Nyheter

Strømsjokk på vinterstengt hytte, må betale over 5.000 kroner i måneden

Ved innsjøen Lyseren i Indre Østfold er temperaturen høy mellom flere hytteeiere og kommunen. Spesielt når minusgradene biter i hytteveggen.

Bakgrunn for striden mellom hytteeierne og Indre Østfold kommune er kravet til påkoblet varmekabel til pumpestasjon og vann- og avløpsledninger gjennom vinteren – hvis eiendommen er tilkoblet trykkavløp.

Det betyr høye strømkostnader, selv om hytta ikke er i bruk.

– Som begrep blir det ikke helt riktig å si at kommunen pålegger hytteeierne denne kostnaden, sier kommunens jurist, Kristina Folkenborg.

Hytteeier: – Brudd på premissene

Dagsavisen har vært i kontakt med en hytteeier som fortviler over strømkostnaden han mener aldri ble informert om da vann- og avløpsanlegget ble montert, og koblet til. Av frykt for et vanskelig fremtidig forhold til ansvarlige i kommunen, våger han ikke å stå fram med navn:

– Siste strømregning var på over 5.000 kroner. Da systemet ble installert, fikk vi beskjed om at kablene til hyttas pumpestasjon og ledninger ikke trengte å være tilkoblet kontinuerlig.

– Jeg fikk en bruksanvisning på fremgangsmåten for «sjokkoppvarming», hvis vi ønsket å bruke hytta eksempelvis en helg på vinteren, sier hytteeieren ved innsjøen Lyseren i Indre Østfold, og legger til:

– Vi har forholdt oss til permen og instruksen vi fikk da systemet ble installert. Her er det brudd på premissene.

Kommunen kommer ikke til å kompensere hytteeiernes strømkostnader.

—  Kristina Folkenborg, jurist VA-forvaltning, Indre Østfold kommune

Hytteeieren spør også om kommunen har valgt den billigste løsningen da avløpsanlegget ble montert:

– Vi hadde gjerne sagt ja til en høyere installasjonskostnad, og unngått disse sjokkregningene. På en hytte som ikke er i bruk om vinteren.

---

Trykkavløp er et avløpssystem som benytter seg av små pumper hos hver abonnent (hus, hytte) eller mindre pumpestasjoner for flere abonnenter. Avløpsvannet pumpes inn på en pumpeledning som er felles for flere pumpestasjoner, og som leder til en felles pumpestasjon, et renseanlegg eller et selvfallssystem.

Kilde: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

---

I fjor høst sendte foreningen Lysefjell Vel en e-post til medlemmene med informasjon om strøm som må være tilkoblet trykkavløp. Her står det blant annet:

«Alle hytteeiere som er knyttet til trykkvannsavløpet har fått et brev fra Indre Østfold kommune om strøm og varmekabler knyttet til VA-anlegget. Kommunen krever at varmekablene i rørene må stå på gjennom hele vinteren. Om dette ikke etterfølges vil hver enkelt hytteeier bli ansvarlig for lekkasjer og skader på grunn av frost, og dermed også ansvarlig for kostnader i forbindelse med utbedring for skadene. Styret i Lysefjell vel er ikke enige i dette.»

«Det er naturlig nok mye fokus på strømkostnader for tiden. Vi skal alle prøve å redusere vårt strømforbruk. Det er likevel ikke all strøm som uten videre kan reduseres eller slås av.» skriver Indre Østfold kommune på egen nettside.

– Feil og mangelfulle forutsetninger

I e-posten velforeningen sendte ut til sine medlemmer 3. oktober 2022 anslår hytteforeningen at strømkostnaden til hver hytte blir mellom 5.000 og 18.000 kroner per måned, avhengig av hvor langt strekk hver hytte har til fellesledning.

… og skriver i tillegg:

«Vi kan ikke akseptere at kommunen har pålagt alle oss hytteeiere denne ekstra utgiften flere år etter at vi ble med på trykkavløp – under feil og mangelfulle forutsetninger.»


Dersom trykkavløpsledningen ryker kan summen fort bli høy grunnet materialkostnader og graving.

—  Jurist Kristina Folkenborg i Indre Østfold kommune, om hytteeiere som kan bli holdt økonomisk ansvarlig ved frostskader.

Foreningen mener kommunen har gått vekk fra informasjon gitt på fellesmøte med kommunens representant høsten 2016. På møtet hevder foreningen at kommunens representant bekreftet at anlegget kan fryses ned, for deretter å tines opp når hyttene tas i bruk i helger.

Fryktet frostskader

Kristina Folkenborg referer til flere nyhetsoppslag og nettsider som viser at Indre Østfold kommune ikke var alene om å informere hytteeiere høsten 2022 om hva som kunne bli konsekvensene dersom de skrudde av strømmen på hyttene sine.

– Indre Østfold kommune fryktet frostskader på trykkavløpsanlegget dersom abonnentene, grunnet de høye prisene, valgte å stenge av strømmen.

– Selv med svært høye strømkostnader, er det rimeligere å la strømmen stå på enn å betale for eventuelle frostskader i etterkant, sier hun.

Kvaliteten på anlegget er som forventet. Men vi erfarer at det har blitt flere utfordringer med drift av trykkavløp for fritidsboliger enn for fastboende. I hovedsak dreier utfordringene seg om typiske brukerfeil.

—  Kristina Folkenborg, Indre Østfold kommune
Kristina Folkenborg, jurist VA-forvaltning, Indre Østfold kommune.

– Kommunen har ikke endret praksis

Hytteeieren Dagsavisen har vært i kontakt med viser til skriftlig informasjon og bruksanvisning for påkobling av varmekabler til vann- og avløpsledningene – ved korte vinterbesøk på hytta.

Hvorfor har kommunen endret praksis?

– Kommunen har ikke endret praksis. Vi har tydeliggjort informasjonen om bruk av trykkavløpet og vannledningene. Abonnentene har hele tiden vært ansvarlig for eventuelle frostskader, svarer Kristina Folkenborg i Indre Østfold kommune og tilbakeviser samtidig hytteeierens antydning om dårlig kvalitet på vann- og avløpsanlegget:

– Kvaliteten på anlegget er som forventet. Men vi erfarer at det har blitt flere utfordringer med drift av trykkavløp for fritidsboliger enn for fastboende. I hovedsak dreier utfordringene seg om typiske brukerfeil som manglende renhold av kummene og frostskader.

Burde ledningene til vann og avløp vært lagt frostfritt?

– Dersom hele anlegget skulle ligget frostfritt, ville det vært for dyrt og inngripende til å bli gjennomført. En av fordelene med trykkavløp er nettopp at ledningene kan legges grunt. Det krever mindre naturinngrep, og egner seg i hytteområder og i spredt bebyggelse. Ledningene tåler å ligge slik de gjør, og er lagt med varmekabler der det trengs.

Erstatningssum kan bli høy

«Dersom du skrur av strømmen og varmekabelen, kan det skade både eget og kommunens vann- og avløpsanlegg, og du vil bli holdt økonomisk ansvarlig.» skriver Indre Østfold kommune på sin nettside.

– En eventuell erstatningssum avhenger av hva som blir skadet og kan ikke tallfestes på forhånd. Eksempelvis koster i dag en ny pumpe cirka 25.000 kroner. Hvis trykkavløpsledningen ryker kan summen fort bli høy grunnet materialkostnader og graving, forklarer jurist Kristina Folkenborg.

Er det håp om at hytteeiernes høye strømkostnader gjennom vinteren blir kompensert?

– Nei, kommunen kommer ikke til å kompensere hytteeiernes strømkostnader. For øvrig gir heller ikke staten strømstøtte til fritidsboliger.

Hytte - vinter - båt - innsjø - Indre Østfold - Lyseren

Uenig i kostnadsberegning

Hytteeieren ved Lyseren i Indre Østfold hevder han har fått ekstra strømkostnader på over 5.000 kroner i måneden. Velforeningen anslår i sitt informasjonsskriv at månedlig strømkostnad i vintermånedene kan bli mellom 5.000 og 18.000 kroner, avhengig av hvor langt strekk hytta har til fellesledning.

En kostnadsberegning jurist Kristina Folkenborg ikke ubetinget er enig i:

– Det stemmer at lengden på stikkledningene varierer. Dermed vil også kostnaden variere. Vi har regnet på noen lengre stikkledninger og beregnet strømkostnad for varmekabel for desembermåned.

– Ledningene trekker 8 watt per meter. Vi brukte snittprisen for desember, som var høy, med 336 øre/kW. Dersom stikkledningen er 60 meter, ble kostnaden cirka 1.250 kroner for desembermåned. Noen få har svært lange stikkledninger. Dersom ledningen er 200 meter lang, kan månedskostnaden ha blitt opp mot 4.000 kroner for en ledning – og 8.000 kroner for både vann og avløp.

– Når det indikeres mellom 5.000 og 18.000 kroner som månedskostnad, høres det for oss ut som et langt høyere beløp enn det man kan tilskrive bare trykkavløpet. De fleste ledningene er også betraktelig kortere enn de vi har brukt i disse to eksemplene, sier kommunens jurist, Kristina Folkenborg.

Opplæring i korrekt renhold

I nær fremtid er det planlagt et møte mellom Indre Østfold kommune og Lyseren samarbeidsutvalg. Leder av Lysefjell vel ønsker ikke å kommentere saken før møtet med kommunen.

Kommunen opplever å ha god dialog med abonnentene, sier Kristina Folkenborg, jurist VA-forvaltning, Indre Østfold kommune.

– Vi mottok mange henvendelser i etterkant av informasjonen som ble sendt ut, og vår oppfatning er at abonnentene absolutt er villige til å lære seg hvordan de best drifter sitt hytteavløp. Kommunen har en avtale med Lyseren samarbeidsutvalg (LSU) om at vi skal stille på et møte nå i vår for å forklare nærmere hvordan anlegget fungerer, og også komme ut i felt for å vise korrekt renhold av kummene.

I tillegg til brevet om strøm og varmekabler knyttet til VA-anlegget, som velforeningen referer til – publiserte Indre Østfold kommune denne saken på sin nettside i oktober 2022: Informasjon til deg som er tilkoblet trykkavløp ved Lyseren

Nyeste fra Dagsavisen.no: