Demokraten

– Staten tar ansvar for næringsutviklingen i Søndre Viken

Marianne Klever Næss, stortingskandidat Østfold Høyre, tar til motmæle mot Arbeiderpartiets Jon-Ivar Nygård som mener staten må ta mer ansvar for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Østfold.

– Staten tar ansvar. Men staten skal ikke ta ansvar for dette alene. Det vi nå trenger mer enn noe annet er privat jobbskaping. Og det skal det legges til rette for ved hjelp av blant annet gründerpakker, ny og bedre opsjonsskatteordning og styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser ved å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, er Høyre-politiker Klever Næss klare mening.

Miljøvennlig teknologi

Marianne Klever Næss viser til flere satsinger Høyre har bidratt med i virkemiddelapparatet.

– Med Høyre i regjering er det satset sterkt på virkemiddelapparatet med å oppnå grønn omstilling. Lokalt i Søndre Viken er dette gjort via Enova-støtte til Rockwool i Moss og Gyproc i Fredrikstad. Høyre vil også opprette en tverrfaglig hurtigsporenhet i Næringsdepartementet som skal være en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i en industriell etablerings- eller utvidelsesprosess skal ta. Dette forslaget får stor støtte fra industrien, fortsetter hun.

Fredrikstad – og Østfoldpolitiker Marianne Klever Næss (H) er enig med Arbeiderpartiet som mener kompetansepåfyll er viktig for å få folk tilbake i jobb.

– For mange kan mer og bredere formell kompetanse være helt avgjørende for å komme tilbake i jobb. Kunnskap, skole og utdanning er, og har alltid vært, blant Høyres hovedsaker. Vi arbeider for at flere skal fullføre videregående skole, og vi satser på fagutdanninger. Vi vil også opprette utdanningsstillinger for folk som har droppet ut av videregående skole slik at de kan komme inn i arbeidsmarkedet.

Marianne Klever Næss vil på Stortinget, men har ingen erfaring som folkevalgt. – Jeg kjenner likevel godt mitt parti fra innsiden som blant annet arbeidsutvalgsmedlem i Viken Høyre og sekretær for bystyregruppa i Fredrikstad, poengterer 57-åringen fra Gressvik.

Jobbskaping i privat sektor

Hvordan skal Høyre i Østfold få ned arbeidsledigheten, som er på sitt høyeste siden 2. verdenskrig?

– Erfaringene fra pandemien er at arbeidsledigheten primært er i privat sektor, og at mange har mistet jobber som ikke krever mye formell kompetanse. Lav kompetanse kan gjøre mulighetene for å få ny jobb i en annen bransje vanskelig. Høyres åpning for å kombinere dagpenger med studier er et viktig tiltak i denne sammenhengen.

Høyre ser spesielt Nedre Glomma-regionen som et felles bo- og arbeidsmarked.

—  Marianne Klever Næss, stortingskandidat Østfold Høyre.

– I motsetning til de rødgrønne partiene vil Høyre via vår skattepolitikk stimulere til jobbskaping i privat sektor. Jeg har tidligere nevnt gründerpakker og ny opsjonsskatteordning som eksempel på dette. Vekst i privat sektor er avgjørende for skattegrunnlaget for velferdsstaten og er derfor viktig for at ikke bare Østfold – men hele Norge – skal komme trygt tilbake til hverdagen etter pandemien.

Tettere samarbeid med Sarpsborg

I Østfold Arbeiderpartis Vekstplan for Østfold tar partiet til orde for et utvidet samarbeid i regionen, for å få til en ønsket næringsutvikling.

– Høyre er åpen for mest mulig samarbeid om næringsutvikling og ser spesielt Nedre Glomma-regionen som et felles bo- og arbeidsmarked. Lokalt i Fredrikstad har Høyre støttet opprettelsen av et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling i Søndre Viken. Høyre har også stadig tatt til orde for tettere samarbeid med Sarpsborg, men har opplevd at Arbeiderpartiet stemmer ned disse forslagene, sier Marianne Klever Næss (H).

Les også: Det beste vil være å innlede et samarbeid med Sarpsborg

Stortingskandidat Jon-Ivar Nygård (Ap) mener boligpolitikk og etablering av arbeidsplasser i stor grad er knyttet tett sammen i kommunale planer.

– Høyre mener dette ikke er godt nok ivaretatt. Fredrikstad vokser i antall innbyggere. De siste årene, med rødgrønt flertall i bystyret, har 1.600 arbeidsplasser forsvunnet. Vi mener en viktig årsak til dette er manglende næringsarealer. Arealplanen, slik Høyre ser det, dekket ikke behovet for næringsarealer som for eksempel på Gressvik – derfor stemte vi imot denne, sier Næss til Dagsavisen Demokraten.

Enova-tiltak og velferdsteknologi

Høyres virkemidler for å få mer fart i industrien og flere arbeidsplasser er kompetanse, samferdsel, skatt og EØS, poengterer stortingskandidaten for Østfold Høyre, Marianne Klever Næss. Som gjerne nevner industrielle suksesshistorier både i Fredrikstad og Moss.

– Som tidligere nevnt har Enova-tiltakene til Rockwool i Moss og Gyproc i Fredrikstad gitt gode resultater. Andre gode eksempler er Batteriretur i Fredrikstad og Wärtislä i Moss. Jeg må også nevne lokale gründere innen velferdsteknologi som Dignio og det Fredrikstad-baserte teknologiselskapet Pridok som har utviklet en enkel webbasert journalløsning for fastleger. Denne løsningen brukes nå av over 30 kommuner, deriblant både Sarpsborg og Moss, men ikke av selskapets egen hjemkommune.

Gründere og ideskapere gir opp

Gunhild Bøgseth og Hans Edvardsen i utviklingsselskapet Gjeslingan AS i Fredrikstad tror veien fram til etablering ofte blir så tøff at mange gir opp.

– Prosessene blir fort langdryge og uforutsigbare, noe som medfører at gründere og ideskapere faller fra. Begrunnet i både økonomiske og praktiske årsaker, sier Hans Edvardsen.

Et tettere samarbeid rundt næringsutviklingen i Søndre Viken er ett moment i Arbeiderpartiets Vekstplan for Østfold. Helt avgjørende, mener Bøgseth og Edvardsen.

– For å få etablert rammene for en god næringsutvikling er et forpliktende samarbeid i større geografiske områder av helt avgjørende betydning. Vi har en grunnleggende tro på etablering av næringsklynger som en driver for å utvikle konkurransekraft. Utfordringen er at kommuner og fylkeskommuner er relativt lite egnet til å utvikle bærekraftige næringer alene. Ideer, kapital, innovatører og entreprenører må stimuleres og få et helt nødvendig handlingsrom.

«Når vi i fjor høst utfordret Forsvarsbygg til å komme med en prinsippskisse for leieavtale stoppet saken helt opp og Forsvarsbygg avdekket en overraskende liten vilje til å medvirke til å finne løsninger.» skriver Gunhild Bøgseth og  
Hans Edvardsen i prosjektet Mulighetsfabrikken.

Mangler politisk vilje

Blir det ofte «kun ord» og lite handling fra kommunale og regionale myndigheter?

– Ja, vi synes ikke det er samsvar mellom det vi oppfatter som et unisont politisk behov for innovasjon og nyskaping, og praktisk samspill med oss som innovatører og initiativtakere, svarer Hans Edvardsen bestemt, og legger til:

– Det trengs politisk mot og evne til å ta tydelige valg. For å utvikle både bærekraftige, innovative arbeidsplasser – og nødvendig byutvikling i Gamlebyen. Når nå kommunen må realisere et innsparingsprogram på 500 millioner kroner i løpet av 2-3 år vil jo nettopp dette forholdet bli utfordret. Kanskje kunne man bruke Mulighetsfabrikken som en aktiv endringsagent i dette arbeidet ?

– Prosessene blir fort langdryge og uforutsigbare

—  Gunhild Bøgseth og Hans Edvardsen i utviklingsselskapet Gjeslingan AS

– Kommunen har ikke tatt eierskap til ideen

For drøye seks måneder siden lanserte ekteparet Gunhild Bøgseth og Hans Edvardsen ideen om å etablere Mulighetsfabrikken i Gamlebyens tidligere kaserne. Som et samlingssted for gründere, idéskapere, kulturaktører, kunstnere og andre. Lokalpolitikerne var positive, men der har det stoppet, forteller Bøgseth og Edvardsen.

– Vi har hatt gode møter med ordfører og gruppeledere om idé og gjennomføring av Mulighetsfabrikken. Vi ble møtt med entusiasme og positive holdninger til etablering av vårt prosjekt i Gamlebyen. Kombinasjonen av å utvikle storskala etablering av arbeidsplasser og vitalisering av bylivet i Gamlebyen opplever vi har en tverrpolitisk støtte i Fredrikstad kommune.

– Mulighetsfabrikken er et stort prosjekt som vil kunne skape flere hundre arbeidsplasser i kasernebygget i Gamlebyen. Bygget har stått tomt i over sju år. Vi har understreket at en kritisk suksessfaktor er at de vi oppfatter som premissleverandørene i prosjektet; Fredrikstad kommune, Forsvarsbygg, og Høgskolemiljøet virkelig ønsker dette. Fredrikstad kommune har så langt ikke tatt nødvendig eierskap til ideen.

Gir dere nå opp prosjektet i Gamlebyen?

– Mulighetsfabrikken er et stort prosjekt som omfatter et bygg på 5.600 kvadratmeter og som betinger et ønsket samarbeid fra flere aktører. Gjeslingan AS er et utviklingsselskap som utvikler ideer, konsepter og muligheter som ikke kan realisere dette prosjektet alene, avslutter Gunhild Bøgseth og Hans Edvardsen.

Tidligere byutviklingssjef Gunhild Bøgseth og samboeren Hans Edvardsen søkte kommunens næringsfond om 1.9 millioner kroner til å etablere prosjektet «Mulighetsfabrikken» i Gamlebyens infanterikaserne, men fikk ikke en krone da formannskapet behandlet saken i desember.
Mer fra Dagsavisen