Oslo

Raser mot Oslo kommunes regelverk: – Ikke en miljøhovedstad verdig

Dersom du ønsker å investere i varmepumper basert på bergvarme eller solcelleanlegg, møter du fort et komplisert regelverk. Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom reagerer kraftig.

Norsk Eiendoms administrerende direktør, Tone Tellevik Dahl, mener at Oslo sparker ben under sine egne klimamål.

Oslo kommunes praktisering av tilknytningsplikt for fjernvarme gjør det tilnærmet umulig å investere i energieffektive og mer klimavennlige løsninger lokalt, som for eksempel varmepumper basert på bergvarme eller solcelleanlegg.

– Ikke en miljøhovedstad verdig, sier Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen.

Alternative løsninger

I Plan- og bygningslovens paragraf 27-5 om fjernvarme heter det:

  • Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning.
  • I forarbeidene til loven (2007-2008) vises det også til at «Reglene ble utformet med utgangspunkt i en annen boligstandard/byggstandard enn den vi kan forvente i årene fremover. Det er stor sannsynlighet for en økning i antall boliger med lavenergistandard.»

Tilknytningsplikten betyr at kommunen kan kreve at bygninger som oppføres innenfor områder i Oslo som omfattes av konsesjon gitt etter lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven), tilknyttes fjernvarmeanlegget.

– I Oslo er man så opptatt av å få avsetning for spillvarmen fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud at det nesten er umulig å få unntak fra tilknytningsplikten. I tillegg bruker Oslo kommune fiktivt høye utslippsfaktorer for elektrisitet slik at varmepumpe-alternativene og lokale varmesentraler tilsynelatende kommer miljømessig dårligere ut. Denne politikken sperrer for energieffektivisering og øker utslipp av klimagasser, mener Tellevik Dahl.

Sju sider

Møller Eiendom er blant eiendomsutviklerne som har spurt Plan- og bygningsetaten (PBE) om hva som skal til for å få unntak fra tilknytningsplikten. Svaret er en syv sider lang veileder, hvor man blant annet må dokumentere anleggets komponenter, livsløpsvurderinger, grad av innovasjon og rørenes dimensjoner hvis bygget skal tilkobles fjernvarme.

– Grunnen til at vi etterspurte veilederen var at vi ønsket å etablere fornybare oppvarmingsløsninger på noen prosjekter, men vi skjønner ikke hvordan vi skal få til dette i praksis, sier direktør for miljø- og bærekraft i Møller Eiendom, Isak Oksvold til Dagsavisen.

Isak

– Et komplisert og krevende regelverk hindrer oss i å være klima og miljøvennlige, sier han.

Ut i fra kommunes krav er det tilknytning til deres fjernvarmeanlegg som gjelder ved oppføring av nye bygg.

Et komplisert og krevende regelverk hindrer oss i å være klima og miljøvennlige.

—  Isak Oksvold,, direktør for miljø- og bærekraft i Møller Eiendom

– Kravet er en barriere for energisparing. Vi har sett at vi i visse tilfeller kan spare 50-60 prosent i oppvarmingskostnader ved å etablere lokale løsninger. Det blir det store summer av, sier han.

Han mener at tilknytningsplikten ikke tar hensyn til hva som er best for klima og miljø.

– Den er laget ut i fra Hafslund Celsios behov, sier han.

Hafslund Celsio eies 60 prosent av Hafslund Eco, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision.

Hafslund Eco er heleid av Oslo kommune.

Reagerer

Tone Tellevik Dahl reagerer også kraftig på at Hafslund Oslo Celsio (tidligere Fortum), som konsesjonseier og deleier av forbrenningsanlegget på Klemetsrud, brukes som konsulent av Plan- og bygningsetaten når søknader om unntak skal behandles.

– Celsio har en direkte økonomisk interesse i streng praktisering av tilknytningsplikten. Det er utrolig spesielt at en inhabil aktør skal vurdere konkurrerende alternativer – en aktør som attpåtil er eid av kommunen. Dette er bukken som skal passe havresekken på sitt verste, sier Tone Tellevik Dahl.

Oslo kommune hemmer utviklingen av klimavennlige bygg og mer energi-effektive løsninger ved sine krav

—  Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør Norsk Eiendom

– Det er synd at Oslo, som har økonomisk interesser i sitt fjernvarmeanlegg, ikke ser at det finnes bedre klimamessige løsninger, sier hun.

Hun mener at Oslo sparker ben under sine egne klima-mål ved å ha et så restriktivt forhold til å få unntak fra tilknytningsplikten.

– Oslo kommune hemmer utviklingen av klimavennlige bygg og mer energieffektive løsninger ved sine krav, sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.

– Tilknytningsplikten er fra en annen tid da vi ikke hadde energieffektive løsninger som varmepumper fra bergvarme og solceller. Den er gått ut på dato, sier Tellevik Dahl.

Dagsavisen har konfrontert Plan- og bygningsetaten med Dahls påstander, og de svarer nederst i saken.

Trikser med tallene

Det er ikke bare store utbyggere som merker kravet, men også folk som ønsker å sette opp eneboliger rammes.

– Vi får mange henvendelser. Dette er særlig et stort problem i Oslo, men også andre steder i landet, sier hun.

Hun mener at Oslo kommune trikser med tallene for å få fjernvarmen til å komme mer gunstig ut enn alternativene.

– De trikser med tallene ut i fra kommunale økonomiske interesser. Og de tar ikke hensyn til de totale klimautslippene, all den tid fjernvarme i Oslo er avhengig av avfall og strøm fra nettet som har bidratt med utslipp tidligere i verdikjeden, sier hun.

– Fjernvarme er like dyrt som strøm, og tilknytningsplikten rammer både boligkjøpere og norsk næringsliv, sier Tone Tellevik Dahl.

I sin veileder for unntak fra tilknytningsplikten innrømmer PBE at fjernvarmen fra Klemetsrud på ingen måte er utslippsfri. Forbrenningen av nærings- og husholdningsavfall bidrar med høye CO2-utslipp. Slik vil det være frem til det planlagte anlegget for karbonfangst (CCS) står ferdig.

– Klemetsrud er det største utslippspunktet for klimagasser i Oslo, med en andel på cirka 17 prosent av de totale direkte utslippene. Karbonfangst er bra, men det vil ta lang tid å få anlegget i drift og det fjerner ikke utslippene fra avfallsmengden de trenger til anlegget. Det er et paradoks at kommunen i mellomtiden tvinger utbyggere til å koble seg til anlegget når alternativet er løsninger med langt mindre utslipp som bedre bidrar til å nå Oslos klimamål for 2030, påpeker Tellevik Dahl.

Åpner for unntakelse

PBE er forelagt kritikken fra Tone Tellevik Dahl og Isak Oksvold, og svarer på kritikken gjennom avdelingsdirektør Hilde Olea Simonsen.

Blir det trikset med tallene, som Tellevik Dahl påstår, for må få fjernvarme til å virke gunstigere?

– Oslos klimagassregnskap er klimagassutslippene fra avfallsforbrenningen allokert til avfallssektoren og ikke energisektoren. Derfor inngår ikke utslippene fra avfall i utslippsberegningene fra fjernvarmeproduksjonen. Dette er basert på at avfall som ikke er egnet til gjenbruk eller materialgjenvinning også må håndteres, og forbrenning er en bærekraftig måte å håndtere dette avfallet på. Energiproduksjonen fra avfallsforbrenningen bør da utnyttes i energisystemet, og dette hensynet bør inngå i vurderingen av hvilke løsninger som er best for byen, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Avdelingsdirektør Hilde Olea Simonsen i Plan og bygningsetaten.

Er regelverket utgått på dato?

– Fjernvarmeinfrastrukturen i Oslo representerer en allerede bygget kollektiv infrastruktur som vi bør utnytte videre av hensyn til en bærekraftig ressursforvaltning. Om få år vil CO2-fangsten fra kommunens forbrenningsanlegg også gjøre at utslippene fra avfallsforbrenning vil reduseres til nærmere 0 og fjernvarme vil fremstå som en enda mer bærekraftig løsning enn i dag. At man kan søke om unntak for bedre løsninger gjør at vi legger til rette for at de beste løsningene kan velges.

Kommunen er opptatt av at man på områdenivå vurderer hvilke muligheter som finnes i område og velger konkrete bærekraftige løsninger som egner seg på stedet.

—  Hilde Olea Simonsen, avdelingsdirektør PBE

Oslo kommune eier 60 prosent av Hafslund Celsio. Er det noen interessekonflikt her?

– Når Oslo kommune mottar søknader om unntak fra tilknytningsplikten, så ønsker vi slike velkommen. Vi har rutiner som ligger åpent tilgjengelig på nettet og som synliggjør vurderingskriteriene som vi legger til grunn og vi henter inn bistand fra ekstern konsulent i behandlingen av søknadene. Vi er opptatt av å bygge opp om de gode alternative løsningene. I den anledning kan vises til kommunens deltagelse i FutureBuilt som er et innovasjonsprogram som blant annet leter etter slike løsninger for bærekraftige nye bygg. De fleste søknadene om unntak som mottas blir innvilget.

Er tilknytningsplikt den mest gunstige løsningen miljø- og klimamessig?

– Med en tilknytningsplikt til fjernvarme, som også åpner for unntak for de mer klimavennlige løsningene, sikrer vi god ressursutnyttelse. Fjernvarme åpner for samspillsløsninger som gjør at vi kan se på energi i et områdeperspektiv og vil kunne legge til rette for samspilløsninger som gjør at vi kan ta ut synergieffekter. Fjernvarme kan være en av flere energikilder i et slikt system som selvsagt også kan suppleres av for eksempel solcelleanlegg.

– Vi skal også ha med oss at det mange steder i byen ikke lar seg gjøre eller ikke er ønskelig at det bores brønner i grunnen, og andre steder ligger det ikke til rette for solenergianlegg. Kommunen er opptatt av at man på områdenivå vurderer hvilke muligheter som finnes i området og velger konkrete bærekraftige løsninger som egner seg på stedet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen