Nyheter

Lovfester læreres rett til å bruke fysisk makt: – Det har vært usikkerhet om hva som er lov

Redd Barna utfordret Tonje Brenna. – Vi klarer å gjøre to ting på en gang, svarer kunnskapsministeren.

– Hvis man senker terskelen for å bruke tvang og makt i skolen er vi redd for at det gir gale signaler.

Det sa Redd Barnas Thale Skybak til Dagsavisen onsdag, etter at en foreslått lovendring ble offentliggjort av Kunnskapsdepartementet. Utdanningsminister Tonje Brenna vil lovfeste læreres rett til å bruke fysisk makt mot elever, for å forhindre skade på personer eller eiendom, men Redd Barna reagerte på forslaget.

– Vi er bekymret for at regjeringen åpner opp for at voksne skal kunne gripe inn fysisk mot elever, sa Skybak.

Nå svarer kunnskapsministeren.

– Jeg opptatt av at vi klarer å gjøre to ting på en gang – både ivareta elevene og lærernes rettssikkerhet og trygghet på jobben. Det mener jeg vi gjør med dette forslaget. Å gripe inn fysisk skal være siste utvei og vi stiller tydelige krav til systematisk forebyggende arbeid på den enkelte skole, skriver Brenna i en e-post til Dagsavisen.

Som gode forebyggende tiltak nevner hun for eksempel at elevene trenger mer tilpasset opplæring, individuelt tilrettelagt opplæring, tiltak for å bedre elevenes psykososiale miljø eller en kombinasjon.

– Vi foreslår i tillegg tydelige krav til dokumentasjon når det brukes fysisk makt mot elever. Dette er viktig for både elevenes og de ansattes rettssikkerhet. Det at handlingsrommet for fysisk inngripen presiseres, er også en fordel for elevene. Det reduserer risikoen for at bruken av fysisk inngripen er tilfeldig, skriver Brenna.

Har ingen eksempler

– Hvorfor trenger vi denne lovendringen?

– Dagens opplæringslov inneholder ingen regler om når en ansatt kan gripe inn fysisk, selv om det oppstår situasjoner der ansatte i skolen bruker fysisk makt. Det har skapt en usikkerhet og det har kommet flere oppfordringer om å regulere dette.

– Har ikke alle mennesker uansett rett til å gripe inn fysisk for å forhindre vold og skadeverk?

– Vi har regler om nødrett og nødverge i Norge som gjelder generelt, men bruk av fysisk makt mot elever er så inngripende at vi bør ha tydelige regler for dette.

– Er det lærere som har blitt dømt eller reagert mot for handlinger dere mener bør være lovlige?

– Vi kjenner ikke til noen konkrete enkeltsaker hvor det har vært tilfellet. Men vi vet at det har vært usikkerhet om hva som er lov å gjøre og ikke, skriver Tonje Brenna.

---

Kunnskapsdepartementet foreslår:

  • å lovfeste at kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at skolen arbeider løpende og systematisk for å unngå at det oppstår situasjoner som innebærer fysiske inngrep mot elever. For private grunnskoler godkjent etter opplæringsloven er det øverste ledelse som har dette ansvaret, og for skoler godkjent etter privatskoleloven er det skolens styre som har ansvaret
  • å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom
  • å lovfeste at de fysiske inngrepene skal være egnet til å hindre eller begrense den aktuelle skaden og være så få, kortvarige og skånsomme som mulig
  • å lovfeste at skolen skal dokumentere hendelser der det har vært gjennomført fysiske inngrep med informasjon om hvordan situasjonen oppsto, hvordan inngrepet ble utført, og hvordan eleven ser på saken
  • å lovfeste at ansatte som har grepet inn fysisk mot en elev skal melde fra om det til rektor/daglig leder og at rektor/daglig leder skal melde fra til foreldrene til eleven
  • å lovfeste at rektor skal melde fra til kommunen eller fylkeskommunen når det har blitt gjennomført fysiske inngrep gjentatte ganger eller dersom inngrepet er særlig alvorlig. Rektor i private grunnskoler godkjent etter opplæringsloven skal melde fra til skolens øverste ledelse, og daglige leder ved skoler godkjent etter privatskoleloven skal melde fra til skolens styre.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

---Nyeste fra Dagsavisen.no: