Innenriks

Utsatte byer og bydeler får ekstra midler til skolene

Skolene i områder som er hardere rammet enn andre steder av pandemien, får 10 millioner kroner ekstra midler.

Oslo 20200924. 
Sola skinner på Groruddalen i Oslo torsdag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det gjelder Olsvik og Loddefjord i Bergen, Saupstad-Kolstad i Trondheim, Groruddalen, indre øst og sør i Oslo, Fjell i Drammen og Storhaug i Stavanger.

– Noen steder er mer rammet av pandemien enn andre. Derfor foreslår vi ekstra midler til åtte områder som trolig er blant dem som er hardest rammet av pandemien, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Samtidig foreslås det i revidert statsbudsjett 6 millioner kroner ekstra til å utvide støtten til digital skolehjelp som Røde Kors gir til landets ungdomsskoler og videregående skoler.

Les mer om det her.

Her er en del andre saker fra revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram tirsdag:

Tiltak mot vold og overgrep

Tiltak rettet mot blant annet vold og overgrep og for å støtte familier og foreldre får 260 millioner kroner ekstra. Tiltakspakken skal blant annet bidra til å øke deltakelsen og inkluderingen i ferie- og fritidsaktiviteter.

Justisdepartementet får tilført 32 millioner kroner av denne potten. Av disse går 20,5 millioner kroner til politiets arbeid med vold og overgrep rettet mot barn og unge og 1,5 millioner kroner til økt tilbud til barn i asylmottak.

Videre skal det styrke satsingen på velferdsteknologi blant folk med funksjonsnedsettelser, styrke barnevernsinstitusjonene og familievernet, og gi bedre tilbud om oppfølging til voldsofre og voldsutsatte, skriver Barne- og familiedepartementet.

Pakken er den ene av tre som regjeringen legger opp til for å styrke innsatsen mot negative konsekvenser av pandemien for sårbare grupper.

Spiseforstyrrelser

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) med sju millioner kroner i år. Helseminister Bent Høie (H) sier at bevilgningen skal sikre økt kapasitet og et lavterskeltilbudet i hele landet.

– Det er svært viktig at personer med spiseforstyrrelser får hjelp så tidlig som mulig, sier han.

Det foreslås bevilget 5 millioner kroner til et nytt senter i Tromsø og til økt driftsstøtte av sentrene i Oslo, Rogaland, Vestland og Trøndelag.

Ytterligere 2 millioner kroner foreslås for å øke kapasiteten.

Dyrere kultur og reise

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å forlenge den midlertidige reduksjonen av den lave momssatsen innen kultur, transport og reiselivfram til 30. september. Deretter settes satsen tilbake til 12 prosent fra 1. oktober 2021 i takt med at smitteverntiltakene gradvis lettes.

Den lave merverdiavgiftssatsen har under koronapandemien vært redusert fra 12 prosent til 6 prosent.

Begrunnelsen for å sette den tilbake til 12 prosent er at det ikke vil tjene noe formål å forlenge den reduserte satsen ytterligere når befolkningen er ferdigvaksinert og samfunnet åpner opp igjen.

Satsen omfatter blant annet persontransport, overnatting, store idrettsarrangement, kinoer, museer og fornøyelsesparker.

Virksomheter innenfor reiselivet og persontransporten slipper dermed en satsendring midt i høysesongen, noe som kan gi dem et ekstra løft, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

Funksjonshemmede

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen til aktivitetshjelpemidler til funksjonshemmede over 26 år med 20 millioner kroner i år.

Hjelpemidlene sørger for at funksjonshemmede kan delta i fysiske aktiviteter, for eksempel med hånddrevne tre- og firehjulssykler.

– Jeg er glad for at det nå blir mulig for flere personer med nedsatt funksjonsevne å ha en aktiv fritid og å delta i fysiske aktiviteter på lik linje med andre. Dette er en ordning som i praksis bidrar til et mer inkluderende samfunn, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Fra før av er ordningen midlertidig styrket med 30 millioner kroner i år.

Fradrag for pensjonister

Regjeringen ønsker at minstepensjonister uten andre inntekter skal slippe inntektsskatt og hever derfor taket for hvor mye de kan tjene uten å skatte.

– Det er vedtatt å øke minstepensjonen for enslige. Regjeringen ønsker at minstepensjonister uten andre inntekter ikke skal betale inntektsskatt, skriver regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– For å sikre dette foreslår regjeringen å øke minstefradraget i pensjonsinntekt. For en enslig minstepensjonist utgjør skattelettelsen om lag 2.100 kroner, skriver regjeringen.

Pusse opp for BSU-penger

Regjeringen vil gjøre det mulig å bruke BSU-penger til oppussing av bolig.

– Regjeringen foreslår at midler på konto for boligsparing for ungdom (BSU) ikke bare skal kunne brukes til kjøp av bolig, men også til oppgradering og vedlikehold av boligen, skriver regjeringen.

Praksis åpner allerede for at noen slike kostnader kan dekkes i inntil fem år etter boligkjøpet.

– Nå lovfestes adgangen, den gjøres generell, og det stilles ikke krav til tidsmessig sammenheng med selve boligkjøpet, skriver regjeringen.

Norsk arbeidskraft

I år skal grøntnæringen i større grad få rom til å bruke norsk arbeidskraft for å opprettholde matproduksjonen. Regjeringen gir 40 millioner kroner til dette. Beløpet skal dekke opplæring for sesongarbeidere, skriver Landbruksdepartementet.

– Gjennom denne ordningen vil arbeidsgivere i grøntnæringen kunne få kompensert deler av opplæringskostnadene ved å bruke norsk arbeidskraft, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).

Som følge av innreiserestriksjoner har næringen hatt problemer med å få tak i tilstrekkelig arbeidskraft for å kunne opprettholde matproduksjonen.

Ordningen vil gjelde for den inneværende sesongen så lenge de gjeldende innreisesetriksjonene varer.

Brusavgifter

I revidert budsjett foreslås det at avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer blir satt ut ifra hvor mye sukker de inneholder. Dermed vil det bli billigere med lettbrus fra 1. juli. Denne endringen er allerede kjent fra statsbudsjettet, men nå er systemet for avgiften klart.

Regjeringen vil ha flere ulike trinn i brusavgiftene.

– Differensieringen innebærer flere avgiftssatser slik at drikkevarer med mest sukker får uendret avgift, mens varer som er tilsatt mindre sukker eller bare kunstig søtstoff, får lavere avgift, skriver regjeringen.

En lignende differensiering innføres ikke for melkeprodukter.

Avgift på e-sigaretter

Regjeringen foreslår å innføre en avgift på nye nikotinvarer. Avgiften på e-sigaretter vil ligge på rundt 30 prosent av avgiften for vanlige sigaretter.

Avgiften på nye nikotinprodukter bør være tilpasset helseskaden de kan utgjør, opplyser Finansdepartementet. Bruk av nye nikotinprodukter antas å være mindre helseskadelige enn tradisjonelle sigaretter med tobakk. Avgiften på e-sigaretter bør dermed være lavere enn vanlige sigaretter, ifølge regjeringen.

E-sigaretter er i dag forbudt i Norge i påvente av regelendringer i EU. Når det blir lovlig, vil avgiften innføres. Men det vil trolig ikke skape inntekter for staten i år.

Avgiften på e-sigaretter bør ligge på omtrent 30 prosent av avgiften for tobakkssigaretter, noe som tilsier en avgift på rundt 4,50 kroner per milliliter.

Departementet anslår på svært usikkert grunnlag at endringen vil gi statlige inntekter på rundt 90 millioner kroner årlig.

Mer til sykehusene

Sykehusbudsjettene skal styrkes med rundt 7,3 milliarder kroner i år, foreslår regjeringen.

– Vi skal ta Norge trygt ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Regjeringens styrking av sykehusbudsjettene i 2021 gir kortere ventetid, mer aktivitet og dekker kostnader knyttet til pandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Rundt 800 millioner kroner foreslås til å dekke økte refusjonsutgifter for laboratorieanalyser etter koronaviruset.

I tillegg foreslås det å bruke 1,5 milliarder kroner til å kompensere sykehusene for lavere aktivitetsbaserte inntekter.

Saken fortsetter under videoen

Vil bygge ulønnsom flyplass

Regjeringen foreslår at Stortinget fatter et utbyggingsvedtak for ny lufthavn ved Mo i Rana. Flyplassen er ventet å koste 2,8 milliarder kroner.

Lufthavna skal bygges av Avinor, og utbyggingen skal finansieres av staten og et lokalt bidrag på 600 millioner kroner. Byggestarten vil skje med det lokale bidraget.

Regjeringen foreslår at Stortinget bevilger 85 millioner kroner i til Avinor for å dekke selskapets planleggingskostnader for den nye lufthavna i 2021.

Ifølge en rapport Oslo Economics, leverte på oppdrag fra Avinor tidligere i år, vil ikke flyplassen på Helgeland bli samfunnsøkonomisk lønnsom.

– Den samfunnsøkonomiske analysen viser et tap på en milliarder kroner i netto nåverdi. Basert på en samfunnsøkonomisk vurdering, frarådes derfor prosjektet ny lufthavn i Mo i Rana, heter det i rapporten.

Kjøper togtjenester

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke kjøp persontogtjenester med 435 millioner kroner for å sikre et grunnleggende togtilbud i andre halvår.

– Økonomien til persontogselskapene har blitt hardt rammet som følge av at vesentlig færre reisende har tatt toget under pandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Han sier at man må ta høyde for at perioden med smittevern og færre passasjerer kan bli lengre enn det som tidligere er lagt til grunn, og at tallene på reisende fremdeles kan være for lavt til at togselskapene kan opprettholde et grunnleggende tilbud med ordinært vederlag etter første halvår i år.

Bedre beredskap på sjøen

Også denne sommeren regner regjeringen med at mange vil feriere i båt i Norge. Dermed får Redningsselskapet et engangstilskudd for å opprettholde beredskapen.

I fjor førte koronapandemien til en eksplosiv vekst i båtsalget, både av brukte og nye båter, og det samme har gjentatt seg i år. Regjeringen regner derfor med at også årets sommer vil bli hektisk for Redningsselskapet, som selv tror at oppdragsmengden vil øke betydelig sammenlignet med et normalår.

I fjor økte oppdragsmengden med 30 prosent på landsbasis sammenlignet med et normalår. I Oslofjorden var økningen på 80 prosent.

Også i fjor fikk Redningsselskapet et tilskudd på 3 millioner kroner på tilsvarende grunnlag, samt et tilskudd på 15 millioner kroner for å styrke beredskapen i nord gjennom å sette inn en redningsskøyte i Vardø.

Mer til film

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke potten i insentivordningen for film- og serieproduksjoner fra 68,6 millioner til 100 millioner kroner.

Norsk filminstitutt vil lyse ut midlene i en ny søknadsrunde i 2021, opplyser Kulturdepartementet. I fjor ble hele potten gitt til storfilmen «MIssion: Impossible 8» med Tom Cruise i hovedrollen.

Ordningen refunderer 25 prosent av dokumenterte og godkjente kostnader i Norge. Produksjonen må legge igjen minst fire ganger så mye penger som tilskuddet i Norge.

Insentivordningen ble etablert for fem år siden for å få internasjonale film- og serieproduksjoner til Norge.

Saken fortsetter under videoen

Pelsdyrpenger

I forbindelse med avviklingen av pelsdyrnæringen økes kompensasjonsordningen med 150 millioner kroner.

– Avviklingen har skjedd raskere enn det man har regnet med, og det er bare et fåtall pelsdyroppdrettere som fremdeles har pelsdyr, heter det i en pressemelding fra Landbruksdepartementet.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til omstillingsordningen for oppdrettere med 15 millioner kroner i år. Mange har søkt på ordningen, ifølge regjeringen, som ønsker å gjøre det mulig med en rask omstilling til annen virksomhet.

Stortinget gikk inn for et pelsforbud i 2019. Saken regnes som en stor seier for Venstre, som fikk gjennomslag for at pelsdyrnæringen skal avvikles innen 2025.

Matproduksjon i Afrika

Regjeringen vil gi 140 millioner kroner ekstra til klimatilpasning og arbeid for å styrke lokal matproduksjon i pandemirammede land i Afrika. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett er det samlede bistandsbudsjettet uendret. Men noen omprioriteringer er gjort.

De 140 millionene skal gå til organisasjoner som jobber i land sør for Sahara. Midlene skal brukes til å styrke lokal matproduksjon og til å gjøre sårbare grupper mer motstandsdyktige mot klimaendringene.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) sier koronapandemien har forverret situasjonen for mennesker som har for dårlig tilgang på mat.

– De som lever på randen av sult fra før, rammes nå ekstra hardt av pandemien og smitteverntiltakene, sier han i en uttalelse.

En av budsjettpostene som Utenriksdepartementet vil redusere, er utgifter knyttet til flyktninger i Norge. Disse utgiftene anslås å bli 92 millioner kroner lavere enn det som ble vedtatt i statsbudsjettet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen