Innenriks

Kraftig kutt i antallet rusforskere: – Dette handler om spesielt farlige produkter

Antallet ansatte er nær halvert etter at Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble innlemmet i Folkehelseinstituttet (FHI) for sju år siden. Nå har det gått så langt at rusforskningen kan smuldre opp, advarer seniorforsker.

– Vi var 35, og nå ser vi ut til å nærme oss 16 personer, konstaterer seniorforsker Tord Finne Vedøy.

I snart 15 år har han jobbet med tobakksforskning, først for SIRUS og nå i det som heter Avdeling for rusmidler og tobakk i FHI.

– Jeg er bekymret for framtida fordi vi kan få en erosjon. Vi er blitt så få at hvis visse forskere forsvinner nå, kan flere andre forsvinne også, sier Vedøy.

– Hvor mange mener du at dere burde ha vært?

– Det var da vi begynte å bli rundt 20 at vi begynte å lure på hvem skal dekke de ulike funksjonene våre. Vi produserer jo stort sett all statistikk om bruk og omsetning av rusmidler, tobakk og alkohol i Norge, svarer Vedøy.

– Hvorfor er det viktig å ha oversikt over rusmiddelbruken?

– Dette handler om spesielt farlige produkter, og bruken av dem er uten sammenligning det farligste vi mennesker gjør i et folkehelseperspektiv.

– Tobakksbruk alene krever rundt 6.000 liv hvert år, til tross for at andelen røykere har gått kraftig ned. Selv om 30 år vil røyking være en av de største enkeltårsakene til sykdom og død i Norge.

– Hvis vi ikke lenger har gode data, risikerer vi at vi ikke lenger vil kunne svare Helse- og omsorgsdepartementet, påpeker seniorforsker Tord Finne Vedøy ved avdeling for rusmidler og tobakk i FHI.

Tilbud om sluttpakker

I 2001 ble Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) slått sammen med dokumentasjonsseksjonen og biblioteket i Rusmiddeldirektoratet. Nyskapningen fikk navnet Statens institutt for rusmiddelforskning – etter hvert mest kjent som SIRUS. Men allerede fra 1. januar 2016, ble også SIRUS historie, i og med at instituttet ble del av FHI.

– Innlemmingen samsvarte med oppnådd pensjonsalder for rundt fem ansatte i SIRUS, forteller Vedøy.

Samtidig pågikk en omfattende nedbemanning i FHI, etter store kutt i bevilgningene fra Solberg-regjeringen.

– Det var derfor lite nyrekruttering, og da alle fikk tilbud om en sluttpakke i 2018, forsvant det også flere fra Avdeling for rusmidler og tobakk, fortsetter Vedøy.

Nedbemanningen i FHI er på ingen måte over, ettersom Støre-regjeringen nå har kuttet i bevilgningene til instituttet, etter at FHI ble tilført flere hundre millioner kroner ekstra under koronapandemien. Så sent som lille julaften i fjor, gikk fristen ut for å takke ja eller nei til nye sluttpakker.

Behovet for innsparinger har naturlig nok også gått utover hvor mye som kan settes av til andre ting enn lønn til de ansatte.

– Nå blir det mindre til våre undersøkelser om tobakk, alkohol og andre rusmidler i Norge. Med færre som blir spurt, blir også undersøkelsene mindre gode fra et faglig ståsted, påpeker Vedøy.

– Hvis vi ikke lenger har gode data, risikerer vi at vi ikke lenger vil kunne svare Helse- og omsorgsdepartementet og media når de stiller spørsmål om tobakksbruken, og det er dette som kanskje er vårt hovedsamfunnsoppdrag.

– En haug med oppgaver

Avdeling for rusmidler og tobakk har også mange andre oppgaver, går det fram av FHIs nettsider.

Avdelingen «har det overordnede ansvaret for å koordinere og drive forskning samt helseanalyse knyttet til alkohol-, narkotika- og tobakksbruk i befolkningen, inkludert bruksmønster, markeder for omsetting, brukskultur og holdninger til rusmiddelbruk», står det å lese der.

I tillegg har avdelingen «det overordnede ansvaret for kunnskap om strukturelle tiltak som kan forebygge eller redusere alkohol-, narkotika- og tobakksbruk og relaterte skader, i første rekke politiske virkemidler som prisregulering og regulering av tilgjengelighet.»

Men det stopper ikke med det. Avdelinga har også «kunnskap om utforming, implementering og effekter av ulike forebyggende tiltak, inkludert politiske virkemidler på individ- eller befolkningsnivå, og legitimiteten til virkemidlene i befolkningen.»

«Politiske prosesser når det gjelder alkohol-, narkotika- og tobakksbruk» er også et forskningstema i avdelingen. «Både prosess- og effektevaluering står sentralt i avdelingen, og avdelingen bidrar aktivt inn i tiltaksforskningen i området.»

– Vi har en haug med oppgaver, fastslår Vedøy.

– Hva har denne innsatsen ført til?

– Vi har bidratt på vitenskapelig vis til den ruspolitikken vi har i dag, svarer Vedøy og nevner blant annet innføringen av røykfrie serveringssteder i 2004 og skjenketidene for alkohol som to av mange eksempler på det.

Fram til koronapandemien førte Solberg-regjeringens ostehøvelkutt i bevilgningene til FHI, til en omfattende nedbemanning. Antallet ansatte økte kraftig under pandemien, men nå er ekstrabevilgningene borte og nye og store kutt i bemanningen er i ferd med å bli gjennomført.

– Vil miste mye kunnskap

Det er gjort veldig mye for å redusere, begrense og kontrollere bruken av både tobakk, alkohol og narkotika i Norge, fastslår Vedøy, men jobben er på ingen måte ferdig ennå, mener han.

– Ikke bare tobakk, men også alkohol innebærer en større helsebyrde enn de fleste er klar over. Alkohol er langt oppe på lista over enkeltfaktorer for sykdom og død i Norge, påpeker Vedøy.

Synergieffekten ved en videre nedbemanning i Avdeling for rusmidler og tobakk, kan bli stor, påpeker Vedøy også.

– Vi vil miste mye kunnskap som de som jobber her sitter på, og vi vil i tiden framover ikke lenger få en del kunnskap som vi ellers ville ha fått.

– Jeg synes staten fortsatt burde kunne spandere på seg en god oversikt over rusmiddelbruken i Norge og også over internasjonale strømninger med nye rusmidler og betydningen av endringer av lover og regler, konkluderer Vedøy.

Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i FHI, deler Vedøys bekymring over nedskaleringen som skjer i Avdeling for rusmidler og tobakk.

– SIRUS ble innlemmet i FHI i 2016 og da var de 43 ansatte, inklusivt administrert personell, mens det rene forskerantallet var 35, da. De ble lovet gull og grønne skoger, men siden har det bare gått nedover med antall ansatte. De er i dag kun 22, men etter pågående nedbemanning ved FHI ser det ut som de kommer til å bli kun 17 ansatte, sier Gayorfar.

– Svekker vår kapasitet

FHIs ledelse deler bekymringen til Vedøy og Gayorfar.

– Ja, absolutt. Den raske og omfattende nedbemanningen svekker vår kapasitet på feltet, sier Knut Inge Klepp, områdedirektør psykisk og fysisk helse i FHI.

– Hvorfor er da antallet ansatte blitt så mye lavere enn hva det var i 2016?

– FHI gjennomgikk en betydelig nedbemanning i 2017-2018, noe som også berørte Avdeling for rusmidler og tobakk. I tillegg er en rekke medarbeidere fra dette miljøet i dag fordelt på andre avdelinger ved FHI, men hvor de i hovedsak utfører tilsvarende oppgaver som tidligere, svarer Klepp.

– Skjer det noen nyrekruttering til Avdeling for rusmidler og tobakk?

– Det har siden i fjor høst vært stans i all ekstern rekruttering ved FHI, noe som fortsatt gjelder og også rammer Avdeling for rusmidler og tobakk.

– Hvor mange ansatte burde det ha vært i Avdeling for rusmidler og tobakk?

– FHI må nå kutte budsjettet med rundt 400 millioner kroner. Det treffer også Avdeling for rusmidler og tobakk. Vi er opptatt av fortsatt å ha en sterkt fagmiljø på tobakks- og rusmiddelfeltet. Selv etter forventet nedbemanning vil denne avdelingen, med omring 18 faste medarbeidere finansiert via Helse- og omsorgsdepartementet, fortsatt være den klart største avdelingen i området psykisk og fysisk helse, svarer Klepp.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: