Innenriks

FHI og Helsedirektoratet må endre bruken av overtid

Arbeidstilsynet mener at både FHI og Helsedirektoratet brøt arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, da det ble jobbet mye overtid i fjor.

Samtidig som FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog har stilt opp til pressekonferanser både tidlig og sent, har arbeidstakere de har ansvaret for, jobbet overtid både netter, helger og helligdager, ifølge Arbeidstilsynets tilsynsrapporter.

I 2020 jobbet ansatte i FHI inntil 986 timer overtid og ansatte i Helsedirektoratet inntil 627 timer overtid, går det fram av dokumentasjon Arbeidstilsynet har fått derfra.

Til sammenligning er et normalt årsverk på om lag 1.700 timer.

Nå har både FHI og Helsedirektoratet fått varsel om at de vil få pålegg om å rette opp i disse forholdene, med svarfrist 7. mai.

Pandemi intet unntak

«Det må forventes av Folkehelseinstituttet at det foreligger gode rutiner for etterlevelse av bestemmelsene (i arbeidsmiljøloven, journ. anmrk.). Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at arbeidstakere ivaretas og har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også under en pandemi», skriver Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport.

«Arbeidstilsynet er av den oppfatning at Helsedirektoratet har hatt fokus på arbeidstid og har iverksatt tiltak for å redusere arbeidsbelastningen i 2020, men bruddene viser at iverksatte tiltak ikke har vært tilstrekkelige», heter det i tilsynsrapporten som gjelder Helsedirektoratet.

I januar kunne Dagsavisen opplyse at det totalt ble registrert 41.729 overtidstimer i FHI og 30.586 overtidstimer i Helsedirektoratet i 2020. Det innebar en eksplosiv vekst sammenlignet med året før. Da ble det registrert litt over 3.000 overtidstimer i FHI og 8.386 overtidstimer i Helsedirektoratet.

Erkjente overtidsbrudd

Både FHI og Helsedirektoratet forklarte dette med merarbeid på grunn av koronapandemien, og erkjente at de hadde brutt overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

– Generelt må vi si at det har forekommet brudd på disse bestemmelsene, uttalte assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI til Dagsavisen.

Helsedirektoratet opplyste at man der hadde tatt grep for å «tilrettelegge for kontinuitetsplanlegging, avlasting, oppgavefordeling og kompetanseoverføring slik at høyt belastede medarbeidere får tatt ut fri.»

Arbeidstilsynet varslet likevel mulige reaksjoner.

– Vi har over noe tid hatt en økende bekymring for det høye arbeidspresset ledere og medarbeidere i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har stått igjennom pandemien, uttalte avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås til Dagsavisen.

Netter, helger, helligdager

Nå har Arbeidstilsynet altså konkludert.

«Det synes klart at det er arbeidet langt over de avtalte rammene i tariffavtalen, blant annet maksimalt 400 timer samlet overtidsarbeid i 2020», heter det i tilsynsrapporten om FHI.

«Videre er det opplyst at overtidsarbeidet er utført om natten, i helger og på helligdager. Selv om Arbeidstilsynet legger til grunn at vilkåret for å benytte overtid var til stede i 2020 og det foreligger en tariffavtale, viser mottatt dokumentasjon at det ved flere tilfeller er arbeidet langt utover grensene som følger av tariffavtalen.»

«Overtidsarbeid innebærer en generell tilleggsbelastning for den enkelte, fordi man arbeider ut over alminnelig arbeidstid. Overtidsarbeid kan også være forbundet med stress, tidspress og uforutsigbare arbeidsdager. Overtidsarbeid er dermed belastende for de aller fleste, særlig over tid», står det også å lese.

Ønsker nye planer

Selv om Arbeidstilsynet har forståelse for at pandemien har gjort det vanskelig for FHI å ha kontroll over situasjonen, påpekes det også at «arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at arbeidstakere ivaretas og har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også under en pandemi.»

Der har FHI sviktet, ifølge Arbeidstilsynet.

«Erfaringene viser at det bør utarbeides planer for å sikre en forsvarlig arbeidssituasjon for arbeidstakerne.»

«I tillegg til fortløpende kontroll med arbeidstiden bør en slik plan også inneholde organisatoriske tiltak for å sikre at enkeltpersoner ikke blir utsatt for urimelige belastninger.»

Arbeidstilsynet konkluderer med at det foreligger brudd på bestemmelsen om kontroll med arbeidstiden, noe som er i strid med arbeidsmiljøloven.

– Nødvendig å ha en plan

Det samme gjelder for Helsedirektoratet.

«Arbeidstilsynet er bekymret for slitasjen på arbeidstakere som har lange arbeidsdager uke etter uke og tidvis med høy stressfaktor på grunn av korte tidsfrister, heter det i tilsynsrapporten.

«Helsedirektoratet har et elektronisk timeregistreringssystem hvor arbeidsgiver til enhver tid kan hente ut relevante opplysninger. Det er framlagt dokumentasjon som viser brudd, og arbeidsgiver er kjent med at det foreligger brudd på regler om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet ser alvorlig på at arbeidsgiver har tillatt at flere arbeidstakere har arbeidet mye over lengre tid. Etter vår oppfatning tyder dette på at iverksatte tiltak ikke har vært tilstrekkelige», skriver Arbeidstilsynet også.

Pandemien i seg selv unnskylder ikke dette, mener Arbeidstilsynet.

«Helsedirektoratet har et samfunnsansvar som innebærer at virksomheten under pandemier eller andre beredskapssituasjoner forventes å kunne yte ekstraordinær innsats. Koronapandemien har vist at dette kan være hendelser også av langvarig karakter. Det innebærer at det er nødvendig å ha en plan for å sikre en forsvarlig arbeidssituasjon for arbeidstakerne.»

Har ansatt flere

Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI, sier at konklusjonene til Arbeidstilsynet «var dessverre ikke overraskende for oss».

– Vi setter pris på at tilsynet anerkjenner den ekstraordinære situasjonen vi har hatt og fortsatt har, sier Knudsen.

– Ettersom arbeidsmengden ikke har avtatt eller ser ut til å avta nevneverdig i tiden framover, har vi gjort en rekke midlertidige ansettelser til kjerneoppgaver for håndtering av koronapandemien, både innenfor utbruddsovervåking, smittesporing, modellering og analyse, koronavaksinasjonsprogrammet og kommunikasjon, fortsetter hun.

– I tillegg jobber vi med flere andre tiltak for å redusere arbeidsbelastning og ivareta medarbeidere slik at bruk av overtid reduseres.

Har satt inn tiltak

Avdelingsdirektør Nina Aulie i Helsedirektoratet påpeker at de siste 12-14 månedene har medført en unntakstilstand for hele helseforvaltningen.

– Pandemien har ført til en langvarig arbeidssituasjon for Helsedirektoratet hvor flere ansatte har en overtid og arbeidsbelastning vi ikke er tilfreds med, men vi legger til grunn at dette gradvis vil bedre seg i tiden framover, sier hun.

– Viktige tiltak som vi har satt inn er bedre arbeidsfordeling, bedre planlegging og rekruttering av ekstra kapasitet som kan hjelpe oss i situasjonen.

– Håndteringen av pandemien har prioritet fremfor andre oppgaver Helsedirektoratet har. Vi jobber derfor også kontinuerlig med prioritering av oppgaver i løpende dialog med Helse- og omsorgsdepartementet, fortsetter Aulie.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!