Økonomi

Flere burde ta samme sommerjobb som tannlegestudenten Benjamin (26)

... men de burde også fortsette i jobben etter sommeren. Det er nemlig stor mangel på sykepleiere, både nå og i årene framover. Sommerjobb på sykehjem kan være en viktig rekrutteringsarena.

Benjamin Abdullah (26) er én av årets sommervikarer på Tasta sykehjem i Stavanger. Han hadde sommerjobb på sykehjemmet første gang i 2018, og har siden jobbet der hver sommer fra 2020 og fram til i år.

– Jeg synes det er veldig givende å jobbe på sykehjem. Nå går jeg på tannlegestudiet ved Universitetet i Oslo, og har fått tilbud om sommerjobb på tannlegekontor, men har takket nei til fordel for Tasta sykehjem, sier Abdullah til Rogalands Avis.

– For meg var det viktig å ha sommerjobb innenfor helsefag, siden det er det jeg vil jobbe fast med. Valget falt på sykehjem, fordi der lærer jeg mye om pasientkontakt, hvordan systemet på en helseinstitusjon fungerer, håndtering av taushetsplikt, medisinering og så videre. Dette er veldig nyttig for meg å ta med videre, utdyper han.

Turid Tjora er direktør ved Tasta sykehjem i Stavanger. De tar inn en god del sommervikarer i disse tider.

− Interessant og lærerikt

Da Abdullah hadde sommerjobb på Tasta sykehjem for første gang i 2018, var han i tenkeboksen om hva han ville studere – om han ville bli lege, tannlege eller sykepleier. Valget falt altså til slutt på tannlege, fordi han ville ha et praktisk yrke med anledning til å gjøre mindre operasjoner. Men han er åpen for å jobbe med eldre pasienter også som tannlege:

– Vi lærer en del om tannpleie for eldre på studiet, og vi er innom tannklinikker på sykehjem. De gangene vi har vært der, har jeg fått skryt for måten jeg håndterer pasientene, noe som er prisgitt erfaringene fra sommerjobben på sykehjemmet, sier han.

Abdullah er bekymret for at eldre er en gruppe i samfunnet som ofte blir glemt. Blant annet har han lagt merke til pasienter på sykehjem som ikke får besøk og går mye alene.

– I pakistansk kultur, som jeg kommer fra, er det vanligere å ta vare på de eldre. Der respekteres og verdsettes eldre mennesker mer enn i andre land. Det gir meg mye å jobbe med eldre på sykehjem. Det er interessant og lærerikt å bli kjent med dem, høre om livet deres, hva de har jobbet med og opplevd, sier 26-åringen fra Stavanger.

– Og så er det fint å høre tilbakemeldingene de eldre gir meg, om at de synes jeg er snill, høflig og hyggelig å snakke med, sier han videre.

Merker store rekrutteringsproblemer

Turid Tjora, direktør ved Tasta sykehjem, forteller at gjennom hele året har de mellom 80 og 90 personer i helgestillinger. Mange av disse jobber i tillegg om sommeren. Videre har de rundt 20 nye vikarer denne sommeren.

− Sommerjobbene er en god rekrutteringsarena, både til helgestillinger og for å få vist fram arbeidsplassen til de som blir ferdig utdannet sykepleier eller helsefagarbeider på sikt. Vi får ofte søknader fra folk som har vært innom i sommerjobb eller helgestilling tidligere, sier Tjora til RA.

Men likevel opplever Tasta sykehjem at tilgangen på sykepleiere og helsefagarbeidere har endret seg ganske fort. Fram til høsten i fjor hadde de alle stillingene fylt opp, mens det siste halvåret har de hatt flere ledige stillinger og få søkere.

− Vi begynner å merke rekrutteringsproblemene som har vært varslet en god stund allerede. Behovet for helsefaglærte er rett og slett større enn tilgangen, og alle kjemper om de samme ansatte. Det er også de som slutter og går til jobber i helt andre bransjer enn helsesektoren, sier hun.

Det er nok flere grunner til at sykehjemmene mister ansatte til andre bransjer, ifølge Tjora, men hun tror at bedre betingelser andre steder og at mange kan oppleve sykehjemsjobben som krevende både fysisk og psykisk, er noe av grunnen.

− Vi må gjøre noe for å hindre denne flukten fra helsefagyrkene, understreker Tjora.

Marianne Amdal, virksomhetsleder ved Stokka sykehjem i Stavanger, forteller at de skal ta imot cirka 30 nye sommervikarer i år, i tillegg til andre deltidsansatte som øker stillingen om sommeren

− Per nå har vi én ledig sykepleierstilling, og ingen utlysninger innen helsefag. Vi jobber hele tiden med rekruttering og det å gjøre Stokka sykehjem til en arbeidsplass der medarbeidere trives og har lyst å være. Jeg mener at sommerjobben kan være en arena for rekruttering. Det er viktig at studenter trives hos oss og har lyst til å komme tilbake, sier Amdal til RA.

Ekstrem mangel på sykepleiere

Bemanningsproblemene i hverdagen og ferien, som blant annet Tasta sykehjem opplever, er slett ikke unike. Navs bedriftsundersøkelse viser at det mangler 4650 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere i Norge. SSB anslår at vi kommer til å mangle 28.000 sykepleiere i 2035 om vi ikke gjør noe. I tillegg er det sånn at én av fem sykepleiere har sluttet i jobben innen ti år etter endt utdannelse.

− Over 8000 stillingsutlysninger etter sykepleiere og helsefagarbeidere står ledige. Nå går vi også inn i en sommerferie der det trengs flere vikarer, slik at de som står i sykepleieryrket i det daglige får en velfortjent ferie, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til RA.

- Hva mener du politikerne har ansvar for å gjøre for at flere skal ønske å jobbe som sykepleier eller helsefagarbeider, både på sykehjem og andre institusjoner?

− Lønns- og arbeidsvilkår må være konkurransedyktige. Lønnen må betydelig opp fra dagens nivå. Videre må rammevilkårene på institusjonene bedres, slik at det er rom for å ansette tilstrekkelig antall spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere i hele stillinger. Det er viktig for at kvaliteten på tjenestene skal bedres, pasientene skal få forsvarlig behandling og at yrket blir attraktivt for unge, svarer Sverresdatter Larsen.

- Og hva er det arbeidsplassene, som det enkelte sykehjem, gjøre for å heve yrkets attraktivitet?

− Faglig ledelse og et utviklende miljø med riktig kompetanse er viktige faktorer. Helsefremmende arbeidstidsordninger som sikrer ansatte kan stå i yrket, er en tredje faktor. Så må lokale arbeidsgivere også ta ansvar for lønns- og arbeidsvilkår som rekrutterer. Ikke minst må ansatte bli tilbudt 100-prosentstillinger, svarer hun på dette.

NSF-lederen trekker fram hjemkommunen sin Tromsø som et godt eksempel. Her har de over tid hatt et større rekrutteringsprosjekt der sykepleiere og helsefagarbeidere har fått høyere lønn gjennom hele året. På Sør-Tromsøya sykehjem har også ansatte fått anledning til å gjøre flere yrkesspesifikke oppgaver, mer tid til pasientene, til planlegging og evaluering, samt mulighet til å heve kompetansen der de har ønsket det.

− Dette har resultert i at sykepleiere som har stått utenfor yrket i flere år, har søkt seg tilbake da de ser at arbeidsgiverne nå kan tilby dem en arbeidshverdag de kan klare å stå i fram til pensjonsalderen, sier Sverresdatter Larsen.

Lill Sverresdatter Larsen. Leder av Norsk Sykepleierforbund.

− Slutt på «stoppeklokkeomsorg»

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet framholder at sykepleiere, helsefagarbeidere og andre fagfolk er de mest grunnleggende i vår felles helsetjeneste.

− Det er avgjørende å rekruttere og beholde fagfolk, et arbeid vi er godt i gang med. Vi har lagt fram en plan for god bemanning i omsorgstjenesten, og vi skal hjelpe kommunene med å løse mangelen på fagfolk på kort og lang sikt. Det må bli slutt på små stillingsbrøker, «stoppeklokkeomsorg», for store lederspenn og vaktplaner som ikke går opp, sier Rønning-Arnesen til RA.

− Sommerjobb, praksis eller læretid på sykehjem er gode arenaer for kommunene til å rekruttere folk til tjenestene. For mange er dette også veien inn i et langt yrkesliv innen helse og omsorg, om dette er på sykehjem, i hjemmetjenesten eller andre deler av sektoren, mener statssekretæren.

Viktig å ivareta sommervikarene

Om sommeren er det mange som tar jobb som vikar på sykehjem rundt omkring i Norge, slik som Abdullah gjør på Tasta sykehjem i Stavanger.

− For å få dem til å ønske å jobbe videre på sykehjem, mener jeg at ledelsen på det enkelte sykehjem har mye å si. Vikarene må følges opp av andre med lengre fartstid og mer erfaring. De må ikke få for mange og krevende oppgaver som de må løse alene, og de må få hjelpen de trenger, sier Sverresdatter Larsen.

Benjamin Abdullah studerer til å bli tannlege på UiO, men sommerjobb foretrekker han å ha på sykehjem

Tjora ved Tasta sykehjem i Stavanger forteller at mange av de som søker sommerjobb hos dem, gjør det fordi de er i et utdanningsløp innen helse og ønsker en jobb relatert til det. De har imidlertid også en del ungdommer som bare trenger en jobb for å tjene penger, men som samtidig synes det er meningsfullt å kunne gjøre en jobb på sykehjem.

− Sommervikarene uten helsefaglig erfaring, kan ikke løse alle arbeidsoppgavene på sykehjemmet uten hjelp fra faglærte på jobb. Dette er selvsagt ekstra utfordrende da vi allerede har noe bemanningsproblemer. Vikarene har aldri ansvar alene når de er på jobb hos oss. Vi passer på at de alltid har med seg faglærte, erfarne kollegaer, både for at vikarene skal føle seg trygge og for å sikre faglig kvalitet for pasientene, understreker Tjora.

Amdal ved Stokka sykehjem opplyser at sommervikarene deres får ansvar ut fra kompetanse, og at heltid- og deltidsansatte ved sykehjemmet jobber i team og fordeler oppgavene, slik at de kan løses innfor den kompetanse den enkelte har.

Nyeste fra Dagsavisen.no: