Innenriks

Slår alarm om manglende kontroll på grensa

Antall tollere på Svinesund har blitt halvert på ti år. Samtidig øker forekomsten av ulovlige varer.

Under koronapandemien var det vanlig å se flust av personell fra politiet, helsevesenet, Forsvaret og Tolletaten på landets grenseoverganger. Aldri før har så mange personer voktet landets grenser i fredstid.

Nå som pandemien er over, er det tilbake til vanlig drift på grensa. En drift som innebærer langt mindre kontroll – og som bekymrer mange i Tolletaten.

– Grensene svekkes fortløpende. Sykefraværet øker i takt med den krevende ressurssituasjonen. Vi er dypt bekymret for leveransene våre på de fleste områdene nå. Situasjonen er uholdbar, og vi håper regjeringen nå ser alvoret, sier Karin Tanderø Schaug, leder i Norsk Tollerforbund.

Økende behov, færre folk

I 2013 ble det gjort 35.729 beslag i Norge. I 2019, året før koronapandemien og stengte grenser, hadde tallet økt til 36.669. Det til tross for stadige kutt og nedbemanninger.

– Alt tyder på at ulovlig innførsel øker, mens ressursene svekkes, sier Schaug.

Karin Tanderø Schaug, leder i Norsk Tollerforbund, er bekymret for Norges muligheter til å stanse ulovlige varer på grensa.

Selv om Tolletaten har blitt rustet opp med flere moderne hjelpemidler de siste årene, som kameraer og skannere, er det fortsatt de menneskelige ressursene som er viktigst. Særlig de som jobber operativt med grensekontroll. De er landets første og kanskje fremste forsvarsrekke mot ulovlige varer som bringes inn i landet, som narkotika og våpen.

Disse tjenestepersonene har det blitt færre av. Langt færre.

Det er ekstremt mange biler vi ønsker å stoppe, men ikke har ressurser til.

—  Håvard Lillemoen Johansen, tollinspektør og tillitsvalgt

Frustrerende

På Norges største grenseovergang for biltrafikk, Svinesund, har antall operative tjenestepersoner blitt halvert på ti år, anslår tollsjef Wenche Fredriksen og tillitsvalgt Håvard Lillemoen Johansen.

– Jeg kan ikke huske at vi noen gang har vært så få operative tjenestepersoner på Svinesund, forteller Johansen, som jobber som tollinspektør.

De skal rullere på vakter til alle døgnets tider og dekker flere veioverganger. Men de er langt ifra nok, mener han.

– Det er ekstremt mange biler vi ønsker å stoppe, men ikke har ressurser til, sier Johansen.

– Tilbakemeldingene fra tollerne er at dette er utrolig frustrerende, legger Fredriksen til.

Tolloverinspektør Petter Christiansen med tolltjenestehunden Mike. Mike er én av et fåtall tolltjenestehunder på Svinesund.

– Utnyttes av smuglere

Som et eksempel nevner de påskeferien. Det er en tid når antall grensepasseringer øker kraftig mange steder i landet. Skjærtorsdag er for eksempel en festdag for rånere og andre nordmenn som tar turen over til Strömstad. I tillegg krysser mange Norges landegrenser for å dra på ferie. Samtidig er det en uke med røde dager og kostbare vakter for Tolletaten.

Så når behovet for tollere er størst, må de i stedet tenke kroner og øre.

– Vi burde oppbemanne de dagene, men i stedet må vi telle kroner, forteller forbundsleder Schaug.

Håvard Lillemoen Johansen er tollinspektør og tillitsvalgt på Svinesund.

For storsmuglerne, altså de som driver med organisert kriminalitet, er slike tider nærmest en invitasjon. Tollinspektør Johansen er overbevist om at bakmennene følger situasjonen på grensa tett og er klar over alle nedbemanningene.

– Dette er noe de definitivt prøver å utnytte, sier han.

Både han og tollsjef Fredriksen forteller at den viktigste grunnen til at de fortsatt klarer å ta så mange smuglere, skyldes dyktig og grundig arbeid fra tollerne.

35 millioner kroner til ny skanner

Schaug og hennes kollegaer i Norsk Tollerforbund, som representerer omtrent 1.150 medlemmer, har lenge jobbet for å øke ressursene i tollvesenet. De har forsøkt å overbevise politikere om at det trengs en grundig styrking av Tolletaten, for å sikre landegrensene. Schaug har opplevd lite fokus på Tolletaten på Stortinget, men ser nå en økende interesse.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av penger til en kjøretøyskanner på Magnormoen grenseovergang.

– De med uniformen på gjør en svært viktig jobb på grensen. Jeg mener det er avgjørende for etatens bidrag til samfunnssikkerheten at tollerne har tilgang til moderne kontrollutstyr og regjeringen har derfor satt av 35 millioner kroner i revidert budsjett til en ny skanner på Magnormoen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Dagsavisen.

Et slikt verktøy er en nyttig ressurs, men tollinspektør og tillitsvalgt Johansen på Svinesund forklarer at det viktigste for dem er å få nok personer til å kontrollere grensa.

– Uansett hvor mange verktøy vi har, så trenger vi folk, sier han.

Tollerne på Svinesund har blant annet en kjøretøyskanner i sin verktøykasse. Men for å bruke den, må det først være noen operative tjenestepersoner som siler ut hvilke kjøretøy som skal skannes. Disse tjenestepersonene har det blitt stadig færre av.

Mener det trengs en opprusting på nesten én milliard kroner

Forbundsleder Schaug mener det trengs en styrking på mellom 600 og 900 millioner kroner for å kunne drive en god nok grensekontroll i Norge. Det innebærer blant annet 600 nye ansatte. Det er ikke snakk om en reell vekst på 600 ansatte, men antallet vil dekke folk som har gått av med pensjon eller av andre årsaker har sluttet som tolltjenestepersoner de siste årene. Tolletaten har dessuten store kull som vil gå av med pensjon fremover, pluss at de ifølge Schaug trenger en reell styrking.

– Resultat av regjeringens politikk er en betydelig svekket grensekontroll mange steder i landet, der narkotiske stoffer og illegale varer nesten får fritt spillerom. Dette havner i neste omgang på skoler og i ungdomsmiljøer, sier Schaug.

Konsekvensen av en svekket grensekontroll kan få tragiske følger og en langt dyrere samfunnsøkonomisk kostnad, mener hun.

– Rekruttering til rusmiljøet og økende kriminalitet er naturlige følger, med økte kostnader for samfunnet og tragedier for enkeltpersoner og deres familier som resultat.

Mer fra Dagsavisen