.

På spørsmålet om hvorfor kirken skal ha driften og ikke en nøytral instans som kommunen, sier han at han virkelig blir oppgitt.

– Det kan man jo si om alt. At alt skal være nøytralt. Norge er bygget på kristne verdier og det bør vi ikke gå ifra, sier han.

Svein Askekjær er kirkeverge i Drammen.

Vil ikke gi ifra seg driften

Kirkeverge ved Drammen kirkelig fellesråd, Svein Askekjær, sier at de er klar over brevet som har blitt sendt til kommunene fra Human-Etisk Forbund.

– For oss er det viktig å beholdt denne driften. Vårt mål er å gjøre gravferd til en verdig avskjed der de pårørende kjenner at de blir ivaretatt som den de er, uavhengig av tro, livssyn og sosial tilhørighet. Vår erfaring fra dialogarbeid med ulike tros- og livssyn gjør oss rause og robuste for å legge til rette for trygge rammer rundt en stor variasjon i sorgsituasjoner, sier han videre.

På spørsmålet om hvorfor de bør utføre denne oppgaven for alle innbyggerne i Drammen, og ikke kommunen som nøytral instans svarer Askekjær slik:

– Jeg ønsker ikke å gå inn i dette nå, men når saken kommer opp til politisk behandling kommer vi selvfølgelig til å argumentere for at vi bør beholde driften, sier han og ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer.

Ansvaret for gravplassforvaltningen består i dag av 9,8 årsverk, fordelt over mange stillingsprosenter. Hva som skjer med de ansatte dersom kirken mister ansvaret er ikke bestemt.


Mer fra Dagsavisen