Nyheter

Redd Barna reagerer på Brenna-forslag: – Gir gale signaler

Skal lærere få bruke fysisk makt? Ja, sier kunnskapsministeren. Men Redd Barna er skeptisk.

Lærere skal få lovfestet rett til å bruke fysisk makt mot elever for å avverge at noen blir skadd. Det foreslår kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i dag.

Dagens opplæringslov inneholder ingen regler om når en ansatt kan gripe inn fysisk, selv om det oppstår situasjoner der ansatte i skolen bruker fysisk makt. Det har skapt en usikkerhet og det har kommet flere oppfordringer om å regulere dette, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Nå skal det ut på høring, og etter planen tre i kraft i august neste år. Men forslaget utløser skepsis.

– Vi er bekymret for at regjeringen åpner opp for at voksne skal kunne gripe inn fysisk mot elever.

Det sier Thale Skybak, som er seksjonsleder i Redd Barna. Hun presiserer at de ikke har fått sett grundig på kunnskapsminister Brennas forslag ennå, og at dette er en umiddelbar bekymring. Likevel:

– Hvis forslaget åpner for mer bruk av tvang og makt i opplæringssituasjoner, er det bekymringsfullt i et barnerettighetsperspektiv, sier hun til Dagsavisen.

Kan ikke se det er godt nok

Skybak sier at Redd Barna har forståelse for at lærere står i mange krevende situasjoner og at de har etterlyst et klarere regelverk. Men Redd Barna ser dette fra barnas side, forteller hun.

pressefoto

– Vi er bekymret for at et forslag som dette ikke ivaretar barnets perspektiv godt nok og barnets beste. Dette angår barn direkte, og vi er bekymret for hva en lovendring om fysisk inngripen kan føre med seg for de involverte elevene. Da er myndighetene forpliktet til å gjøre en utredning i et barnerettighetsperspektiv. Det kan vi ikke se at er blitt gjort godt nok akkurat nå, sier hun.

– Har ikke alle mennesker lov til å gripe inn for å forhindre vold, da?

– Jo, man har jo nødverge, og det ligger fast allerede i Straffelovens bestemmelser om nødrett og nødverge. Samtidig, hvis man senker terskelen for å bruke tvang og makt i skolen er vi redd for at det gir gale signaler.

Redd Barna vil nå jobbe med å lage en uttalelse til høringen hos Kunnskapsdepartementet.

– Vi må sette oss ned og se på detaljene og komme tilbake med et grundig svar. Dette er bare en umiddelbar bekymring, sier hun.

Brenna får støtte fra Oslos skolebyråd

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), skolebyråd i Oslo, har følgende kommentar til Brennas forslag.

– Vi vet at mange lærere i dag er usikre på hvilke handlingsrom de har til fysisk inngripen i situasjoner der elever står i fare for å skade seg selv eller andre. Vi er derfor positive til at dette blir regulert i ny opplæringslov, og mener det vil skape mer trygghet rundt lærerne i krevende situasjoner, skriver Holmås Eidsvoll i en epost til Dagsavisen.

– Det er viktig for meg å understreke at alle fysiske inngrep må være så få, kortvarige og skånsomme som mulig, legger hun til.

Kunnskapsministeren svarer

– Jeg opptatt av at vi klarer å gjøre to ting på en gang – både ivareta elevene og lærernes rettssikkerhet og trygghet på jobben. Det mener jeg vi gjør med dette forslaget. Å gripe inn fysisk skal være siste utvei og vi stiller tydelige krav til systematisk forebyggende arbeid på den enkelte skole, skriver Brenna i en e-post til Dagsavisen.

Les hele intervjuet med Brenna her.

---

Kunnskapsdepartementet foreslår:

  • å lovfeste at kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at skolen arbeider løpende og systematisk for å unngå at det oppstår situasjoner som innebærer fysiske inngrep mot elever. For private grunnskoler godkjent etter opplæringsloven er det øverste ledelse som har dette ansvaret, og for skoler godkjent etter privatskoleloven er det skolens styre som har ansvaret
  • å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom
  • å lovfeste at de fysiske inngrepene skal være egnet til å hindre eller begrense den aktuelle skaden og være så få, kortvarige og skånsomme som mulig
  • å lovfeste at skolen skal dokumentere hendelser der det har vært gjennomført fysiske inngrep med informasjon om hvordan situasjonen oppsto, hvordan inngrepet ble utført, og hvordan eleven ser på saken
  • å lovfeste at ansatte som har grepet inn fysisk mot en elev skal melde fra om det til rektor/daglig leder og at rektor/daglig leder skal melde fra til foreldrene til eleven
  • å lovfeste at rektor skal melde fra til kommunen eller fylkeskommunen når det har blitt gjennomført fysiske inngrep gjentatte ganger eller dersom inngrepet er særlig alvorlig. Rektor i private grunnskoler godkjent etter opplæringsloven skal melde fra til skolens øverste ledelse, og daglige leder ved skoler godkjent etter privatskoleloven skal melde fra til skolens styre.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: