Debatt

Best før, ofte god etter

Eldre er en ressurs i samfunnet. Å legge ned eldreombudet er feil politikk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ikke alle eldre bor på gamlehjem, institusjoner og sykehus. Ikke alle eldre er syke eller sårbare. Eldre er en ressurs som er verdt mange milliarder for samfunnet.

Det er på tide at samfunnet ser på og behandler eldre som enkeltmennesker og lar hver enkelt bidra med sine ressurser. Skal vi beholde vår gode velferd og øke sysselsettingen, må også eldre verdsettes ut fra hva de bidrar med på mange områder. Slutt å kategorisere oss bare som en kostnad eller brukere av helsetjenester.

Eldre er ikke et problem, men en del av løsningen.

Da samfunnet ble nedstengt under pandemien satt plutselig et helt land – ja, en hel verden – hjemme. I begynnelsen var det viktig og riktig å beskytte de mest sårbare gruppene – mange av dem eldre. Men eldre var også de som stilte opp og bidro i samfunnsdugnaden.

Pensjonerte ansatte, som sykepleiere og jordmødre, ble hentet tilbake til helsetjenestene for å kunne håndtere en helsekrise. Hvem stilte opp som barnevakter i mange familier når barnehager og skoler stengte uten forvarsel? Besteforeldrene.

Med andre ord: Mange eldre ble løsningen for både helsevesenet og familier under pandemien.

Det siste halvåret har vi igjen sett verdien av friske og ressurssterke eldre, når de har håndtert konsekvensene av både skole- og barnehagestreik. Etter to år med pandemi og mye fravær fra jobb, ble bestemor og bestefar på nytt redningen for mange.

De bidro til å holde hjulene i gang. Dette er hjelp og tjenester vi tar for gitt, men som i realiteten sparer samfunnet og næringslivet for enorme summer.

En av de mange utfordringene vi vil møte i nær fremtid, er en voksende eldrebefolkning. Det blir færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Samtidig lever vi lenger. Mange har regnet på hvordan vi kan sikre velferdssamfunnet. Et av svarene er at flere står lenger i arbeid.

Er det da fornuftig politikk å sette en maks aldersgrense for hvor lenge den enkelte skal arbeide?

Ta helsesektoren som eksempel. I dag mangler vi over 7.000 sykepleiere. Ifølge tall fra SSB kan vi mangle så mange som 28.000 sykepleiere i 2035. Flere kommuner sliter med å rekruttere innenfor helse og omsorg.

I helsesektoren, som i mange andre sektorer, hindret tidligere en aldersgrense eldre fra å fortsette i jobben. Enkelte kommuner vurderer å sette inn tiltak som eksempelvis særavtaler for pensjonister for å få vaktplanene til å gå opp.

At plikten til å fratre ved aldersgrensen ble fjernet for store deler av ansatte i offentlig sektor med særaldersgrense, var et godt tiltak. En aldersgrense er ikke en klok måte å sortere bort ettertraktet arbeidskraft på, særlig ikke når mangelen på den samme arbeidskraften vokser.

Vi må tenke nytt om hvordan vi strukturerer arbeidslivet. Vi må legge til rette for yrkesdeltagelse uavhengig av alder. De som har arbeidslyst og -vilje, bør ikke stoppes fra å delta i arbeidslivet på grunn av en aldersgrense.

Det har vi ikke råd til.

Samtidig må vi legge bedre til rette for at flere som kan og vil får arbeide lenger. Vi må i tillegg sikre en verdig avgang for de som ikke har helse til å jobbe ut over tidligste pensjonsalder.

Norske pensjonisters bidrag til samfunnet gjennom frivillig innsats er årlig verdt 29 milliarder kroner. Med riktig innsats kan verdien være doblet i 2035, ifølge en fersk rapport NyAnalyse AS har utarbeidet på oppdrag for Senteret for et aldersvennlig Norge.

En aldersgrense er ikke en klok måte å sortere bort ettertraktet arbeidskraft på, særlig ikke når mangelen på den samme arbeidskraften vokser.

La det synke inn. Verdien kan bli 58 milliarder kroner i samfunnsbidrag fra eldres frivillige innsats i 2035. Hvis denne innsatsen sammenlignes med folketrygdens ytelser til sykepenger i arbeidslivet, tilsvarer det så mye som tre fjerdedeler av utgiften.

«Pensjonistene leverte 15.500 årsverk knyttet til lag, organisasjoner og frivilligsentraler, mens de la ned 36.200 årsverk på uformelt frivillig engasjement – som å hjelpe naboen med gressklipping eller snømåking, og rydde strendene for plast», skriver NyAnalyse.

Over én million alderspensjonister er ikke pasienter eller brukere av helsetjenester. Mange av disse jobber fortsatt, samtidig som en stor del bidrar med nesten 30 milliarder kroner i frivillig innsats. I et land der tillit, dugnad og frivillig innsats trekkes frem som grunnleggende verdier, må vi se på eldre som den ressursen de er for samfunnet.

Vi trenger ikke bare en vaktbikkje for eldres rettigheter og meninger, vi trenger en trekkhund som bidrar til å finne gode løsninger og sørger for informasjon om eldres bidrag til et bedre samfunn for mange.

La oss ta vare på ressursen eldre er for samfunnet vårt, la oss se på eldre som enkeltmennesker og la hver enkelt i enda større grad få bidra med sine ressurser.

Regjeringen, politikere på Stortinget: Å legge ned Eldreombudet er en feil politisk beslutning!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt