MANGE ULEMPER: Lastebiltrafikken økte kraftig i fjor, og også personbilene ble brukt mer enn året før. Veksten i biltrafikken innebærer både økte utslipp av klimagasser, mer luftforurensning, mer støy og ytterligere nedbygging av natur og matjord som følge av nye veier, påpeker Naturvernforbundet. FOTO: ARNE OVE BERGO

Råkjør mot klima

Ikke siden 2007 har det vært så sterk vekst biltrafikken som i fjor, viser tall fra Statens vegvesen. Det er dårlig nytt for klimaet.

Samlet var trafikkveksten i Norge fra 2014 til 2015 på 2,0 prosent. For personbiler og andre lette kjøretøy økte trafikken med 1,8 prosent, mens den for tunge kjøretøy økte med hele 4,2 prosent, går det fram av Vegtrafikkindeksen 2015.

Elbiler monner ikke

– Klimaeffekten av denne veksten er større enn gevinsten av de 34.000 nye elbilene som kom på norske veier i fjor, opplyser fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Tall fra 348 tellepunkt landet rundt er utgangspunktet for beregningene til Statens vegvesen. Sammenlignet med prognosene økte personbiltrafikken som ventet, mens økningen i tungtrafikken var dobbelt så stor som Statens vegvesen hadde regnet med.

– Det er bruken av de korteste lastebilene, de på mellom 5,6 og 7,6 meter, som økte mest med 6,3 prosent. Dette er lastebiler som typisk brukes i nærdistribusjon, forteller prosjektleder Oskar Andreas Kleven i Vegdirektoratet.

– Hvorfor økte bruken av disse lastebilene så mye?

– Det kan nok være uttrykk for fortsatt økonomisk vekst med behov for mye varer som skal fram til folk der de bor, svarer Kleven.

Les også: Vinterjakka di kan være full av gift

– 210.000 tonn

Også lastebiler over 16 meter, som brukes til langtransport, ligger over gjennomsnittet med en trafikkvekst på 5 prosent.

– Skyldes denne veksten overføring av gods fra jernbanen?

– Det vi ser er at gods på jernbane har vært ganske stabilt. CargoNet hadde sitt beste år på lenge i fjor, og tømmertransporten med jernbane øker, svarer Kleven.

– Trafikkveksten gjør at utslippene av klimagasser ville vært om lag 280.000 tonn høyere i 2015 enn året før, om ikke noe var blitt gjort for å få ned utslippene, påpeker Schlaupitz.

– Heldigvis var salget av elbiler høyt i fjor. Hver elbil reduserer CO2-utslippene med om lag to tonn, sett i forhold til andre nye biler. Elbilsalget bidrar derfor til en reduksjon i utslippene på om lag 70.000 tonn til 210.000 tonn CO2-ekvivalenter, fortsetter han.

Økningen i utslippene fra veitrafikken ble dermed begrenset noe takket de nye elbilene, men rekordsalg av slike utslippsfri biler er altså alene ikke nok til å få til den påkrevde nedgangen i utslippene.

– Det er viktig at folk velger elbil framfor bensin- eller dieselbil når de først kjøper ny bil, men vi kommer ikke i mål uten at vi i tillegg begrenser trafikken. Å hindre trafikkvekst må derfor ha førsteprioritet, sier Schlaupitz.

Mandag legger Kystverket, Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen fram sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029.