Nyheter

PBE trakk rammetillatelsen til ny helikopterplattform

Plan- og bygningsetaten (PBE) har trukket rammetillatelsen Oslo Universitetssykehus fikk til å bygge en ny, midlertidig helikopterplattform ved Rikshospitalet. Årsaken er feil tallgrunnlag i søknaden.

Plan- og bygningsetaten avslår søknaden om oppføring av tidsbegrenset helikopterlandingsplass for SAR Queen AW101 redningshelikopter, som vi mottok 19.05.2022. Det er merknader til søknaden. Vi avslår søknaden fordi tiltaket er i strid med § 3.2 i kommuneplanens arealdel om plankrav og avvik fra områdets «dominerende høyde». Dispensasjon fra kommuneplanen § 3.2 kan ikke gis», står det i avslaget PBE har sendt tiltakshaver, OUS.

Støy

Det har vært mye støy rundt saken, etter at PBE ga tillatelse til ny, midlertidig plattform rett ved nyfødtintensiven. Noe fagfolk, pårørende og politikere protesterte mot.

I en høring i bystyret i november kom det fram at det var oppgitt feil antall landinger i søknaden. OUS oppga 35 årlige landinger av det nye redningshelikopteret, men det reelle tallet er 700, inkludert alle typer helikoptre. Ikke bare SAR Queen.

– Dette er en skandale! Det går rett og slett ikke an å legge en helikopterplattform inne i et gårdsrom som er omgitt av barn- og nyfødtavdeling på tre sider. Her tas premature barn vare på. De trenger absolutt ro og stillhet for å kunne overleve, utvikle seg og vokse opp. Rødt prøvde å få denne saken behandlet i Byutviklingsutvalget tidligere i høst, men fikk ikke flertall for det, skrev Rødts Maren Rismyhr i en e-post til Dagsavisen i fjor høst.

Videre skriver PBE i avslagsbrevet:

Det ble gitt rammetillatelse den 12.10.2022. Rammetillatelsen ble påklaget av en mengde naboer, gjenboere, interessegrupper og fagforeninger.

Saken ble drøftet i høring ved Helse- og sosialutvalget den 10.11.2022 (heretter omtalt som «høringen»), der det blant annet ble avdekket at det reelle antallet landingsaksjoner ikke samsvarer med det antallet som er oppgitt i søknaden. Opplysningene knyttet til antall landingsaksjoner er tungtveiende i vår vurdering.

Vi varslet mulig omgjøring om rammetillatelsen i brev av 29.11.2022 som følge av klagebehandlingen og opplysninger som kom fram i høring ved Helse- og sosialutvalget.

Ikke godt nok

Direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS), Bjørn Atle Bjørnbeth, ble «grillet» under høringen, og innrømmet at det forslaget til helikopterplattform som de hadde fått rammetillatelse av Plan- og bygningsetaten (PBE) til å bygge, ikke var utredet godt nok.

– Det utredes nå en alternativ plassering lenger nord på Rikshospitalet, sa Bjørnbeth under høringen, og påpekte at helikoptertransport er et livreddende tiltak for akutt og kritisk syke/skadde pasienter.

– Jeg regner med at vi vil sende inn en ny søknad på alternativ H4, sa han under høringen.

Oslo Sykehusservice (OSS) har på oppdrag fra administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) utredet et nytt alternativ og vurdert fordeler, ulemper og konsekvenser av en alternativ plassering (H4) for midlertidig helikopterplattform ved Rikshospitalet siden november 2022.

Et arbeid som ble startet rett i forkant av høringen 18. november i fjor.

I tillegg arbeides det for å forsterke den eksisterende plattformen ved Ullevål sykehus, slik at den tåler et fullastet SAR Queen.


Nyeste fra Dagsavisen.no: