Debatt

Sørger de rødgrønne for trygg og god oppvekst på Hvaler?

Det hjelper ikke å vise til alle budsjettvedtak de rødgrønne har gjort og gjør, hvis de ikke virker.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tilsvar til innlegg fra Hvaler-ordfører Mona Vauger 1. mars.

I åpent brev til ordføreren utfordret vi henne til et bredt tverrpolitisk samarbeid om barn og unges skole- og oppvekstvilkår på Hvaler.

Bakgrunnen for utfordringen var de svarene og resultatene som ungdommen og barna selv har gitt i spørreundersøkelsen Ungdata22 (gjennomført høsten 2022); de nasjonale prøvene som Utdanningsdirektoratet har gjennomført om 5.-klassenes leseforståelse; samt situasjonen om frafall i videregående opplæring. Data fra disse undersøkelsene viser dessverre at vi har en sterkere negativ utvikling på flere områder, enn snittet i landet for øvrig.

Anne May S. Olsen, ordførerkandidat for Hvaler Høyre.

Dessverre synes det ikke som ordføreren vil ta den utfordringen. I sitt svar er hun kritisk til at vi ikke viser fram hvilke tiltak vi vil sette inn, før hun viser til sine skolebesøk og de rødgrønnes arbeid og budsjetter, under overskriften «Vi sørger for trygg og god oppvekst på Hvaler»

Ut over dette inneholder hennes innlegg flere antydninger som vi faktisk tolker som et forsøk på å bortforklare resultatene fra ungdommens spørreundersøkelse, blant annet med å si at de er så få elever at statistikkgrunnlaget gir et skjevt bilde.

Harald K. Horne, Hvaler Høyre.

For det første vil vi understreke at vår hensikt med innlegget ikke var å vise fram vårt tidligere arbeid og partiprogram. Vår hensikt var å invitere til et samarbeid, et felles løft med alle partier, med administrasjon, skolen, frivilligheten, idretten, kulturlivet, med foresatte og ikke minst elevene selv. Vi har tro på at vi sammen kan finne de tiltak som må gjøres for bøte på og stoppe en uheldig utvikling, slik vi ser i de svarene ungdommene selv har gitt om sin hverdag i skole og fritid, sin livssituasjon og sin framtidstro.

Vi vil gjerne presentere forslag til hva vi tror kan virke, men finner det vel så interessant å høre hva ungdommen selv tror, hva skolen og idretten tror, voksne som styrer de ulike ungdomsarenaene tror eller hva de foresatte tror. Alle gruppene har representanter som for eksempel kan ta plass i et felles råd som kan komme med forslag til tiltak.

Det hjelper ikke – ordfører – å vise til alle budsjettvedtak de rødgrønne har gjort og gjør, hvis de ikke virker.

I likhet med ordføreren, vet vi at ved mindre statistikkgrunnlag jo større prosentvis utslag vil man kunne få på enkeltfaktorer. Men nå har ikke vi lagt fram tallene, men vist til en trend, en utvikling som vi ber om blir sjekket ut nærmere og som vi sammen kan finne løsninger på. Og hvorfor er Hvaler med i disse undersøkelsene hvis vi ikke skal hefte oss ved dataene som kommer ut av undersøkelsen? Hvor store skal avvikene være før ordføreren finner grunn til å reagere?

Dessverre er det fortsatt sånn at halvparten av alle 5.-klassingene på Hvaler er på laveste lesenivå 1 av 3, selv om ordfører har overvært en skoletime og kunne fryde seg over å se entusiastiske barn oppleve lesemestring.

Det er riktig at vi alle i hele landet sliter med negative konsekvenser av både pandemi, krig og uro. Men det forklarer ikke hvorfor ungdom på Hvaler skiller seg ut med sterkere negative avvik enn i landet for øvrig.

Vi legger ikke ansvaret på skolen alene. Vi generaliserer heller ikke og sier at dette gjelder all ungdom og barn på Hvaler. Vi tror heller ikke at vi har løsningene – alene. Vi er et samfunn som må ta tak.

Det er flott at de folkevalgte skal få en nærmere orientering om status i neste møte. Vi ser fram til det og vil igjen be om at ordføreren inviterer til felles innsats for en enda bedre hverdag for Hvaler-ungdommen. Vi blir med og vi vil også bidra med den erfaring, kunnskap, engasjement og omtanke vi besitter. Så får vi håpe at det kan verdsettes selv om vi ikke tilhører gruppen de rødgrønne.

Mer fra: Debatt