Debatt

Forby konverteringsterapi

Det bør være selvfølgelig at også autister får leve i tråd med sine autentiske selv.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Se for deg da du selv var fire år og i barnehagen. Du følges av en voksen til enhver tid. Den forklarer deg hvordan du skal leke, og med hva.

Hvis du ikke gjør som den voksne vil, blir den skuffa over deg. Du har ikke så mange andre venner i barnehagen, fordi så mye av tiden din blir brukt sammen med denne voksne. Når du får leke med andre barn, kan du føle den voksnes observerende blikk på deg til enhver tid, og du vet at alt du sier og gjør blir nøye vurdert.

Du vil senere motta kritikk for alt du gjorde «feil» i dennes øyne.

Du har derfor ikke reell bevegelses- eller ytringsfrihet. Hvis du ikke vil gjøre det den voksne vil at du skal gjøre, blir den misfornøyd, og vil kanskje ikke leke med deg mer. Hvis denne teknikken ikke fungerer, risikerer du å miste tilgangen til yndlingskosedyret ditt. Din favorittmat og yndlingskosedyret ditt er kartlagt fra før, og blir brukt som bestikkelser for at du skal gjøre som den voksne ønsker, eller som straff ved at du mister dem når du ikke føyer deg.

Nylig meldte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen at hun vil gå inn for totalforbud mot konvertingsterapi for skeive mennesker. Konverteringsterapi sammenlignes med tortur og har ødelagt mange liv.

Å få leve i henhold til sin seksuelle orientering og sin kjønnsidentitet bør, så lenge det ikke skader andre, anses som en grunnleggende menneskerettighet. Det bør være like selvfølgelig at autister får leve i tråd med sine autentiske selv.

Den andre Global Disability Summit vil gjennomføres virtuelt fra 16. til 17. februar i 2022, Norge har fått æren av å gjennomføre denne store begivenheten i Oslo, i samarbeid med Ghana.

Fokuset vil være å se nærmere på resultatene fra det første toppmøtet som ble gjennomført i 2018, og å akselerere nødvendig progresjon i oppfyllelse av menneskerettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser verden over. Det skal foregå et arrangement i toppmøtet som omhandler ABA-metodikk, at denne kan likestilles med konverteringsterapi for skeive – og bryter med menneskerettighetene.

På en side liker vi i Norge å se på oss selv som en fremadrettet nasjon som ønsker å arbeide for at rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser blir ivaretatt, og vi ser på konverteringsterapi for skeive mennesker som brudd på menneskerettigheter.

På den annen side foregår det brudd på menneskerettighetene til autister i barnehagealder hver dag, med norske helse- og utdanningsmyndigheters eksplisitte velsignelse. Konverteringsterapi blir sågar foreslått massivt opptrappet og innført som standardtilbud for alle autistiske barn av Autisme- og Touretteutvalget i NOU 2020:1.

Konverteringsterapi for autister har ulike navn, ABA er en av dem, og den mest utbredte kalles Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) og er tilrettelagt for barn mellom to og seks år. Ole Ivar Løvaas, mannen bak EIBI-modellen, også kalt Løvaas-modellen, spilte en nøkkelrolle i utviklingen av konverteringsterapi for skeive mennesker på 80- og 90-tallet.

Hans syn på autistiske barn var at selv om de ser ut som mennesker, er de ikke det i psykologisk forstand, og EIBI er utviklet på grunntanken om at autister ikke har en personlighet, og at denne derfor må bygges fra bunnen av.

På samme måte som konverteringsterapi for skeive mennesker, er målet med EIBI å tvinge og manipulere mennesker til å utvise en atferd som bryter med hvem de er, og hva de trenger. Ved hjelp av belønning og straff skal EIBI lære autistiske barn å fremstå som mindre autistiske.

I 20–40 timer hver uke, fra barnet er så ungt som mulig frem til skolestart, skal autistiske barn som utsettes for denne behandlingsmetoden «trene» på å fremstå som en person de egentlig ikke er.

Andre barn i samme aldersgruppe oppfordres til å utforske hvem de er, de lærer om grenser og autonomi over egen kropp og egne følelser. I denne sårbare perioden blir autistiske barn gjennom EIBI kontinuerlig belønnet for å undertrykke egne følelser og ignorere sine grenser, og straffet dersom de gjør motstand.

Hva barna selv ønsker og finner naturlig, tas ikke hensyn til, og blir i de fleste tilfeller sett på som irrelevant. Når de utviser ønsket atferd belønnes de med godbiter, i likhet med hundedressur. EIBI ville derimot vært ulovlig å gjennomføre på hunder, grunnet straffelementene i behandlingsmetoden.

Uønsket atferd blir innenfor EIBI blant annet straffet med at de blir fratatt yndlingskosedyret, at de ikke får godbiter, eller blir møtt med total ignorering, frem til de gjør som EIBI-utøveren vil.

Den mest brukte teknikken innenfor EIBI er den voksenstyrte teknikken Discrete Trial Training – som innebærer at en voksen bestemmer hva barnet skal gjøre, hvor mange ganger det skal gjenta denne handlingen, og når det skal utføres.

Dette frarøver barna retten til medvirkning og bryter med Utdanningsdirektoratets Rammeplan for barnehagen.

Forskningen som hevder å vise at EIBI er gunstig for disse barna, undersøker nesten aldri potensielle negative virkninger for barnet, men fokuserer på i hvor stor grad disse barna fremstår som at de er blitt lært opp til å bli «normale».

Det er foretatt én uavhengig studie av skadevirkninger for barn utsatt for EIBI og andre atferdsanalytiske programmer. Den viste at autister som blir utsatt for EIBI har 1,86 ganger så høy sannsynlighet for å utvikle PTSD sammenlignet med autister som ikke er blitt utsatt for denne behandlingen, og nær halvparten av barna viser tegn på posttraumatisk stress kort tid etter oppstart av behandlingsregimet.

EIBI bryter med menneskerettighetene for mennesker med funksjonsnedsettelser, og er en traumatiserende konverteringsterapi for autistiske barn. Norge skal være vertskap for et toppmøte som fokuserer på at rettighetene til de med funksjonsnedsettelser skal ivaretas på en bedre måte, der disse skal anerkjennes som de likeverdige menneskene de er. Konverteringsterapi for skeive skal forbys – når skal konverteringsterapi for autister forbys?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt