Nyheter

Leder i foreldreutvalget: – Jeg frykter for fremtiden til barn og voksne i barnehagene

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) melder om dobling av henvendelser fra både foreldre og barnehageansatte som handler om for lav bemanning i barnehagene.

– En mamma tok kontakt og fortalte at barnet hadde blitt slått i barnehagen. Barnehagen sa at de hadde så dårlig bemanning at de ikke klarte å forhindre slike hendelser. Vi har også fått spørsmål fra barnehagelærere som spør om når det er uforsvarlig å holde åpent på grunn av personellmangel, forteller Tor Eirik Rasmussen, som er utvalgsleder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

FUB er et nasjonalt utvalg med foreldre som har barn i barnehagen. Utvalget er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. De har også en gratis rådgivende tjenester for foreldre og ansatte i barnehagesektoren. Rasmussen forteller at lav bemanning er et gjennomgående tema på begge sider av bordet.

I en undersøkelse i fjor kom det fram at en av tre barnehagelærere sier de vurderer å slutte i jobben i løpet av ett til tre år. Barnehageansatte mener det er for få ansatte på for mange barn, og den lave bemanningssituasjonen øker arbeidspresset.

I fjor fikk Foreldreutvalget for barnehager inn 32 henvendelser som handler direkte om lav bemanning i barnehagene, året før der igjen hadde de kun 14 henvendelser om samme temaet.

Barnehageansatte mener det er for få ansatte på for mange barn, ifølge en undersøkelse. Bildet er et illustrasjonsfoto.

I november 2023 kom det også en undersøkelse som tar for seg foreldres opplevelse av bemanningssituasjonen i barnehagen. Her kom det fram at fire av ti foreldre har bekymret seg for sikkerheten til barnet sitt på grunn av lav bemanning i barnehagen.

– Det er jo ikke sånn jeg ønsker det skal være. Det er jo ikke sånn noen ønsker det skal være. Barn er jo det mest dyrebare vi har, og at det er så mange foreldre som føler seg utrygge, altså hele 40 prosent av foreldre føler seg utrygge. Det er ikke bra nok, mener Rasmussen.

Han forteller videre at ofte må barnehagene avlyse planlagte aktiviteter på grunn av sykemeldte ansatte.

– Må snu trenden

I Hurdalsplattformen lovet Arbeiderpartiet og Senterpartiet å bedre bemanningssituasjonen i barnehagene, men så langt har det ikke skjedd noe, ifølge lederen for FUB.

– Vi ser jo at det er et reelt ønske fra politikere om å bedre situasjonen, men det går ikke fort nok, sier han og refererer til at våren 2023 vedtok regjeringen en ny målsetting om en barnehagelærerandel på 60 prosent innen 2030.

– Hvor mange antall doblinger av bekymringsmeldinger skal vi vente på til 2030? Nå må vi snu denne trenden. Det går feil vei, noe må skje. Jeg frykter for fremtiden til barn og voksne i barnehagene. Vi kan ikke ha det slik at en barnehage opplevelse utrygt.

Berit Tevik er leder for barn og oppvekst I fagforbundet Oslo.

Sykefravær

Mye sykefravær blant ansatte i barnehagesektor bekymrer også leder for Barn og Oppvekst i Fagforbundet Oslo, Berit Tevik.

Sommeren 2022 gjennomførte de en undersøkelse blant sine medlemmer.

Der kom det blant annet fram at 83,4 prosent av de som svarte på undersøkelsen, opplevde arbeidet i barnehagen som fysisk belastende. 64,5 prosent sa at de opplevde den psykiske belastningen som like stor.

På spørsmål om hvor sannsynlig det er at hen er i jobb i barnehage til fylte 67 år, er det kun 11,1 prosent som svarer at det er sannsynlig. 53,5 prosent svarte at de i løpet av det siste året hadde vurdert å forlate barnehagesektoren.

Av disse svarte 74 prosent at de da så på andre yrker i andre sektorer. Dette er alvorlige tall, men dessverre ikke tall som overrasker, mener Tevik.

– Det er det samme som går igjen. Det er mange som ønsker å forlate yrket fordi de opplever at de ikke får gjort jobben sin godt nok, og må gå hjem med dårlig samvittighet fordi man ikke har klart å se det enkelte barn. Slik har det vært i flere år nå, forteller Tevik.

Tevik ønsker seg full bemanning hele dagen, ikke bare i deler av åpningstiden slik det er i dag.

Hun mener at mye står stille på grunn av penger, og mye kan løse seg hvis kommunen fikk øremerket penger til økt bemanning i barnehagene.

Hege Nyholt  jobbet som barnevernspedagog i barnehage, før hun ble e stortingsrepresentant for Rødt og leder av Utdannings- og forskningskomiteen.

– Historisk flertall for å gjennomføre

Partiet Rødt har nå fremmet et forslag om å utarbeide en forpliktende opptrappingsplan for forbedringer i bemanningsnormen som sikrer bedre og mer stabil dekning av personale i barnehagene.

Målet for forbedringen skal være en dekning på minst 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere. Planen må blant annet omfatte bedre finansiering av bemanningsnormen, krav til vikarbruk, reduksjon av administrative oppgaver og kompensasjon for den tiden de ansatte bruker på nødvendige arbeidsoppgaver utenfor avdeling eller base.

Rødts Hege Bae Nyholt, som er leder i utdanningskomiteen på Stortinget, har fremmet forslaget.

– Pandemien var på en måte spotlight på virkeligheten. Da kunne man ikke hive en Paracet i munnen og dra på jobb. Det er ekstremt mye sykdom på en barnehageavdeling som også fører til et høyt sykefravær blant de ansatte, forteller hun og legger til at:

– Det handler også om en stor arbeidspress og slitasje i arbeidshverdagen for de barnehageansatte. Det er et massivt behov for flere folk i barnehagene. Det andre er at den dårlige bemanningen fører til høy slitasje og høyt sykefravær, som fører til et enda større behov for vikarer, sier Nyholt.

Rødt-politikeren snakker av erfaring, da hun selv har jobbet som barnevernspedagog i barnehage i 17 år.

– Jeg har sagt det mange ganger før. Jeg elsker yrket mitt, men jeg hater rammene. Lav bemanning i barnehagen rammer ungene, og det rammer aller hardest de mest sårbare barna, forteller hun.

Derfor ønsker Nyholt at partene i arbeidslivet må utarbeide en forpliktende opptrappingsplan. I forslaget står det også at partiet Rødt ønsker å ha krav til vikarbruk.

– Våren 2023 vedtok regjeringen en ny målsetting om flere barnehagelærere, og til og med i Hurdalsplattformen lover de å bedre situasjonen. Er dette forslaget nå et spark til regjeringen for å få fortgang på det de allerede har som mål?

– Det går ikke fort nok. Det er to ting, og det første er jo at regjeringen begynner å få dårlig tid. Denne regjeringsperioden har gått inn i det tredje året, og det betyr at alle de store tingene som regjeringen ønsker å sette ut i livet, må gjøres nå. Nå har vi et historisk flertall for å gjennomføre for eksempel en styrking av grunnbemanningen i barnehagen. Det haster. Det andre er jo at dagens barn har sin barndom her og nå. Ettåringen går i barnehagen nå. Det samme gjør fireåringen og femåringen, sier hun.

Forslaget skal til plenumsbehandling og debatt den 21 februar.

Anne Elin Kleva er seniorrådgiver for utdanning i Redd Barna.

Barnas medvirkning

Seniorrådgiver for utdanning i Redd Barna, Anne Elin Kleva, opplever også bekymring over hvordan den lave bemanningen vil gå utover barna. Hun kaller det for en bemanningskrise, som er gjeldende i barnehage-Norge over hele landet:

– Først og fremst bidrar lav bemanning til mindre trygghet for barna, og ofte til uforsvarlig drift av barnehagene. Det er nasjonale og lokale myndigheters ansvar å trygge barna den tiden de er i barnehagen. Dette er viktig for alle barn, men særlig for barn i sårbare livssituasjoner. Forsvarlig bemanning som er til barnets beste. Den tiden barnehagebarn er i barnehagen skal barna oppleve at de er trygge, få leke, lære, medvirke og delta og være en del av et trygt fellesskap med andre barn – som de alle har krav på etter barnehageloven.

Hun sier at Redd Barna som en barnerettighetsorganisasjon særlig vil påpeke hvor viktig barns medvirkning og barns trygghet i barnehager er.

– For å innfri regelverket om at alle barnehagebarn skal få et psykososialt trygt barnehagemiljø, som ble innført i barnehageloven fra januar 2021, må barnehagene få en høyere voksentetthet. Vi spør myndighetene om hvordan barnehageansatte skal ha mulighet til å følge aktivitetsplikten de har, når barnehagene ikke har forsvarlig høy nok bemanning, sier Kleva.

Gjelder barnekonvensjonen her?

– Barnekonvensjonens artikler og særlig artikkel 3 om barnets beste og artikkel 6 om barnets utvikling forplikter lokale og nasjonale myndigheter til å sikre at alle barn og unge under 18 år skal ha rett til en trygg og god oppvekst. Dette forutsetter at barnehagene har en forsvarlig bemanning til barnets beste. Det er norske myndigheters ansvar å oppfylle barns rettigheter, fordi barnekonvensjonen er en del av Norges lover gjennom Grunnlovens §104, sier hun.

Synnøve Mjeldheim Skaar.

Kunnskapsdepartementet deler bekymringen

Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) i Kunnskapsdepartementet sier at hun er bekymra for at mange barnehager opplever utfordringer med bemanning, rekruttering og høyt sykefravær. Hun påpeker videre at alle barn i Norge skal ha et barnehagetilbud av høy kvalitet.

– Det er helt avgjørende at det er nok ansatte i barnehagen med tid til hvert enkelt barn. Dette er noe regjeringen prioriterer høyt. I 2022 styrket vi finansieringen av pedagog- og bemanningsnormene. Vi har også sikret ekstra, øremerkede tilskudd til å ansette flere pedagoger i barnehager i levekårsutsatte områder, forteller

Skaar forteller videre at det er kommunene og de private barnehageeierne som har ansvar for at barnehagene oppfyller kravene til bemanning – og for at det til enhver tid er nok ansatte på jobb for å drive forsvarlig. Der det er høyt sykefravær over tid, må barnehageeier sette inn særlig innsats, og prioritere å få ned sykefraværet og arbeidspresset for de ansatte.

– Barnehagene er ikke alene om å slite med å ha nok bemanning. Vi ser det også innenfor andre områder, som i skolen og i helse og omsorg. Det betyr at vi må tenke klokt rundt hvordan vi organiserer de ressursene vi har. God organisering av barnehagehverdagen kan bidra til å utnytte ressursene på en bedre måte og gi personalet mer tid med barna.

Skaar har fått sett kritikken fra FBU, Redd Barna, Fagforbundet og Rødt, men sier at hun vil svare Stortinget på spørsmålet fra Rødt om en forpliktende opptrappingsplan for forbedringer i bemanningsnormen og ser fram til en god diskusjon der.

Videre lister Kunnskapsdepartementet opp en rekke tiltak regjeringen har satt i gang:

  • Regjeringen har styrket finansieringen av pedagog- og bemanningsnormene betydelig. Det har også blitt opprettet et eget øremerket tilskudd til økt pedagogtetthet i barnehager i levekårsutsatte områder. Før jul sendte regjeringen et lovforslag til nytt styrings- og finansieringssystem på høring. Forslaget vil blant annet gjøre det lettere for kommunene å satse mer på bemanning.
  • Regjeringen har lagt fram to barnehagestrategier der målet på kort sikt er at minst 50 prosent av de ansatte være skal barnehagelærere og minst 25 prosent fagarbeidere. I 2030 er målet at 60 prosent skal være barnehagelærere.
  • Sammen med partene i sektor vil regjeringen om kort tid legge fram en strategi med tiltak for å styrke arbeidet med å rekruttere og beholde flere lærere.
  • Departementet er i gang med å skaffe mer kunnskap om oppgaver som tar ansatte bort fra barna og ulike måter å organisere barnehagedagen og personalgruppen på. Deler av dette kunnskapsgrunnlaget ble diskutert med Nasjonalt forum for barnehagekvalitet i juni. Nå planlegger vi et nytt møte i forumet for å diskutere bemanningssituasjonen i barnehagene med partene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen