Innenriks

Avviser alle klager fra forsinkede togpassasjerer

Ingen av dem som har klaget til Transportklagenemnda etter forsinkede og innstilte tog de tre seneste årene, har fått medhold.

Dette har medført at passasjerer har måttet dekke til dels store utlegg selv, på grunn av forsinkede og innstilte togavganger.

Syk bestemor fikk ikke besøk

En kvinne måtte punge ut med 1.239 kroner til drosje for å rekke et cruise, da toget hennes fra Bergen til Voss ble 57 minutter forsinket. Vy nektet å ta denne drosjeregningen fordi forsinkelsen var på mindre enn 60 minutter, og da gjelder ikke reisegarantien deres. Transportklagenemnda var enig med Vy.

En annen kvinne som skulle fra Eidsvoll Verk til Oslo, måtte betale et frisørgebyr på 868 kroner, fordi hun ikke rakk frisørtimen sin da togavgangen hennes ble innstilt. Vy nøyde seg med å refundere 34 kroner av månedsbilletten for reisen, og begrunnet dette med at Vys reisevilkår omfatter ikke dekning av følgeskader med unntak av togreise til flyplass. Transportklagenemnda var enig med Vy.

En tredje kvinne som skulle reise fra Bø til Gjerstad for å besøke sin syke bestemor, ble fem timer forsinket da toget stanset cirka én kilometer fra Gjerstad stasjon. Da toget omsider begynte å gå igjen, måtte kvinnen gjøre vendereis for å rekke jobben neste dag – uten ha fått sett bestemoren. Kvinnen fikk nemlig ikke lov til å forlate toget i timene det sto stille. Derfor forlangte hun erstatning på 2.000 kroner fordi det er så mye hun tjener i løpet av en vanlig arbeidsdag. Go-Ahead nektet å betale erstatning fordi deres transportvilkår ikke omfatter slikt. Transportklagenemnda var enig med Go-Ahead.

Avslag på avslag

Også i andre avgjørelser fattet av Transportklagenemnda til togselskapenes fordel de seneste årene, legges det avgjørende vekt på togselskapenes transportvilkår. Statistikken til fordel for togpassasjerer som klager til Transportklagenemnda, er følgelig elendig, viser en oversikt som Dagsavisen har fått fra Cecilie Asak Oftedahl, daglig leder i Norsk ReiselivsForum, som er sekretariat for både Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda.

I 2020 var det fem klager som gjaldt forsinkelse eller innstilling. Tre av klagene ble behandlet av nemnda. Ingen av klagerne fikk medhold.

I 2021 var elleve klager som gjaldt forsinkelse eller innstilling. Bare fire av sakene ble behandlet av nemnda. Ingen fikk medhold.

I 2022 var det 21 klager som gjaldt forsinkelse eller innstilling. Av dem ble sju behandlet av nemnda i fjor. Ingen fikk medhold. Seks av de resterende klagene er ennå ikke ferdigbehandlet.

Nemnda som behandler klager vedrørende jernbanen, omfatter nå representanter fra Vy, Flytoget, Ruter, Innlandet fylkeskommune og Forbrukerrådet.

En svært høy andel som ikke får medhold i Transportklagenemnda, kan bety at noe må gjøres med regelverket, mener juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Ingen andre å klage til

I en nylig sak i Dagsavisen, sa pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy at selskapet «har gode reisevilkår» og at «det er sjelden vi sier nei til søknader om refusjon knyttet til forsinkelser eller innstillinger».

Like fullt er det altså noen som klager til Transportklagenemnda etter å ha fått avslag på sine krav om refusjon, både hos Vy og andre togselskaper.

En av oppgavene til Statens jernbanetilsyn er å føre tilsyn med passasjerenes rettigheter, slik de framgår av EUs forordning om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter, som også gjelder i Norge fordi den er tatt inn i EØS-avtalen.

Forordningen har blant annet bestemmelser om rett til erstatning ved forsinkelser, tapt korrespondanse og innstillinger av tog, og rett til refusjon og omlegging av reisen ved forsinkelser. Men selv om Statens jernbanetilsyn har tilsynsplikt, nytter det ikke å klage til dem.

– Passasjerer som ikke får medhold i sin klage hos jernbanevirksomheten, kan klage inn saken til Transportklagenemnda. Jernbanetilsynet har ingen rolle i slik klagebehandling.

Det påpeker direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn i en redegjørelse til Samferdselsdepartementet, i etterkant av stengningen av Follobanen, kort tid etter åpningen i desember.

For dårlig regelverk?

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet var da blant dem som mente at berørte togpassasjerer måtte få økonomisk kompensasjon for at togtilbudet var blitt dårligere.

– Hva tenker du om at ingen av dem som har klaget, har fått medhold i Transportklagenemnda de tre seneste årene, i lys av det Statens jernbanetilsyn anbefaler?

– I første omgang er det viktig at de som opplever forsinkelser over 30 minutter eller innstilte tog, benytter seg av klagemuligheten sin. Det er kun når selskapet avviser klagen at Transportklagenemnda er aktuell. Saker om togforsinkelser løser seg antakelig på kundeservicenivå hos jernbaneselskapet, svarer Iversen.

– Er det for vanskelig å få medhold i Transportklagenemnda, eller viser statistikken med 100 prosent avslag, at togpassasjerer klager også når de ikke har noen grunn til det?

– Tallene fra Transportklagenemnda er svært små når det gjelder kollektivtransport med tog. En svært høy andel som ikke får medhold, viser at klagene ikke treffer helt blink med tanke på regelverket.

– Det kan også bety at noe må gjøres med regelverket, svarer Iversen.

Og endringer er på gang.

– Nå er ny forordning om jernbanepassasjerer på høring, noe som gir oss en mulighet til å gi jernbanepassasjerer bedre rettigheter enn det som følger av dagens regelverk, påpeker Iversen.

Fortsatt samme nemnd

I høringsbrevet om den nye EU-forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter, oppfordrer Samferdselsdepartementet høringsinstansene til å gi innspill om:

  • Rett til å kjøpe billett om bord uten ekstra kostnad.
  • Nærmere regulering av hvilke kommunikasjonsmidler man kan søke om refusjon eller erstatning fra jernbaneforetaket for.
  • Størrelse på erstatning som en prosentandel av billettprisen, utover forordningens minstekrav.
  • Krav til felles kontaktpunkt for personer med funksjonsnedsettelse og personer med nedsatt bevegelighet.

Høringsfristen utløper 10. februar. Samferdselsdepartementet tar sikte på iverksette det nye regelverket 7. juni i år, på samme dag som EU-landene gjør det.

Noe blir uansett som før. Klageorganet for dem som ikke når fram med sine klager etter å ha kontaktet Vy og andre togselskaper, skal fortsatt være Transportklagenemnda.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen