Debatt

Oslo må tilby Stovner mer

Vi må satse tungt for å unngå økt utenforskap i bydelen.

Oslo 20210308. 
Koronateststasjonen på Rommen i bydel Stovner. Her kan de som ønsker å teste seg ta en koronaprøve.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Pandemien rammer ulikt. De som har minst, betaler ofte den høyeste prisen. Levekårsforskjeller forsterkes. Det er et politisk ansvar å rette opp de økte forskjellene i utdanning, helse, sysselsetting og inntekt som pandemien har skapt.

Vi har brukt hundretalls milliarder på å bekjempe smitten, sikre folks inntekt og hjelpe privat næringsliv. Noen milliarder ekstra over noen år for å hindre økt utenforskap og økende forskjeller er god forebygging og nødvendig for å hindre store samfunnsøkonomiske kostnader av koronaens herjinger.

Bydelsutvalget på Stovner oppnevnte i vår et eksternt koronautvalg. Utvalgets rapport ble overlevert bydelsutvalget 17.juni. Utvalget foreslår at Stovner, og andre levekårsutsatte bydeler og kommuner med høy smitte og langvarig nedstengning, styrkes over en femårsperiode for å ta tak i de underliggende levekårsutfordringene som har blitt verre under koronaen.

Stovner har vært blant de hardest rammede områdene i Norge med meget høye smittetall og høy andel sykehusinnleggelser. I tillegg har nedstengningen og smitteverntiltakene truffet befolkningen hardt, og eksisterende sosiale og økonomiske ulikheter har blitt forsterket. Skoleungdommen på Stovner har hatt mer digital undervisning enn andre. De psykiske utfordringene og de livsstilsrelaterte helseutfordringene øker. Dette kommer på toppen av en utvikling i Stovner bydel som på flere områder gikk i gal retning før koronaen.

Stovner hadde før koronaen høy andel innbyggere med lav utdanning, ikke fullført videregående skole, ikke sysselsatte og barnehusholdninger med lav inntekt. 23 prosent av husholdningene får mer enn halvparten av inntekten fra offentlige overføringer. På disse områdene «skårer» Stovner dobbelt så høyt som Oslo.

Med mange ansatte i servicenæringene, ga den første nedstengningen i fjor et kraftig hopp i antall arbeidsledige i bydelen. Siden har ledigheten fulgt utviklingen i Oslo og landet ellers, men på et klart høyere nivå. Den registrerte ledigheten i Stovner bydel er nå 6,3 prosent. Det er nesten dobbelt så høyt som på landsbasis. Bare en aktiv utdannings- og sysselsettingspolitikk kan hindre at ledigheten fester seg på et høyere nivå.

Stovner trenger ikke «mer av alt». Stovner har med 60 prosent innvandrerbefolkning og store levekårsutfordringer også blant etnisk norske, andre behov og utfordringer enn Flisa og Molde. Bydelen trenger et mandat og ressurser til å gjøre noe med det sjøl.

Statlige- og kommunale virkemidler er ikke alltid tilpasset de behovene folk har. Koronautvalget på Stovner foreslår derfor at bydelen gis større mulighet til å påvirke innhold og innretning av statlige- og kommunale etaters virkemidler. Kanskje kan det også gjennomføres forsøk der bydelen «bestiller» tiltak hos sektoretatene.

Ta NAV som eksempel, mange av de som står utenfor arbeidsmarkedet i Stovner bydel trenger både språkopplæring og arbeidspraksis. Et slikt prosjekt drives i dag av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). For Stovner bydel skulle dette vært et arbeidsmarkedstiltak med langt flere plasser enn det IMDI tilbyr i dag. Et slikt tiltak ville vært tilpasset behovene til mange hjemmeværende innvandrermødre.

Tilrettelagt i nærmiljøet og kombinert med barnehageplass, ville et slikt tilbud gi flere mulighet for arbeid og flere barn i barnehage. Barnehagedekningen for 1-2 åringer i Stovner bydel er bare på 56 prosent, mens den i Oslo er 83 prosent. Enten må bydelen få økonomi til å gjennomføre slike tiltak i egen regi, eller så må sektoretatene tilby mer fleksible og tilpassede tiltak som treffer bydelens behov.

Utvalget foreslår også en rekke tiltak som krever en styrking av kommuneøkonomien eller andre offentlige tjenester. Tilbudet til psykisk syke ungdommer og voksne må styrkes. Skolehelsetjenesten er et godt lavterskeltilbud og forebyggende tiltak.

Skolene på Stovner trenger flere kvalifiserte lærere, styrket sosialfaglig og spesialpedagogisk støtte. Elevene trenger steder å være på skolene hvor de kan gjøre lekser og få leksehjelp. Fritidsklubbene må styrkes og det forebyggende samarbeidet med blant annet barnevern, fritidstilbud, bibliotek, frivillighet og politi må forsterkes.

Vi må satse tungt for å unngå økt utenforskap i bydelen. Pandemien har vist hvor viktig forebyggende arbeid er på alle områder. Den har vist hvor viktig det er med god grunnbemanning og ansatte med kvalifikasjoner og tillit til å utføre jobben. Stovner bydel kan komme raskere og bedre ut av koronakrisa om den får større innflytelse over innretningen av statlige- og kommunale virkemidler. Oslo må tilby bydelen mer. Storting og regjering må tilby Oslo mer. Til syvende og sist er det regjering og Storting som legger rammebetingelser og styrer kommuneøkonomien, arbeidsmarkedstiltak og andre sektoretaters virkemidler.