Nyheter

Gikk over 130 millioner kroner i minus

Sykehuset Østfold brukte nesten 230 millioner kroner mer på bemanning enn planlagt i fjor.

Foreløpige budsjettall viser at Sykehuset Østfold (SØ) hadde et underskudd på 133,6 millioner kroner i fjor. Samtlige klinikker leverte røde tall, viser en oversikt presentert under sykehusets forrige styremøte.

Underskuddet skjer til tross for en ekstrabevilgning på nesten 100 millioner kroner som sykehuset fikk etter en justering i statsbudsjettet mot slutten av året.

– 2022 har vært et krevende år økonomisk sett, skriver direktør Hege Gjessing i styresaken.

Langt flere årsverk

Det største avviket fra budsjettet var lønns- og personalkostnader. Sykehuset brukte 228,8 millioner kroner mer på denne utgiftsposten enn budsjettert, ifølge foreløpige regnskapstall.

Dette forklares hovedsakelig med at sykehuset har hatt et høyere bemanningsbehov enn forventet i de største klinikkene. I tillegg påvirkes kostnadsnivået av høyere lønnsoppgjør enn budsjettert.

Årsrapporten for 2022 viser at aktiviteten har vært høyere enn planlagt innen alle omsorgsnivåer for somatisk virksomhet.

Hege Gjessing, adm.dir. ved Sykehuset Østfold, forteller at de er usikre på hvordan omikronvarianten av koronaviruset vil påvirke arbeidsforholdene på sykehuset.

I løpet av hele fjoråret hadde sykehuset et merforbruk innen bemanning som utgjorde i snitt 165 årsverk. Det er en markant økning fra året før, da sykehuset hadde et merforbruk på 113 årsverk. I desember 2022 var det et bemanningsforbruk som var hele 274 månedsverk høyere enn planlagt. Den måneden lå sykefraværet på 11,1 prosent.

Sykehuset Østfold hadde tredje størst prosentvis merforbruk innen bemanning av samtlige foretak i Helse Sør-Øst i fjor. Kun Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark hadde mer.

– Merkostnader til ansatte fordeles mellom høyere forbruk av bemanning og mer bruk av dyre løsninger (overtid, forskjøvet vakt etc.). Et betydelig høyere sykefravær enn forutsatt er også årsak til deler av merforbruket, skriver sykehusdirektøren.

Høyt sykefravær

Gjennom hele 2022 hadde sykehuset et sykefravær på over ni prosent i snitt. Toppunktet kom i februar, da hele 12,6 av arbeidsstyrken var sykmeldt. I juli hadde dette sunket til under halvparten. Sykefraværet var høyere enn foregående år gjennom mesteparten av 2022.

Den gule streken viser sykehusets sykefraværet sammenlignet med foregående år.

Gjessing forklarer at det har vært planlagt og igangsatt kostnadsreduserende tiltak i 2022 for å bedre den økonomiske situasjonen, men at dette ikke har påvirket resultatet i stor grad.

– En stor andel av tiltakene er av langsiktig art og vil bli videreført og forsterket i tiden fremover. I tillegg planlegges det for nye tiltak i 2023 for å sikre fremtidig bæreevne og muliggjøre planlagte utbygginger, skriver hun i styresaken.

I fjor advarte hun om at budsjettunderskuddet kunne få konsekvenser for planene om å utvide sykehuset.

I 2023 har Sykehuset Østfold budsjettert med et underskudd på 50 millioner kroner.

Nyeste fra Dagsavisen.no: