Debatt

«Vi må skape mer og inkludere flere»

«Det er en fare for at du både har hørt det og kommer til å høre det igjen i 2021. Men det er fordi det er så viktig: Vi må skape mer og inkludere flere. »

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tidligere denne måneden kunne Aftenposten presentere en undersøkelse som viser at sosiale forskjeller er et av de viktigste spørsmålene for velgerne i 2021. Den største forskjellen i Norge er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Høyre mener derfor at det viktigste vi kan gjøre for å redusere forskjellene, er å sørge for at flere får muligheten til å jobbe.

Deltakelse i arbeidslivet er viktig for at den enkelte skal kunne realisere seg selv og forsørge seg selv og sin familie. Det motvirker fattigdom og sørger for at flere inkluderes. Derfor må vi i arbeidet med å få flere tilbake i jobb også ha gode planer, initiativ og ordninger for å inkludere så mange som mulig i arbeidslivet. For en del arbeidssøkende innebærer dette at de må øke sin formelle kompetanse. Regjeringen har av den grunn foreslått å åpne for at dagpenger kan kombineres med støtte fra Lånekassen. Dermed gjøres veien inn i videregående skole og høyere utdanning enklere for en del grupper i samfunnet. I Høyres utkast til program, som skal vedtas på landsmøtet i mai, slås det fast at det er viktig å øke bruken av kvalifiseringsprogrammet for personer med nedsatt arbeids- og inntektsevne. Vekstbedrifter som kommunalt eide Fasvo har en viktig oppgave i dette.

Altfor mange unge er uføre eller står uten arbeid eller utdanning.

—  Marianne Klever Næss (H)

Satsingen for å inkludere flere i arbeidslivet innebærer blant annet et mål om at fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med hull i CV-en eller med en nedsatt funksjonsevne. I Høyres program foreslås det også å jobbe for at kommunene innfører det samme målet.

De unge har blitt hardt rammet av koronapandemien. Altfor mange unge er uføre eller står uten arbeid eller utdanning. Det viktigste vi kan gjøre for å inkludere flere unge i arbeidslivet, er å sikre at flere fullfører skolen. Høyre vil også at unge prioriteres hos Nav. Vi må sikre tettere oppfølging av unge uten jobb eller utdannelse. Og det må satses på aktiviteter som gir arbeidserfaring og kompetanse. Høyres mål er at samfunnet aldri skal gi opp unge som kan jobbe.

Hvilken rolle kan næringslivet ta? Høyre ønsker å gjennomføre en innovasjonsreform i Navs arbeidsmarkedstiltak som sikrer at flere sosiale entreprenører får bidra. Dermed får det private næringsliv også ta del i tiltakene. Men det er viktig at denne formen for inkludering ikke bare oppfattes som veldedighet eller tiltak. Sosiale entreprenører er næringsaktører som alle andre, og er dermed selvfølgelig også opptatt av bunnlinjen. Men de legger ofte mer og annet i bunnlinjen enn vi vanligvis lærer i bedriftsøkonomistudier. Amesto er et godt eksempel på et slikt selskap. Deres fokus er «trippel bunnlinje». En modell som tar utgangspunkt i å måle virksomheten ikke bare ut fra et økonomisk perspektiv, men også å inkludere mennesker og miljø.

Et lokalt eksempel er Fredrikstad-bedriften Cube8, som med prosjektet «So Green Industry» vil skape en bærekraftig bedriftsmodell som også benytter de ubenyttede menneskelige ressursene i samfunnet. «So Green Industry» er et trippelt bærekraftig konsept med en miljødimensjon i form av biokull, karbonfangst og produksjon av ren energi. Den sosiale dimensjonen er å utvikle arbeidsplasser til unge mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. Gjennom «Eventyrlige folk!» har de utviklet en mentorordning og jobbmestringskurs som implementeres i prosjektet. Den økonomiske dimensjonen av bærekraft sikres gjennom salg av biokull, ren energi og CO₂-sertifikater. Cube8 har fått støtte fra Fredrikstad kommune, Viken fylkeskommune og Innovasjon Norge, og er nå invitert til et samarbeid med Bloomberg Philantrophies, ett av selskapene til tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg, i en verdensomspennende satsing på biokull.

Amesto og Cube8 er aktører som viser vei mot et mer bærekraftig og inkluderende nærings- og arbeidsliv. Som stortingskandidat for Høyre vil jeg jobbe for at disse og andre gode private aktører får en sentral rolle i det viktige arbeidet med å skape mer og inkludere flere.