Innenriks

Nesten ingen foreldre vet om barnas lærere faktisk er lærere

Vet du om læreren til barna dine faktisk er utdannet lærer? Hvis svaret er nei er du i godt selskap, viser ny undersøkelse. – Problematisk, sier lærernes streike-general.

I Dagsavisen fredag skrev mor og lærerutdanner Ragnhild Iversen et debattinnlegg under tittelen «Derfor streiker ikke elever og foreldre» der hun tar et oppgjør med den utstrakte bruken av ufaglært undervisningspersonell i skolen.

– I klasserommene står det stadig voksne som kan mangle kompetanse for hvordan en gir grunnleggende opplæring i lesing, skriving og matematikk. Som ikke kjenner til bredden av ulike læringsstrategier eller behov for tilpasset opplæring. Som ikke har kunnskap om betydningen av trygghet og gode relasjoner for læring, skriver Iversen.

Tusenvis av norske lærere er i streik om dagen, men Iversen tar til orde for at også elever og foreldre bør streike for å sørge for at det faktisk er utdannede lærere som sørger for undervisningen på norske skoler. Problemet? De vet ikke engang om undervisningspersonellet ved skolene rundt omkring i Norges land faktisk har lærerutdanning eller ikke.

Foreldre sier nei

En ny spørreundersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av Utdanningsforbundet gir Iversen støtte i påstanden om at elever og foreldre i liten grad kjenner til kompetansen til undervisningspersonellet på skolene.

På spørsmål om de får beskjed fra skolen om en fast ansatt lærer eller kontaktlærer har godkjent lærerutdanning eller ikke, svarer de aller fleste av skolebarneforeldre nei. 85 prosent av videregåendeforeldre, 74 prosent av ungdomsskoleforeldre og 72 prosent av barneskoleforeldre får ingen informasjon om dette.

Dette gjelder altså blant de faste lærerne og kontaktlærerne på skolene. Når Respons stiller det samme spørsmålet om vikarer ved skolen er tallet enda verre. Foreldrene til 85 prosent på barnetrinnet, 89 prosent på ungdomstrinnet og 91 prosent på videregående får aldri beskjed om vikarer har godkjent lærerutdanning eller ikke.

– Jeg mener det er på tide at denne informasjonen kommer fram til foreldrene og at vi faktisk får en debatt i offentligheten om praksisen med at ikke-lærere får et så stort ansvar som elevens utdanning faktisk er. Først når foreldre vet hva som er situasjonen kan de engasjere seg. Innlegget i Dagsavisen i dag forteller meg at lærerstreiken har bidratt til at flere foreldre nå kjenner til at mange som jobber i skolen ikke har nødvendig lærerutdanning og bryr seg om det, sier leder i Utdanningsforbundet og lærernes streike-general Steffen Handal til Dagsavisen.

– Problematisk

Når spørsmålet blir snudd og foreldrene blir spurt om de er enige eller uenige i påstanden om at det er et problem at personer uten lærerutdanning kan jobbe som lærere i skolen, svarer 23 prosent helt enig og 39 prosent delvis enig. 20 prosent er delvis uenige, mens 8 prosent er helt uenige.

– Det viktigste i denne undersøkelsen er at politikere eller andre som mener at lærerutdanning ikke er viktig vet at de er på kollisjonskurs med landets foreldre. 9 av 10 foreldre mener at lærerutdanning er viktig. Flertallet av foreldrene mener også at det er et problem at personer uten lærerutdanning kan jobbe som lærere i skolen. Så viser undersøkelsen at foreldre bare i liten grad får beskjed fra skolene når det er ikke-lærere som overtar undervisningen. Det mener jeg er problematisk, sier Handal.

– Kan ikke også undervisningspersonell uten fullført lærerutdanning gjøre en god jobb i et klasserom?

– Selvsagt kan det finnes enkeltpersoner uten lærerutdanning som kan gjøre en god jobb – og motsatt. Men det er mye forskning som viser hvor viktig lærerkompetansen er. En lærer må kunne se hele mennesket, forstå hvordan små og store elever tenker, lærer, utvikler seg, og hva som skal til for at de mestrer og har det godt. Det handler både om at hver enkelt elev skal lykkes i sitt prosjekt og at en hel klasse og lærere fungerer godt sammen. Jobben krever mange kompetanser; psykologisk, pedagogisk og faglig. Lærere må ha innsikt i hva elevene skal lære, hvordan de lærer, hva som motiverer og hva som er elevenes behov, sier Handal.

– Hva bør elever og lærere foreta seg i tilfeller hvor de opplever at undervisningspersonell ikke har den utdanningen de bør ha?

– Man må ta det opp med skolens ledelse. Og skoleledere må ta det videre til politikere og skolemyndigheter. Det kan ikke bare være i festtaler at det understrekes at lærere er viktigst for elevens læring og danning, sier Handal.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er gjennomført av Respons analyse på vegne av Utdanningsforbundet.
  • 707 foreldre med barn i skolen er intervjuet og resultatene er vektet etter geografi. Undersøkelsen er gjennomført på Respons Analyses webpanel mot foreldre som har barn i skole.
  • Undersøkelsen er gjennomført 21.-29. juni i år. Feilmarginene er mellom 2,2 og 3,7 prosentpoeng, og er størst for de største utslagene.

---


Mer fra Dagsavisen