Høyres Kari Raustein (t.v.) og Aps Kari Nessa Nordtun er enige om at det bør bygges høyere og tettere på Holmen enn planleggerne har foreslått. FOTO: STEIN ROGER FOSSMO

Vil bygge høyere og tettere i Stavanger sentrum

Det skal bygges høyere og tettere i sentrum av Stavanger. Ap og Høyre går lengre enn planleggerne.

Torsdag kveld var sentrumsplanen på sakskartet i kommunalstyret for byutvikling (KBU). Det åpnes for en kraftig satsing på mer boliger, arbeidsplasser og handel både på Holmen og ved Jernbanen.

Høyre signaliserer at partiet ønsker å bygge høyere og tettere på Holmen enn sentrumsplanen nå legger opp til.

– Det er viktig å få mange nye boliger, arbeidsplasser og handelssteder på Holmen. Vi tror interessen for sentrum vil være veldig stor, sier Kari Raustein (H), leder i KBU.

Boliger i sjøkanten

Partiet, som legger fram en rekke forslag dels på egne vegne, og dels med støtte i andre flertallspartier, ønsker også å sette av tomtene i utfylling i sjøen til boliger.

– Vi vil legge til rette for et godt bomiljø, med utsikt og tilgang til sjø, sier Raustein.

Det var i går samtaler også med opposisjonspartiet Ap, for å samkjøre forslag og samles om sentrale trekk i utviklingen av Stavanger sentrum.

– Vi ønsker et bredt forankret flertall, og gjøre byen bedre sammen uten så mye blikk på politisk farge. Sentrumsplanen skal heller ikke bare behandles i KBU, men i bystyret, og det vil være en fordel med bred enighet om de store linjene, sier Raustein.  

Høyere ved jernbanen

Jernbaneområdet er et annet utbyggingsområdet der både H og Ap vil bygge høyere og tettere enn sentrumsplanen nå legger opp til.

– Vi ønsker høy utnyttelse av et så sentralt sted. Samtidig er vi opptatt av å beholde siktlinjene mot Paradis, teateret og Kannik. En arkitektkonkurranse kan gi oss løsninger, sier Raustein.

Vil sikre satsing

Ap vil også bygge høyere og tettere ved jernbanen.

– Forslaget slik det nå er gir en utnyttelse som er for lav. Vi må ta med oss signalene fra Bane Nor om at det ikke er økonomi i en utbygging etter sentrumsplanen slik forslaget er. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der jernbaneområdet blir liggende slik det er i dag i 20–30 år framover i tid fordi det ikke er økonomi i å bygge der, sier Kari Nessa Nordtun, Aps gruppeleder og fraksjonsleder i KBU.

Ap vil også ha høye og brede bygg på Holmen.

– Vi mener utnyttelsen av Holmen-området er for lav i dagens forslag til sentrumsplan, men vi går kanskje ikke for en så kraftig økning som Høyre, sier Nordtun.

Strid om høyhus

Høyhusplanene i Knud Holms gate, der utbyggere med Alfred Ydstebø i spissen ønsker 26 etasjer, skiller derimot Høyre fra både flertallspartier og Ap.

– Vi i Høyre vil åpne for inntil 26 etasjer, det kan bli veldig bra. Dette kan bli et signalbygg som skaffer arbeidsplasser og boliger nær kollektivakser, og som området vil tåle, det vil vitalisere St. Olav-kvartalet, og det trengs, sier Raustein.

Hun trekker fram at det legges opp til et offentlig tilgjengelig utsiktspunkt i toppetasjen.

– Bygges det lavere, vil dette utsiktspunktet ha innsyn til boligene i St. Olav. Med 20, 23, eller 26 etasjer vil ikke det være et problem, sier Raustein. 

Ikke bystrand

Flertallspartiene og Ap lanserer en rekke endringer i sentrumsplanen.

Den foreslåtte bystranden har ikke støtte.

– En slik bystrand vil koste mer enn den smaker med det klimaet vi har i Stavanger, sier Kari Nessa Nordtun (Ap).

Kari Raustein (H) la også fram forslag om å skrinlegge disse planene. Høyre vil øke byggevolumet i Bergelandsgata og Løkkeveien.

– Vi trenger effektive, gode gater her. Styrker vi disse strøkene, vil det også styrke trehusbyen og trehusene i nærheten, sier Raustein.

Høyre poengterer at det skal være massiv utnyttelse av arealene mot Paradis.

– Vi ønsker å oppfylle forpliktelsene våre i byvekstavtalen, om å fortette langs hovedkollektivaksene, sier Raustein.

Kategoriboliger

Høyre/flertallspartiene vil utfordre regelverk om for eksempel tilgang med rullestol til boligetasjer over butikker i sentrum, som i dag for en stor del står tomme, til å bli såkalte kategoriboliger.

– Mange er ubebodde i dag. De kan for eksempel brukes til studentboliger eller ungdomsboliger, sier Raustein.

Forslaget legger også opp til å frita utbyggere krav om størrelse på lekeareal i områder der det allerede er god tilgang til park eller annet lekeområde.

Høyre/flertallspartiene vil også passe på at det blir rom for bussvei eller bybane i Østre bydel ved at traseen på transportåren forbi Johannes læringssenter/Haugesundsgata, via Fiskepiren, Klubbgata, Kongsgata til bystasjonen gjennomgås med tanke på utvidelse av kollektivnettet og bussveien til Østre bydel, eventuelt også Hundvåg bydel, og at trafikkløsningen i krysset Ryfylkegata/Hesbygata må gjennomgås med tanke på muligheter for en framtidig trase for bussvei eller bybane.

Det er også vilje til å prioritere bilpoolordninger i sentrum og se på dynamisk prispolitikk for parkering for å prioritere atkomst til handel og servicetilbud.  

Førerløse busser

Både Høyre/flertallspartiene og Ap ønsker å legge til rette for førerløse busser og ny teknologi for å lette transport fra for eksempel Byterminalen til Fiskepiren og Holmen. Fra flertallspartienes side poengteres det at det må bygges sikre parkeringshus for sykkel i sentrum. 

Ap vil innføre krav om grønne tak på nye bygninger.