Nyheter

Kaja kan overta vindkraft-rotet på Fosen

Etter flere år borte, kom småbarnsfamilien hjem til Fosen-bygda. Kaja Bye legger ikke skjul på at vindkraftindustrien har vært en grunn for nettopp det.

– Ser du dem nå?

Kaja Bye ser ut vinduet, i et forsøk på å se vindturbinene på Storheia i Fosen.

Fra kontorfellesskapet i Åfjord har hun utsikt mot vindparken – om ikke fjellheimen er så tåkelagt som denne marsdagen.

For noen år siden flyttet hun og familien tilbake til hjembygda Åfjord. De omstridte vindturbinene er en av grunnene for at det kunne skje.

– Det var en følelse av at her prøver man virkelig å få til noe. Du føler at det er en positiv vind, sier hun.

Kaja Bye - ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Åfjord.

Flyttet hjem

Mens gatene i Oslo er fulle av aksjonister, er det stille i gatene i Fosen-bygda Åfjord.

Kommunen er vertskommune for vindparken Storheia og Roan, som er vindkraftanleggene Høyesterett sier ikke har gyldige konsesjoner. Dommen sier vindparken er et brudd på urfolks rettigheter til å drive kulturutøvelse.

Men for Kaja har vindkraftanlegget vært en av grunnene til at hun og familien vendte hjem i 2020.

– Vi sto jo i en jobb- og bosituasjon, med tre barn og ikke noen slekt eller familie rundt oss i Trondheim. Vi så oss om rundt i hele Trøndelag. Så ble det snakk om Åfjord. Skal vi flytte tilbake til Åfjord? Hvordan er det da? Hva har vi flyttet fra? For vi hadde ikke tenkt at vi skulle flytte tilbake, sier hun, men forteller at vindkraft-industrien har skapt en effekt på kommunen.

Kaja Bye - ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Åfjord.

– En effekt for vekst og utvikling, også på andre områder i lokalsamfunnet. Dette har gitt større ringvirkninger og verdiskapning i kommunen, som jeg ikke syns har vært så synlig før. Det gjorde det veldig spennende med Åfjord. Hva har plassen her blitt? Og hva kan man få til her? Så for oss så var det mange punkter på pluss-siden da, sier hun.

– Hvis ikke vindkraftanlegget hadde vært her, tror du det hadde vært samme tanker da?

– Altså, det blir jo en spekulering. Jeg vet jo ikke hvordan det har sett ut uten vindkraft, hvilken politisk retning ting ville tatt. Men det jeg tenker i dag, er at vindkraftutviklingen har gitt såpass mange positive ringvirkninger i Åfjord-samfunnet, sier hun, og forteller om nye veier og tilbud.

– Men det handler om noe du ikke kan måle, noe du ikke kan se synlig. En følelse av utvikling, en følelse av at man prøver virkelig å få til noe.

Ordførerkandidat

For henne har hjemkomsten også ført til et kandidatur til det høyeste politiske vervet i kommunen. Vibeke Stjern (Ap) tar ikke gjenvalg etter 16 år i ordførerstolen, og partiets nye kandidat er Kaja Bye.

Dermed kan det være hun som må håndtere situasjonen, hva enn utfallet blir.

– Jeg må bare brette opp ermene og ta det som kommer. Men jeg tenker dialog og prosess er veldig viktig, uansett hva man jobber med, sier hun.

– Hvis turbinene må rives, og du sitter i ordførerstolen, hva tenker du rundt det?

– Da tenker jeg at det er et resultat vi må forholde oss til. Det er en dom som vi må respektere som kommune, og som ordfører må jeg respektere det og ta det på alvor.

– Men du ser helst at de står?

– Ja, som det ser ut i dag, så tenker jeg og at det absolutt beste hadde vært at man kunne ha forent dette her, sier hun, og referer til Dagsavisens intervju med nåværende ordfører, Vibeke Stjern, sitt ønske om at man finner løsninger som ivaretar begge næringers interesser.

– Men nå står de, og jeg tenker de skal stå.

– Du sier det er en positiv vind over Åfjord nå. Hvis turbinene forsvinner, vil det gå nedover for kommunen da?

– Det er en vanskelig å spå et utfall om hva som skjer da, men det vil jo ha konsekvenser. Det har jo en økonomisk betydning, dette her, og viser til at inntektene fra eiendomsskatt vil gå fra 60 til 30 millioner om vindparkene forsvinner.

– Det er viktige penger, som investeringer er tatt på bakgrunn av og budsjetter er planlagt ut ifra. Så det vil ha store økonomiske ringvirkninger og selvfølgelig ha en betydning for fremtidig kommunal drift. Hva gjør vi da?

– Har du svaret?

– Nei, men det trenger jeg ikke enda heller, ler hun.

Vanskelig situasjon

Ordførerkandidaten sier det er vanskelig tema å snakke om, for hun har stor respekt for samers rett til kulturutøvelse.

– Jeg synes det er så ugreit det som har skjedd. Det viser jo at prosessen ikke har vært god nok, når man kan ende opp med en dom som sier at de egentlig ikke skal stå. Og da synes jeg det blir veldig vondt, sier hun, og forteller hun har forståelse for demonstrasjonene som nå foregår i Oslo.

– Jeg har tillit til rettssystemet, og jeg har tillit til at departementet har en plan, et arbeid, som er pågående hele tiden. Men kanskje skulle man gjort noe med informasjonen på det som skjer. Det tror jeg kan forebygge en del situasjoner, sier Bye.

– Jeg tror at folk har godt av å vite hva som skjer. Jo mindre folk vet, jo mer frustrert blir man. Så jeg skjønner godt at man kan havne i en sånn situasjon som man er i nå, utdyper hun.

– Det er en vond sak, en belastende sak, som jeg håper det kommer en snarlig løsning på. Åfjordingene har i det daglige blitt vant til at vindmøllene er her over tid, og har ikke vært noe vi diskuterer i det daglige.

Kaja Bye - ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Åfjord.

---

Striden om vindturbinene

  • Etter flere år med mye fram og tilbake angående konsesjoner og grønt lys, kunngjorde Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power i februar 2016 at de sammen skulle bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.
  • Den totale prislappen for vindparkene er beregnet til rundt 11 milliarder kroner. Til sammen yter de 1.000 megawatt (MW), noe som tilsvarer årlig strømforbruk for over 170.000 husstander.
  • Både MDG og Naturvernforbundet pekte på utfordringer knyttet til ivaretakelsen av den urørte naturen i området.
  • Flere av områdene er viktig for sørsamisk reindrift, og saken endte til slutt i retten. Frostating lagmannsrett tilkjente reineierne nær 90 millioner kroner i erstatning for tapte beiteområder på Fosen.
  • Fosen Vind mente på sin side at vindkraftutbyggingen ikke har så store negative virkninger som lagmannsretten la til grunn, og de mente også at erstatningssummen var for høy. Reindriftseierne anket også saken for å få slått fast at konsesjonen var ulovlig fordi den ikke tok hensyn til samenes rettigheter.
  • Høyesterett behandlet ankesaken i forrige måned, og 11. oktober kom kjennelsen som ga reineierne medhold. Både Storheia og Roan vindkraftverk ble satt opp i strid med urfolksrettighetene, slo retten fast.
  • Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) var glad for utfallet av dommen, og hun pekte på at dette kunne være et varsku i forhold til fremtidige konsesjoner.
  • Fredag 12. november reiste olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til Fosen for å møte både driftsgruppene i Fosen reinbeitedistrikt og Sametinget, i tillegg til vindkraftparkene.
  • Hva slags konsekvenser høyesterettsdommen får, er ikke endelig avklart.

Kilder: Åfjord kommune, Fosen Vind, NTB

---Nyeste fra Dagsavisen.no: