Nyheter

Ordførerkandidat Lindboe: – Historiene fra Ullern helsehus har gjort dypt inntrykk på meg

Oslos eldreomsorg er i en kritisk situasjon, mener Høyre. Derfor legger de nå fram en plan for hvordan de vil forbedre helsehusene, som ivaretar stadig sykere eldre. Men hvor mye planen vil koste, vet de ikke.

Tirsdag lanserte Oslo Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe, byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg og helsepolitisk talsperson Hassan Nawaz partiets forslag til en bedre eldreomsorg.

Bakgrunnen er blant annet den siste tidens avsløringer om forholdene på Ullern helsehus, som har dokumentert at de eldre ikke får den behandlingen og omsorgen de har krav på.

Kritisk situasjon

– Oslo Høyre vil styrke helsehusenes mulighet til å gi pasientene det tilbudet de har krav på, sier Hassan Nawaz.

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg er tydelig på at eldreomsorgen i Oslo på mange måter er i en kritisk situasjon.

– Derfor har vi bedt om en ekstern gjennomgang av helseomsorgen i Oslo, og vi skal ha en høring i bystyret neste mandag, sier Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Den siste tiden har vi fått en rekke historier om grov omsorgssvikt, som vi var nødt til å gjøre noe med.

—  Eirik Lae Solberg (H)

På årsmøtet til Oslo Høyre som var siste helg, vedtok de en resolusjon, «Krafttak i Helse-Norge».

– Den siste tiden har vi fått en rekke historier om grov omsorgssvikt, som vi var nødt til å gjøre noe med. Derfor kommer vi nå med våre forslag til hvordan vi mener helsehusene bør organiseres, sier han.

– I dag er det veldig tilfeldig om helsehuset har den kompetansen som skal til for å hjelpe deg med ditt behov, sier han.

Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe er lege og kjenner eldreomsorgen godt fra mange år i helsetjenesten.

Vi må være hånda som aldri slipper.

—  Anne Lindboe (H)

– Som 20 år gammel medisinstudent jobbet jeg som pleiemedhjelper på Madserud sykehjem. Der møtte jeg en 90 år gammel dame. Hun var ensom og deprimert, og det kom aldri noen pårørende og besøkte henne. Det eneste hun ville var å holde i hånda mi, og jeg hadde klump i magen hver eneste gang jeg måtte rive meg løs fordi det var så mange andre som ventet. Nå, som en 50 år gammel politiker har jeg samme klumpen i magen. Historiene fra Ullern helsehus har gjort dypt inntrykk på meg. Og det samme har historiene fra dem som jobber på helsehuset gjort, sier Anne Lindboe til Dagsavisen.

– Vi er på vårt mest sårbare når vi går inn i og ut av livet. Men det er mange som forlater livet alene. Derfor må vi være der, med trygg og verdig omsorg. Vi må være hånda som aldri slipper, sier hun.

Høyre

Forslag

Oslo Høyre presenterte flere konkrete forslag for en bedre og målrettet helsehus-tjeneste. For helsehusene har de lansert denne modellen:

 • Sikre et skjermet og høykompetent avlastningstilbud for demente.
 • Sikre en tydelig ansvarsfordeling, både organisatorisk og overordnet faglig, på alle helsehus.
 • Sikre forsvarlige overganger for pasienten og dialog med hjemmene gjennom krav til bedre samhandling på tvers av tjenestenivå.
 • Legge bedre til rette for at oppgavefordelingen på helsehusene samsvarer med de reelle behovene.
 • Innføre aktivitetsgaranti. Alle beboere på helsehusene skal få tilbud om en felles aktivitet på avdelingen hver dag.
 • Utrede muligheten for spesialisering ved hvert enkelt helsehus.

– Det er derfor vi nå kommer med en helsehusplan. Vi ser at helsehusene ikke har utviklet seg i tråd med det som har vært behovet de siste årene, sier Hassan Nawaz til Dagsavisen.

Vi ser at helsehusene ikke har utviklet seg i tråd med det som har vært behovet de siste årene.

—  Hassan Nawaz (H)

– Vi blir flere, vi får et forverret sykdomsbilde, og antall demente øker. Vi må rigge helsehusene i tråd med det som er behovene, sier han.

Fire områder

Oslo har i dag fire helsehus, Ullern, Solvang, Lilleborg og Solfjellshøgda Helsehus.

– Det vi ønsker er å spesialisere helsehusene i større grad for å oppnå målet om sterke fagmiljøer, på tvers av disse fire geografiske punktene, hvor det ikke er bydelen som avgjør om du får et godt tilbud. Når du blir skrevet ut fra sykehuset, eller trenger rehabilitering, skal du kunne møte et godt fagmiljø som ivaretar dine behov, sier Hassan Nawaz.

Hassan Nawaz

Han mener at man i dag har fordelt spisskompetansen tynt utover i stedet for å samle alt under samme tak.

– Da har vi tro på at pasientene får det de har krav på, og møter god fagkunnskap og sier han.

Høyre er også opptatt av at tilbudet til demente pasienter bedres.

– De, og pårørende trenger et bedre avlastningstilbud. De trenger et skjermet og høykompetent avlastningstilbud med en til en samtaler, færre ansatte å forholde seg til, og aktivitører som bidrar til å bli hørt, sett og forstått. Det har ikke vært tilfelle i lys av de sakene vi har sett en siste tiden, sier han.

Privat forslag

Oslo Høyre vil nå fremme et privat forslag for bystyret, som de håper de andre partiene i bystyret vil støtte opp under.

– Endringer skjer ikke over natten, og dette er en debatt som vil på gå i mange år, både i bystyret og nasjonalt. Jeg håper på bred tilslutning, og vi står sammen om de lange linjene, sier Hassan Nawaz.

– Vi sto sammen da vi etablerte helsehusene, og jeg har tro på at vi vil stå sammen når vi skal videreutvikle dem, sier Høyre-politikeren.

Høyres forslag koster penger, men de har ikke regnet på hvor mye.

– Det har en pris å prioritere helsehusene, men dette er noe vi må prioritere. Men man kan ikke bare kaste penger over problemene og tro at nå er det løst. Her må vi jobbe tett med ledelse, få kompetanseutvikling over tid og få bærekraftige løsninger, uten at prislappen blir avgjørende, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Høyres forslag til et bedre helsehus:

Alternativ modell for helsehusene:

 • Sikre et skjermet og høykompetent avlastningstilbud for demente.
 • Sikre en tydelig ansvarsfordeling, både organisatorisk og overordnet faglig, på alle helsehus.
 • Sikre forsvarlige overganger for pasienten og dialog med hjemmene gjennom krav til bedre samhandling på tvers av tjenestenivå.
 • Legge bedre til rette for at oppgavefordelingen på helsehusene samsvarer med de reelle behovene.
 • Innføre aktivitetsgaranti. Alle beboere på helsehusene skal få tilbud om en felles aktivitet på avdelingen hver dag.
 • Utrede muligheten for spesialisering ved hvert enkelt helsehus.

Ledelse, bemanning, kompetanseutvikling og kvalitet

 • Tilby ledelsesskolering og kompetansehevende tiltak overfor ansatte.
 • Legge større vekt på god brukermedvirkning og involvering av pårørende, og bruke denne.
 • kunnskapen til å videreutvikle tjenestene • Innføre krav om årlig rapportering til bystyret om tilstanden ved relevante tjenestenivåer i omsorgstrappa, som vektlegger brukerundersøkelser, objektive kvalitetsindikatorer og brukertilfredshet.
 • Stille krav til at fremtidige kompetansebehov løpende vurderes og at relevant videreutdanning planlegges og prioriteres.
 • Sikre at Oslostandarden for pårørendesamarbeid blir fulgt på helsehusene.
 • Legge til rette for økt bruk av velferdsteknologi.
 • Sikre at beboere får færre ansatte å forholde seg til gjennom mer heltid og fleksible arbeidstidsordninger i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.

Tilsyn og varsling

 • Felles mal for gjennomføring av tilsyn på tvers av bydelene.
 • Sikre at fysiske tilsyn er førsteprioritet.
 • Innhente bistand fra eksterne uavhengige aktører (f.eks. pasient- og brukerombudet).
 • Sikre gode rutiner for varsling blant ansatte, brukere og pårørende.
 • Innføre krav om årlig opplæring og kursing av tilsynsutvalgene.
 • At sykehjemsetaten skal gjennomføre jevnlige stikkprøver for å sikre at instruks og tilsynsveileder for tilsyn følges opp.
 • Sikre at alle tilsynsrapporter og avviksmeldinger videresendes til Oslo bystyre v/ helse- og sosialutvalget.
 • Sikre god rapporteringskultur på tvers av omsorgstjenestene, ansatte, etat og byrådsavdeling.

Kilde: Oslo Høyre

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: