Nyheter

Vil ha sykehjemssøknader ut på nett: – Vi håper byrådspartiene er lydhøre for våre krav

Bedre bemanning, flere faste stillinger på helsehus og sykehjem, og lettere å få sykehjemsplass. Slik skal Rødt få eldreomsorgen opp i ringa igjen.

Eldreomsorgen er under press, og det ene partiet etter det andre lanserer sine løsninger for en bedre helseomsorg. Det er valgår, og i så måte kommer alle historiene om hvor dårlig det står til i eldreomsorgen i Oslo beleilig.

Onsdag var det Rødts tur til å lansere sine forslag for hvordan de skal få eldreomsorgen opp i stående igjen.

Konstruktive

– Vi vil være konstruktive og legger nå fram våre forslag om en verdig eldreomsorg for våre eldre. Men det er ingen tvil om at det må skje store politiske endringer for å rette opp i den uretten som påføres eldre. Vi håper at byrådet er innstilt på å samarbeide og rydde opp i skandalene. De store politiske endringene skal komme nå og helst i går, ikke når budsjettet skal revideres senere i år, svarer gruppeleder Siavash Mobasheri på spørsmål om hvordan de skal legge press på byrådet for å få en bedre eldreomsorg i hovedstaden.

– Rødt kan ikke akseptere situasjonen mange av våre eldre står i dag. Vi håper byrådspartiene er lydhøre for våre krav for en bedre eldreomsorg gjennom å satse på de ansatte med utdanning og gode arbeidsvilkår, gjennom å gi mer spesialiserte tilbud og gi de eldre valgfriheten tilbake. Vi kan ikke overlate dette Høyre, for deres løsninger er bare bra for lommebøkene til velferdsprofitørene, sier han videre.

Mandag har helse og sosialutvalget i bystyret innkalt til høring, hvor eldreomsorgen er tema. Etter den høringen vil det også bli avgjort om det vil bli stilt mistillitsforslag mot helsebyråd Robert Steen (Ap).

– Vi forventer at byrådet legger fram og svarer grundig på alle spørsmål. Det hjelper ikke å vise til hva som er blitt gjort, for det er ikke godt nok, sier Mobasheri om forventningene til høringen.

Maren Rismyhr sa til Dagsavisen tidligere i uka at det som er viktigst er å få en ny eldrepolitikk. Og at det hjelper ikke med en ny byråd om politikken blir den samme.

Nedlagt

Rødt var imot da Ammerudhjemmet ble vedtatt nedlagt fra nyttår i 2022. Onsdag var Rødts bystyremedlem Maren Rismyhr og Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri tilbake på Ammerudhjemmet, som står der som et tomt skall.

– Jeg falt på glatta for et par dager siden, og fikk et brudd i ankelen, forklarer Maren Rismyhr på hvorfor hun humper rundt med krykker, og rosa crocs på den ene foten.

Sykehjemsetaten begrunnet nedleggelsen av sykehjemmet med at for mange av sykehjemsplassene står ledige. Det stilte Rødts Rismyhr seg tvilende til.

Maren Rismyhr (Rødt)

– Den faglige vurderingen er tøyd veldig langt de siste årene. Terskelen for å få sykehjemsplass er blitt for høy. I dag er gjennomsnittstiden du bor på sykehjem i Oslo under to år. Det betyr at de som kommer er temmelig sjuke, skrøpelige og pleietrengende, sa hun da.

Og nettopp terskelen for å få plass på sykehjem, er noen av Rødts 13 punkter for en bedre eldreomsorg.

 • Søknadsskjema for å få sykehjemsplass legges ut på Oslo kommunes hjemmesider.
 • Det skal legges mye større vekt på eldres eget ønske om institusjonsplass.
 • Bydelsøkonomien skal ikke være til hinder for at de som trenger det får sykehjemsplass.

Samme mål

– Dette høres ut som de forslagene som Oslo Høyre presenterte tirsdag?

– Vi er nok enig i målet, men for å nå dette målet må man bruke penger. Og det er ikke Høyre villig til, mener Maren Rismyhr.

– Verdig eldreomsorg koster penger, og det skal koste mye penger, sier Rismyhr.

– Det er helt klart at trengs penger å få flere ansatte, flere heltidsstillinger og for å heve kompetansen, sier Siavash Mobasheri.

Mantraet til myndighetene er at vi skal bo lengst mulig hjemme, og greie oss selv.

Verdig eldreomsorg koster penger, og det skal koste mye penger.

—  Maren Rismyhr (Rødt)

I Oslo er det Sykehjemsetaten som eier sykehjemmene, og som har som oppgave å skaffe de sykehjemsplassene bydelen bestiller.

– Problemet er at det er bydelene som bestemmer om man trenger plass på sykehjem, eller ikke, Ofte sier de «nei, du kan greie deg hjemme», ut fra en faglig vurdering. Og når bydelen bestiller så få plasser, så sier Sykehjemsetaten at nå er det så få som trenger passer, så da kan vi legge ned. Slik de har gjort her på Ammerud, sier Rismyhr.

Rødt vil gjøre det enklere å søke om sykehjemsplass, og at pårørende eller de som selv vil ha plass kan søke.

– Derfor vil vi ha et eget skjema på Oslo kommunes nettsider hvor man kan søke. Da vil man også få en bedre oversikt hvor mange som ønsker plass, og hvor mange som får avslag, sier hun.

– En sykehjemsplass koster over en million kroner i året, som bydelene må ta av sitt eget budsjett. Høyre har aldri vært villig til å gi bydelene mer penger. Og da blir det ikke flere sykehjemsplasser, sier hun.

– Vi veit at mange eldre og deres pårørende er redde. De ønsker mer støtte og hjelp, men får avslag på sykehjemsplass. Ikke fordi de ikke trenger det, men fordi bydelene ikke har penger til det. Krisa i eldreomsorgen løses ikke uten at bydelene får nok ressurser til å yte forsvarlig pleie. Høyre har omtrent i alle sine budsjetter foreslått å kutte i bydelsøkonomien. Også dagens byråd kutter, men vi i Rødt har gang på gang prioritert og sørget for mer penger til bydelene og eldreomsorgen i de budsjettforhandlingene de siste årene, sier Siavash Mobasheri.

Helsehus

Den siste tiden har dårlige forhold ved helsehusene, og da særlig Ullern helsehus, satt fyr på debatten.

– Krisa i eldreomsorgen er et resultat av en villet politikk som Høyre og Arbeiderpartiet har stått sammen om i flere år, der slagordet om at eldre vil bo lengst mulig hjemme dekker over at de ikke kan velge annerledes, fordi god omsorg koster penger, sier Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Krisa i eldreomsorgen er et resultat av en villet politikk som Høyre og Arbeiderpartiet har stått sammen om i flere år.

—  Siavash Mobasheri (Rødt)

Rødt vil at helsehusene først og fremst være et tilbud for nyutskrevne eldre pasienter som trenger videre behandling og rehabilitering etter sykehusopphold.

– Mange av de som blir skrevet ut fra sykehusene kan dra rett hjem. Men de som trenger videre oppfølging og rehabilitering skal kunne få det. Det er stort sett alvorlig syke som blir henvist til helsehus, og da skal de være trygge på at de får den hjelp og opptrening de trenger. Ikke bare et rom og mat, sier Rismyhr.

– Bemanningen på både helsehus og sykehjem i Oslo må styrkes. De uten formell utdannelse i den kommunale eldreomsorgen skal tilbys utdanning i tråd med den kompetansen tjenesten krever, og dagens tilkallingsvakter skal få tilbud om fast stilling. Noe som ifølge Fagforbundet pleie- og omsorgs undersøkelse tilsvarer 1.300 årsverk innen hjemmetjenesten og sykehjemmene i Oslo, sier Mobasheri.

Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri.

Rødts slagord er «Styrk felles offentlig velferd, nei til privatisering», som er grunnleggende for Rødts politikk.

– Høyres innovasjon er som vanlig å privatisere. Det er ikke nytenkende å la ansatte arbeide hardere med dårligere vilkår. Noe vi har flere eksempler på at ikke fungerer. Ja, vi har også utforinger i det offentlige, men da har vi i det minste mulighet til gå inn og gjøre noe politisk. Det er ikke like enkelt når det er snakk om et kommersielt selskap, sier Rødts gruppeleder.

Bruker penger

Oslo Høyre er ikke enig Rødts kritikk på at de ikke bruker penger på eldreomsorg.

– Her tror jeg ikke Rødt har fulgt med i timen. Høyre er absolutt villige til å bruke mer penger på eldreomsorgen. Det har vi vært tydelige på, men dette handler ikke bare om å ukritisk øse nye millioner inn i et system som ikke fungerer, sier Oslo Høyres helsepolitiske talsperson, Hassan Nawaz til Dagsavisen.

– Under dagens Ap-byråd ser vi at byråkratiet har est ut, samtidig som de ansatte innen eldreomsorgen har fått flere arbeidsoppgaver og må løpe stadig raskere. Vi mener hele systemet er modent for en overhaling. Vi ser blant annet at Oslo er den store kommunen i Norge som driftes minst effektivt, og at bare åtte av ti kroner som brukes i pleie og omsorgssektoren går til eldreomsorg. Resten forsvinner i byråkrati og dårlige løsninger, sier Høyre-politikeren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Rødts forslag til en bedre eldreomsorg:

Helsehusene skal være et tilbud for nyutskrevne eldre pasienter

 • Helsehus skal først og fremst være et tilbud for nyutskrevne eldre pasienter som trenger videre behandling og rehabilitering etter sykehusopphold.
 • Korttidsplasser gjenopprettes ved de ordinære sykehjemmene.
 • Avlastning for demente legges til egne avdelinger ved de ordinære sykehjemmene.
 • Det må sørges for at ROP- pasienter får et annet tilbud enn helsehus.
 • Det opprettes egne lindrende enheter for palliative pasienter.

Fast stilling, bemanning og kompetanseløft

 • Bemanningen på helsehus og sykehjem i Oslo kommune må styrkes.
 • Tilbud om oppjustering av stillinger i den kommunale eldreomsorgen til heltid.
 • Helsehus
 • Sykehjem
 • Hjemmetjeneste
 • Dagens tilkallingsvakter skal få tilbud om fast stilling jf. Fagforbundet pleie og omsorgs undersøkelse som viser dette tilsvarer 1300 årsverk innen hjemmetjenesten og sykehjemmene i Oslo.
 • De uten formell utdannelse i den kommunale eldreomsorgen skal tilbys utdanning i tråd med den kompetansen tjenesten krever.
 • Tilsvarende skal utdanna helsepersonell tilbys videreutdanning.

Eldres ønske om institusjonsplass

 • Søknad om sykehjemsplass legges ut på Oslo kommunes hjemmesider.
 • Det skal legges mye større vekt på eldres eget ønske om institusjonsplass.
 • Bydelsøkonomien skal ikke være til hinder for at de som trenger det får sykehjemsplass.

---


Mer fra Dagsavisen