Nyheter

Utfordrer statsråden: – Urimelig at Oslo skal ha dårligere vilkår enn resten av landet

Oslo kommune ønsker å gi sine beredskapshjem bedre pensjonsvilkår. Men et statlig lovverk stopper dem.

Oslo er som den eneste kommunen i landet ikke underlagt statlige regier for beredskapshjem. Og siden kommunens beredskapshjem regnes som oppdragsgivere og ikke fast ansatte, kan de heller ikke være en del av den kommunale pensjonskassa.

Nå vil byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) at staten endrer på regelverket.

– I alle andre kommuner er det staten som er oppdragsgiver, der er beredskapshjemmene en del av den statlige pensjonsordningen. Noe som sikrer dem tjenestepensjon selv om de ikke er fast ansatte, sier Eidsvoll til Dagsavisen.

– Jeg har nå sendt et brev til arbeids og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap), hvor jeg ber henne endre regelverket, slik at også våre beredskapshjem kommer inn under Oslo kommunes pensjonsordning, sier byråden.

---

Beredskapshjem

  • Et beredskapshjem er et privat hjem som tar imot barn og ungdom på kort varsel. Familien kan enten være stor eller liten, men det vil alltid være én i familien som har hovedansvaret for fosterbarnet, og som er engasjert på heltid.
  • Barn må flytte inn i beredskapshjem av ulike grunner. Ofte er det en akuttsituasjon, og barnet har behov for et stabilt og forutsigbart hjem fram til barnevernet finner en mer varig løsning. Som beredskapshjem har familien kompetanse og ressurser til å møte dette behovet og sørge for at barnet får mulighet til å senke skuldrene og oppleve trygghet.

Kilde: Humana.no

---

Oppdragsgiver

Etter at Dagsavisen skrev flere saker om beredskapshjem, og hvilke utfordringer de har i hverdagen, ble et forslag om bedre vilkår fremmet for bystyret. Da skulle blant annet pensjonsordningen ses på.

Der ble disse vedtakene fattet:

  • Bystyret ber byrådet øke kontraktlengden for kommunale beredskapshjem.
  • Bystyret ber byrådet vurdere å innføre et ansiennitetsprinsipp for å motivere og beholde erfarne beredskapshjem gjennom at de over tid får mulighet til å motta godtgjørelse tilsvarende et stadig høyre lønnstrinn.
  • Bystyret ber byrådet utrede det juridiske handlingsrommet for å tilby fast ansettelse for kommunale beredskapshjem.

Jeg har nå sendt et brev til arbeids og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap), hvor jeg ber henne endre regelverket, slik at også våre beredskapshjem kommer inn under Oslo kommunes pensjonsordning.

—  Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd

Byrådsavdelingen satte i gang en utredning etter bystyres vedtak i fjor sommer. Der støtte de på et problem.

– Vi har nå sjekket muligheten til å innlemme beredskapshjemmene i Oslo Pensjonsforsikring. Det lar seg ikke gjøre innenfor dagens lovverk. Det er dette jeg ønsker å utfordre statsråden på, sier byråden.

Sunniva Holmås Eidsvoll

Siden Oslo er både fylke og kommune har de i mange år hatt en egen barneverns-ordning.

– Oslo vil gi bedre pensjonsvilkår til beredskapshjemmene våre, men blir stoppet av lovverket. Det er per i dag bare staten som har mulighet il å gi tjenestepensjon til sine beredskapshjem. Det er en egen lov som sikrer statlige beredskapshjem tjenestepensjon, men beredskapshjemmene i Oslo faller ikke inn under dette lovverket. Dette er et Oslo-problem. Oslo er nemlig den eneste kommunen som har ansvar for egne beredskapshjem. I alle andre kommuner er det staten som bistår barnevernstjenestene med beredskapshjem, sier Eidsvoll.

– Det er urimelig at Oslo skal ha dårligere vilkår enn resten av landet, sier hun.

Lengre avtale

Flere av punktene som bystyret vedtok, er allerede iverksatt. Kontraktene er forlenget fra to til fem år, og også lønna, eller godtgjørelsen, er økt. Slik kan de spare til pensjon selv i påvente av en pensjonsordning, sier byråden.

For noen måneder siden møtte Eidsvoll Bente og Thor, som har vært beredskapshjem på heltid i over 20 år. Sammen gikk de gjennom vilkårene, og byråden fikk et innblikk i jobben et beredskapshjem gjør.

– De har lang erfaring som beredskapshjem, og blant det vi snakket om var viktigheten av lengre kontrakter, det å være fast ansatt og pensjon. Slik pensjonsreglene er i dag taper man på å gå fra en jobb som arbeidstaker for å være beredskapshjem i Oslo, sier Eidsvoll.

– Beredskapshjemmene gjør en utrolig viktig jobb. De tar imot barm som er i en sårbar og vanskelig situasjon, og gir dem trygge rammer. Vi trenger flere beredskapshjem i Oslo, og da særlig hjem som kan ta imot ungdommer. For å skaffe disse beredskapshjemmene, må vilkårene bli bedre.

Ti minutters varsel

For snart ett år siden møtte Dagsavisen beredskaps-paret Bente og Thor.

Vi vet aldri år barnevernsvakta ringer. Vi har blitt oppringt klokken tre på natten, hvor de har sagt at de er hos oss om ti minutter. Men vi har stort sett to timer på oss, hvor vi enten henter, eller får dem kjørt hjem til oss, sa Bente og Thor.

De etterlyste bedre vilkår for beredskapshjem.

– Vi er oppdragstakere, eller frilansere i Oslo kommune, siden vi skriver kontrakter for to og to år om gangen. Det betyr at vi mister en masse rettigheter og fordeler som pensjon, feriepenger og forsikringer som faste ansatte i kommune har, sa Bente.

Bente

Bente og Thors historie fikk byrådet til å lytte, og i juni i fjor vedtok bystyret opposisjonens forslag om å bedre vilkårene for beredskapshjem.

– Dette har vært en stor, stor dag for oss. Det å bli hørt, det å bli sett og at vi får på plass noen rettigheter som gjør at vi kan bli i denne jobben og bygge kompetanse, det syntes jeg er veldig, veldig verdifullt, sa Bente til Dagsavisen etter bystyrets vedtak.

Oppgitt og undrende

Nå, åtte måneder etter bystyrets vedtak, er hun ikke like begeistret.

– Vi er undrende og oppgitt over at det har gått hele åtte måneder siden bystyrets vedtak. Vi er undrende og oppgitt over at det har tatt så lang tid å komme fram til at vi ikke kan være med under kommunens pensjonsordning, sier Bente til Dagsavisen.

– I Odelstingsproposisjon nummer 9 står det at Oslo kommune skal drifte beredskapshjemsordningen så likt som mulig den staten har. Men Oslo kommune har en egen ordning, sier hun.

Hun er samtidig glad for at flere av vedtakene til bystyret fra i fjor sommer er på plass.

– Vi har fått nye kontrakter som nå er på fem år. Det er bra. Vi holder også på å lage en veileder i samarbeid barne- og familieetaten (BFE), som oppsummerer det meste for nye og eksisterende beredskapshjem, sier hun.

– Nå er det pensjonen vi blir liggende etter på.

– Det hjelper lite at de har økt godtgjørelsen med seks prosent, slik at vi kan spare til pensjon selv. For det første må vi skatte av de pengene, og om vi sparer i fond, må vi betale skatt når vi tar de ut. Så vi blir dobbelt skattet. Der som blir igjen er mye mindre verdt enn en pensjonsordning, sier hun.

Hun føler at beredskapshjemmene, rundt 40 av dem i Oslo, er en kasteball i et system som prøver å vise velvilje, men hvor det skjer lite.

– Man kan lure på om Oslo kommune virkelig ønsker å beholde beredskapshjemmene, spør hun.

Jeg innrømmer at jeg sliter litt med å motivere mine kolleger til å velge Oslo kommune, når de kan få mye bedre betingelser i staten,

—  Bente, beredskapsmor

Kunne byttet til statlig ordning

Det er mangel på beredskapshjem, og Bente og Thor kunne enkelt ha søkt seg over til den statlige ordningen, og fått mye bedre vilkår. Personer som ønsker å bli beredskapshjem velger selv om de vil inngå avtale med Oslo kommune eller Bufetat (staten).

Det har alltid vært noe «utveksling» av hjem mellom Bufetat og Oslo kommune. Det var to beredskapshjem som sluttet i Oslo kommune og begynte i Bufetat i 2022, samtidig var det ett beredskapshjem som gjorde motsatt.

– Vi blir fordi vi ønsker å rydde opp i dette. Og vi vil være lojale mot Oslo kommune som har lært oss opp. Men jeg innrømmer at jeg sliter litt med å motivere mine kolleger til å velge Oslo kommune, når de kan få mye bedre betingelser i staten, sier Bente.

Nå har flere beredskapshjem tatt kontakt med advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet, som har sagt seg villig til å bistå beredskapshjemmene i denne saken.

– Fagforbundet har startet arbeidet med å sørge for at Oslo kommunes beredskapshjem behandles korrekt etter lov- og avtaleverk. Vi er ikke imponert over hvordan Oslo kommune har forholdt seg til sine beredskapshjem. Disse omsorgsarbeiderne gjør en uvurderlig innsats i velferdsstaten og har blitt behandlet som kasteballer mellom forvaltningsområder og innad i Oslo kommune i en årrekke. Oslo kommune har sviktet. Vi ser at det foreligger brudd på både lovverk og avtaleverk – i tillegg til at løfter er brutt. De skal selvfølgelig ha tjenestepensjonsavtale, og også andre rettigheter de er holdt utenfor. Dette vil med stor kraft bli fulgt opp fra Fagforbundet, skriver advokat Kjetil Edvardsen i en e-post til Dagsavisen.

Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll har sett Bente og Thors kommentarer, og deler deres frustrasjon.

– Det er helt åpenbart at dagens løsning ikke er god nok. Jeg synes det er helt høl i huet at beredskapshjemmene i Oslo ikke får like pensjonsvilkår som de statlige beredskapshjemmene. Det er nettopp derfor departementet må endre lovverket. Prosessen for å endre pensjonsvilkårene har til nå vært for lang og byråkratisk. Det er fordi vi måtte søke Finanstilsynet om beredskapshjemmene våre kunne få innpass i Oslos pensjonsforsikring. Nå må vi få fortgang i sakene. Jeg håper departementet kommer raskt på ballen og gir oss en kjapp avklaring, sier byråden.

Jeg synes det er helt høl i huet at beredskapshjemmene i Oslo ikke får like pensjonsvilkår som de statlige beredskapshjemmene.

—  Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd

Kjenner frustrasjonen

Bystyret har bedt byrådet utarbeide en standardkontrakt for kommunale beredskapshjem i tråd med betingelsene for statens beredskapshjem. Slik at kommunale beredskapshjem gis rett til Oslo kommunes tjenestepensjon og dekning av utgifter til yrkesskadeforsikring og oppsigelsesvern.

Departementets ansvar er pensjonsopptjeningen for de som jobber i de statlige beredskapshjemmene, men vi vil se nærmere på henvendelsen.

—  Thomas Norvoll (Ap), statsekretær

Arbeids og inkluderingsdepartementet kjenner til byrådets frustrasjon, og sier i en e-post til Dagsavisen, at de vil vurdere saken.

– Arbeids- og inkluderingsdepartementet har mottatt en henvendelse fra Oslo kommune om de kommunale beredskapshjemmenes pensjonsordning. Beredskapshjemmene gjør en svært viktig innsats for en utsatt gruppe, både i de statlige beredskapshjemmene og beredskapshjemmene i Oslo. Departementets ansvar er pensjonsopptjeningen for de som jobber i de statlige beredskapshjemmene, men vi vil se nærmere på henvendelsen. Vi svarer kommunen når vi har vurdert saken, sier statssekretær Thomas Norvoll (Ap).

Mer fra Dagsavisen