Statens vegvesens storstilte planer for E18 vil kunne redusere køene, men bare på kort sikt. På lengre sikt vil flere felt føre til mer biltrafikk, noe som kan føre til like dårlig eller til og med dårligere framkommelighet. FOTO: MARTE GJÆRDE

Til kamp mot E18-planen

SAMFERDSEL: Planen om en massiv utvidelse av E18 vest for Oslo er i strid med «alle» klima- og miljømål. Derfor verken kan eller bør den gjennomføres, mener både Oslo SV og Oslo Ap.

Under dagens behandling av saken i Oslo bystyre, kommer Marianne Borgen til å fremme et forslag om innsigelse til planen, på vegne av Oslo SV.

- Konsekvensene for Oslo blir dramatiske hvis bystyret går inn for de foreslåtte utvidelsene av E18. Jeg tror ikke folk er klar over at det blir 14 felt over Ramstadsletta og en fordobling av antallet felt på resten av strekningen mellom Oslo og Asker, sier Borgen, som er leder av Samferdsels- og miljøkomitéen.

- Både forskere og fagfolk har advart mot at dette vil øke trafikkmengden, med alle de problemer det vil føre med seg, tilføyer hun.

Abdullah Alsabeehg, som er medlem av samferdsels- og miljøkomitéen for Oslo Ap, varsler også et forslag om innsigelse, og sier hans parti er på linje med miljøbevegelsen i denne saken.

- Vi er enige med miljøorganisasjonene om at planen om utvidelse av E18 må slankes. Vi vil ha en ny E18 som er med på å begrense privatbilismen. Men en slanking må ikke ramme kollektivtrafikken eller dem som sykler, for det ønsker vi mer av, sier Alsabeehg.

 

- Feil bruk av pengene

I går skrev Dagsavisen om rekordstor passasjervekst for NSB. De første åtte månedene i år fraktet togselskapet 8,4 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. Aldri før i selskapets historie har man sett maken til voksende interesse for å reise med tog, kunne konsernsjef Geir Isaksen opplyse.

Likevel vil Statens vegvesen og byrådet i Oslo satse tungt på veiutbygging i årene framover. Planene om ny E18 mellom Oslo og Asker vil det koste rundt 30 milliarder kroner å realisere, ifølge Naturvernforbundet.

Når man først skal bruke slike beløp på samferdsel, bør de i stedet benyttes til det folk nå med all tydelighet viser at de ønsker seg: Et bedre kollektivtilbud med langt høyere kapasitet enn i dag. Det mener Naturvernforbundet.

Borgen er enig:

- Vi er nødt til å prioritere en mye sterkere kollektivsatsing. Vi er for flere egne bussfelt på E18, men det er det mulig å få til uten å bygge så mange nye felt som det Statens vegvesen legger opp til, mener hun.

Alsabeehg nevner i tillegg behovet for ekspressveier for sykkel, som et viktig nytt E18-tiltak.

 

Ikke i tråd med målene

Borgen synes det er oppsiktsvekkende at byrådet i Oslo så langt ikke har lyttet til faginstansene i denne saken. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har konkludert med at konsekvensutredningen for E18 ikke er i tråd med verken nasjonale, regionale eller kommunale mål for Oslo.

Da Plan- og bygningsetaten i september anbefalte at politikerne måtte komme med innsigelse til E18-utvidelsen, i tråd med hva Oslo SV og Oslo Ap nå vil foreslå, ble det blant annet begrunnet med at utbyggingen går på tvers av en rekke planer. Det er snakk om blant annet følgende, ifølge etatsdirektør Ellen S. de Vibe:

* Oslo kommuneplan.

* Byøkologisk program.

* Areal- og transportplanen for Oslo og Akershus.

* Plansamarbeidet for Oslo og Akershus.

* Ruters strategiplan for Oslo og Akershus.

* Energi- og klimaplanen for Bærum kommune.

* Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2013.

* Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

* Klimaforliket.

* Oslopakke 3.

* Deler av Nasjonal transportplan.

- Av Nasjonal transportplan går det fram at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med sykkel, gange og kollektiv, påpeker Alsabeehg.

Han mener det også er spesielt viktig å forholde seg til målene satt i Oslopakke 3 og Klimaforliket.

«Det er umulig å bygge seg ut av køproblemene for biltrafikk ved økt veibygging», påpekte Ellen S. de Vibe i sin vurdering av saken tidligere i høst, med henvisning til Statens vegvesens egne konklusjoner.

tor.sandberg@dagsavisen.no