Nyheter

Krise i barnevernet – ber ansatte bli beredskapshjem

«En svært alvorlig situasjon», skrev Indre Østfold kommune i en e-post til kommunalt ansatte.

INDRE ØSTFOLD (Dagsavisen): I juni sendte Indre Østfold kommune en e-post til ansatte, hvor budskapet ikke kunne misforstås:

«Akutt kapasitet er for tiden sprengt, og barnevernet i alle kommunene i regionen opplever ikke å få akuttplass når det anmodes om det. Det finnes ingen plasser å oppdrive verken i beredskapshjem – eller institusjonssiden i hele landet. Denne situasjonen kan ha svært alvorlige konsekvenser for barn som trenger beskyttelse. I den forbindelse ønsker vi gjerne at ansatte i kommunen som vurderer at de i kortsiktig perspektiv kan bidra gjennom å ivareta omsorgen for barn, melder sin interesse til barnevernstjenesten.»

Brudd på bistandsplikten

Barnevernsleder Linda Kristin Lorentsen i Indre Østfold kommune forklarer bakgrunnen:

– Det er Barne-, ungdoms- og familietetaten (Bufetat) som har ansvaret for å sikre at det er tilgjengelige akuttplasser for barn det er fattet vedtak om må plasseres utenfor hjemmet. De skal formidle plasser til kommunene ved behov.

– Basert på informasjonen Bufetat har gitt om situasjonen rundt akuttplasser, og erfaringer med tre brudd på bistandsplikten de siste ukene, har barnevernstjenesten vurdert at det er sannsynlig at en ny slik situasjon vil kunne oppstå gjennom sommerperioden, sier barnevernsleder Lorentsen til Dagsavisen.

Når det er fattet akuttvedtak om å plassere barn utenfor hjemmet er situasjonen for barnet alvorlig, og det er vurdert at det er fare for liv og helse.

—  Linda Kristin Lorentsen, barnevernsleder, Indre Østfold kommune

På spørsmål om hvorfor situasjonen har blitt prekær, hva som burde vært gjort på et tidligere tidspunkt og hva som har sviktet, henviser barnevernslederen i Indre Østfold kommune til Bufetat.

Les fungerende direktør Jan Kato Fremstad i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sine svar lenger ned i saken.

Ansatte må bidra

I e-posten skriver kommunen at det er stor sannsynlighet for at den i løpet av sommeren vil havne i en situasjon hvor barnevernet fatter akuttvedtak for barn uten at å ha plasseringssted.

«Når slike situasjoner oppstår blir barnevernsvakta som oftest sittende med barnet/barna fram til plass er fremskaffet. Vanligvis er dette noen timer. Slik situasjonen er nå kan det ta dager å få plass – eller enda lengre tid. Denne situasjonen kan ha svært alvorlige konsekvenser for barn som trenger beskyttelse.», står det.

– Når det er fattet akuttvedtak om å plassere barn utenfor hjemmet er situasjonen for barnet alvorlig, og det er vurdert at det er fare for liv og helse.

– Det er mange ulike grunner til at barn må akuttplasseres og det vil for hvert enkelt barn være ulik risiko ved å bli værende i hjemmet. For enkelte barn vil det være alvorlig fare for liv dersom de ikke får et plasseringssted og beskyttelse, presiserer Linda Lorentsen.

Det er flere kommuner som har slått alarm om kapasiteten.

—  Fungerende direktør Jan Kato Fremstad (Bufdir)

Med hjelp fra kommunalt ansatte har Indre Østfold kommune laget en beredskapsplan som skal tas i bruk dersom barn må plasseres og ikke får plasseringssted. Fristen for ansatte som ønsket å bidra var 25. juni 2023.

– Det er sendt en forespørsel til ansatte i kommunen som i hovedsak jobber med barn, eller innenfor rus og psykisk helse. 15 familier har meldt sin interesse. To av disse meldte seg etter fristen. To av hjemmene er nå godkjent og klare til å stille opp og ivareta omsorgen for barn i påvente av akuttplass, dersom en slik situasjon skulle oppstå, forteller barnevernsleder Linda Kristin Lorentsen.

Godkjenner i rekordtempo

Dere skriver at det vil gjennomføres en rask godkjenningsprosess med familier som vurderes aktuelle. Vanligvis tar dette lang tid. Hvilke utfordringer kan komme i etterkant av raske godkjenninger?

– Generelt kan en kortere godkjenningsprosess påvirke kvaliteten på prosessen. Familiene har kort tid til å reflektere over hva et slikt oppdrag kan innebære, og de blir ikke like godt forberedt. Opplæring er ikke mulig i forkant. Det kan dermed også bli vanskeligere å møte forventningene i et slik oppdrag.

– Det er viktig å presisere at disse hjemmene kun vil tas i bruk i kriser hvor alternativet til plassering vil være å la et barn bli værende i hjemmet i en alvorlig situasjon. Så snart det er fremskaffet akuttplass gjennom Bufetat vil barn flyttes dit, svarer Lorentzen.

Flere hundre må i karantene i Indre Østfold etter at det er påvist 16 nye smittetilfeller i kommunen tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Etter hva Dagsavisen kjenner til velger barnevernet i enkelte kommuner å ta barna med på hotell i mangel av beredskapsplasser. En løsning som ikke er aktuell for Indre Østfold kommune, sier barnevernsleder Linda Kristin Lorentsen.

– Barnevernstjenesten har flere ulike tiltak som vurderes i situasjoner hvor vi ikke får akuttplass fra Bufetat. Å ivareta omsorgen for barn på hotell over tid vurderes som en svært dårlig løsning for barn.

– Barnevernsvakten er ikke rigget for å ivareta omsorg for barn over tid, og en slik løsning vil kunne kreve beordring av ansatte på jobb – og barn vil måtte forholde seg til ulike ansatte i en svært vanskelig tid i livet, avslutter Lorentsen.

– Et nasjonalt problem

Fungerende direktør Jan Kato Fremstad i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) bekrefter at det er regioner som opplever at det kommer flere henvendelser fra kommuner om mangel på plasser. Dermed brytes bistandsplikten til Bufetat.

– Dette er et nasjonalt problem, men med regionale forskjeller som endrer seg litt over tid – akkurat nå er det Region øst og Region vest som rapporterer flest brudd på bistandsplikten, sier Fremstad til Dagsavisen.

Hvor mange barn som kan bli berørt av den prekære situasjonen, er usikkert.

– Det er vanskelig å spå hvor mange barn og unge dette kan ramme i sommer, men Bufetats egne vurderinger viser at regionene samlet sett kan ha brutt bistandsplikten over 60 ganger siden høsten 2022.

– Vi får nå ukentlig rapporter fra regionene over hvor mange ganger de ikke kan tilby plass til en kommune som henvender seg til Bufetat. Samtidig har alle regioner iverksatt egne beredskapstiltak for å unngå brudd gjennom sommeren, forteller fungerende direktør Jan Kato Fremstad.

Fungerende direktør Jan Kato Fremstad i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Flere barn trenger hjelp

– Hvorfor oppstår denne situasjonen, burde det ha vært gjennomført tiltak tidligere?

– Det er flere grunner til at denne situasjonen har oppstått. Vi ser at det den siste tiden er økt etterspørsel fra kommunene etter akuttplasser og ordinære institusjonsplasser – denne økningen har vært spesielt stor de siste månedene.

– Selv om vi har startet en omstilling av egne institusjoner for å få flere plasser, noe vi har fått økte midler til de siste to årene, har behovet og etterspørselen i kommunene økt raskere enn antall plasser vi har fått gjennom omstillingen. Det er også færre kommersielle tilbydere i markedet nå enn før, svarer Jan Kato Fremstad, og legger til:

– I tillegg er det flere barn som trenger mer hjelp, der en større andel av barna i institusjon har store, sammensatte hjelpebehov som krever særskilt tilpasning og økt bemanning.

– Dette får dobbelt effekt – på grunn av nye kompetansekrav har både statlige og private barnevernsinstitusjoner strevd med å rekruttere ansatte. Kravene gjør det vanskelig å rekruttere til faste stillinger, men spesielt vanskelig er det å rekruttere vikarer, nattevakter og lignende. Her har vi nylig sendt ut oppdaterte tolkninger av disse kravene som vi tror vil avhjelpe situasjonen.

– Situasjonen er presset

– Barnevernet i Indre Østfold kommune oppfordrer ansatte til å melde seg som beredskapshjem. Andre kommuner bruker hotell med barnevernsansatte på jobb. Hva er tilbakemeldingene?

– Det er flere kommuner som har slått alarm om kapasiteten, blant annet sendte flere barnevernsledere i Buskerud et brev til flere myndigheter for å varsle om en krise for barn og unge. Bufdir ble bedt av Barne- og familiedepartementet (BFD) om å lage en plan for å bøte på problemene, og denne planen ble sendt BFD 7. juli.

– Vi anerkjenner at situasjonen er presset, men det er til enhver tid viktig at kommunene etablerer løsninger som er i henhold til lover og regler for å sikre et forsvarlig tilbud til de barna som trenger det. Og det er veldig viktig at kommunene opprettholder en løpende dialog med Bufetats regioner om tilbudet til barna som trenger det mest, avslutter fungerende direktør Jan Kato Fremstad i Bufdir.

Mer fra Dagsavisen