Bærekraft er mer enn relevant

Om Sanners kuttforslag blir stående vil det undergrave muligheten til å ruste dagens ungdom.

Av Anne Cathrine Uteng da silva, generalsekretær i FN-sambandet og Arnfinn Nygaard daglig leder i RORGsamarbeidet.

Vi har følgende oppfordring til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein: Ta deg en alvorsprat med kunnskapsminister Jan Tore Sanner! Skal dagens unge rustes for å møte de store samfunnsutfordringene som det grønne skiftet og FNs bærekraftmål innebærer, må bærekraftig utvikling inn i sentrale fag som norsk, engelsk og matematikk i norsk skole.

I mai forlenget FNs generalsekretær, António Guterres, statsminister Erna Solbergs verv som leder av pådrivergruppen for FNs bærekraftsmål. Det forplikter. Guterres’ klare melding er at det går for sakte. Det gjelder sult, der utviklingen går i feil retning, men ikke minst klima og miljø, der utviklingen truer med å undergrave de framskritt som er oppnådd på mange områder de siste tiårene. Klimastreikene det siste halvåret og «Fridays for future» har imidlertid vist at dagens unge har forstått dette for lengst.

Selv om dagens politikere lytter til FNs generalsekretær og prøver å gjøre mer – og raskere – vet vi at dagens unge vil stå ovenfor enorme samfunnsutfordringer, som vi vil måtte finne løsninger på i tiårene som kommer. Derfor er det svært viktig at dagens unge gis en utdanning som gir dem kunnskap og motivasjon til å møte utfordringene. Det har regjeringen nå mulighet til å sørge for gjennom fagfornyelsen i norsk skole.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen understreket alvoret slik overfor Dagbladet i slutten av juni: «Folk må ta inn over seg at vi skal slutte helt med fossile drivstoff. Fra motorsaga til cruiseskipet. Alt må vekk.» Nylig representerte han Norge i FN, sammen med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø. På FN-møtet i New York er det bred enighet om at verden trenger økte kollektive forpliktelser og mer handling. Ulstein har deltatt i debatt om finansiering for utvikling, der Norge fikk ros og anerkjennelse for sitt lederskap og innsats mot ulovlig kapitalflyt. Og Nybø har deltatt i debatt om utdanning og understreket at hele utdanningssystemet må ta inn over seg bærekraftsmålene - fra barnehage til høyere utdanning. Nettopp her frykter vi imidlertid at regjeringen vil svikte, etter at kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner tidligere i år fjernet temaet «bærekraftig utvikling» fra forslaget til nye læreplaner i sentrale fag som engelsk, norsk og matematikk.

Høsten 2016 ble det klart at utdannings- og kunnskapskomiteen på Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å gjøre «bærekraftig utvikling» til ett av tre tverrfaglige temaer i norsk skole. Hvordan dette skulle gjøres ble overlatt til kunnskapsdepartementet, som nedsatte faggrupper for å lage utkast til nye læreplaner. Etter å ha jobbet intenst i to år, og med stort engasjement og bred deltakelse fra skole-Norge, ble forslag til nye læreplaner oversendt departementet tidligere i år. Da de nye læreplanene ble sendt ut på offentlig høring i mars, var imidlertid «bærekraftig utvikling» fjernet fra forslagene til læreplaner for norsk, engelsk og matematikk. På tross av faggruppenes innstilling mener Sanner at «bærekraftig utvikling» ikke er relevant for disse fagene. Han tar feil. Selvsagt er det relevant! Både fagfolk og lærere har reagert kraftig. Sanner har lovet å se nøye på de høringsinnspillene som har kommet gjennom den offentlige høringen, men vi tror han kan trenge litt hjelp fra regjeringskolleger for å lande denne saken på en god måte.

I Granavolden- erklæringen står det at regjeringen skal «følge opp samstemthetsreformen ved å føre en politikk for utvikling der bærekraftsmålene legges til grunn og ulike initiativ i størst mulig grad trekker i samme retning.» For å bidra til dette, har Utenriksdepartementet nedsatt et samstemthetsforum, med deltakelse fra andre departementer, sivilsamfunn, akademia og næringsliv. Her spiller utviklingsminister Ulstein en viktig rolle. Han bør nå få med seg statsministeren og sine regjeringskolleger og ta en alvorsprat med statsråd Sanner. Tar du den oppgaven, utviklingsminister? Om Sanners kuttforslag blir stående vil det være i strid med regjeringens politiske plattform og undergrave muligheten til å ruste dagens unge til å møte framtidens utfordringer på best mulig måte.