Oslo

Rødt vil strupe bruken av elsparkesykler

Rødt i Oslo vil forby bruk av elsparkesykler på fortau, gangveier, i gågater, parker og gravlunder. De vil også halvere antallet elsparkesykler som leies ut og forby utleie om vinteren. Forslaget får støtte fra flere hold.

– Dette er helt i tråd med våre ønsker, sier forbundsleder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund.

– Fotgjengerforeningen støtter Rødts initiativ fullt ut. Fortau og gangveier skal være gåendes trygge frisone, sier Stein Leikanger i foreningen «La oss ta fortauene tilbake».

– Det er nok enkelte av forslagene vi har et sterkere engasjement for enn andre, men ingenting her vi er imot, sier Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo.

– Farligere å bevege seg

Nær to av tre bevegelses- og synshemmede føler seg utrygge når de møter elsparkesykler. Det er ett av funnene i en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI), som Dagsavisen omtalte i begynnelsen av februar.

Undersøkelsen viser også at mange bevegelses- og synshemmede har falt over parkerte sparkesykler, blitt påkjørt av dem, eller bare vidt har klart å unngå å bli påkjørt.

Nå har det gått så langt at bevegelses- og synshemmede aktivt unngår områder hvor de vet at det er mange sparkesykler, eller til og med dropper byturer på grunn av elsparkesyklene.

– Den nye rapporten sier klinkende klart at framkommeligheten i byen er blitt dårligere, byen vår oppleves som mer utrygg, særlig på fortau og ved inngangen til bygg, og mange benytter bysentrum mindre enn før utleieselskapene etablerte seg.

Det konstaterer Siavash Mobasheri, gruppeleder for Rødts bystyregruppe i Oslo.

«Dette helvetet startet», for å bruke Mobasheris ord, så sent som våren 2019. De første elsparkesyklene da fikk fort følge av mange flere, før de igjen ble færre.

– Etter at antallet kjøretøy ble redusert til 8.000 er situasjonen blitt bedre enn den var da Oslo satte verdensrekord med 27.500 utleieenheter på byens fortau, sier Mobasheri.

– Jeg får likevel mange tilbakemeldinger fra organisasjoner og innbyggere om at Oslo er blitt mindre universelt utformet og farligere å bevege seg i for synshemmede, eldre, bevegelseshemmede og alle andre som bruker byen vår, enn før disse kjøretøyene kom til Oslo.

– Jeg får mange tilbakemeldinger fra organisasjoner og innbyggere om at Oslo er blitt mindre universelt utformet og farligere å bevege seg i, sier Siavash Mobasheri, gruppeleder for Rødt sin bystyregruppe i Oslo.

Flere står bak

– Skal bystyrets og byrådets målsetting om et levende byliv og en fullverdig universell utformet by oppnås innen 2030, er det ytterst avgjørende at fortau og gangveier ryddes og tilrettelegges for disse målene, fortsetter Mobasheri.

For å få til det, mener Rødt at flere forbud mot og strenge restriksjoner i bruken av elsparkesykler, er helt nødvendig. Sammen med sine partifeller Sofia Rana og Maren Rismyhr vil Mobasheri nå sende et forslag om dette til behandling i Oslo bystyre (Se hele forslaget nederst i denne saken).

Forslaget er blitt utarbeidet i dialog med Blindeforbundet, Handikapforbundet og foreningen «La oss ta tilbake fortauene», opplyser Mobasheri.

– Generelt vil dette gjøre det tryggere og mer framkommelig for bevegelseshemmede, inkludert rullestolbrukere, sier regionleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund Oslo, om Rødt-forslaget.

– Det vil gjøre det lettere for bevegelseshemmede å velge gange/rullestolbruk framfor bil/drosje. Ut fra den informasjonen vi sitter på, vil det bidra til at bevegelseshemmede og andre med funksjonsnedsettinger i større grad vil velge Oslo sentrum, framfor kjøpesenter, fortsetter Sørbotten.

– Stående mot gående

Forbundsleder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund sier han vet at det har vært dialog rundt forslaget i deres fylkeslag i Oslo.

– De jobber mye med å få orden på problemene elsparkesykler gir oss. Vi håper flere i Oslo bystyre kan være med å støtte det, så vi kan føle oss trygge på fortauene. Hvis man får orden på parkeringsutfordringene og et forbud mot bruk på fortau, vil problemene vi opplever, forsvinne.

– Vi mener at Oslo kommune har latt seg blende av «mikromobilitetsrevolusjonen» på gåendes bekostning, sier Stein Leikanger i foreningen «La oss ta fortauene tilbake».

– Bunden parkering på faste plasser må innføres, og vi støtter også fartsregulering og forbudssoner. Det må også bli slutt på utleie om vinteren, en årstid der de er til hinder for brøyting og til fare for gående, som tvinges til å gå utenom, ofte ut i veibanen.

– I alle andre land strammes det inn mot disse selskapene, mens norske storbyer fortsatt er på parti med «de stående» mot oss gående.

– Det er viktig at Samferdselsdepartementet også følger opp med å innføre forbud mot bruk på fortau, tilføyer Terje André Olsen i Norges Blindeforbund.

Elsparkesykler er til hinder for både synshemmede, eldre, bevegelseshemmede og alle andre som bruker byen, konstaterer Rødt i Oslo.

Vil ikke stramme inn

Så langt virker det ikke som om Blindeforbundets ønske om et slikt forbud blir oppfylt. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ser nemlig ingen grunn til å begrense bruken av elsparkesykler ytterligere. Det går fram av hans svar som forelå 15. februar, på et spørsmål fra SVs Mona Fagerås.

– Vil ministeren nå vurdere nasjonale regler mot at motorkjøretøy kan kjøre på fortauene i Norge og bør det ikke innføres faste parkeringsplasser for elsparkesyklene slik en for eksempel har i Stockholm? spurte Fagerås.

Nygård svarte blant annet følgende:

– Innstramminger i den generelle adgangen til bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy på fortau har vært vurdert, og har tidligere vært på høring. Høringsinstansene var delt i synet på forslaget. Mange pekte på at utfordringene varierer og at å tvinge elsparkesyklister vekk fra fortauene og ut i veibanen kan ha trafikksikkerhetsmessige utfordringer.

– Jeg ser ikke grunnlag for å stramme inn reglene for kjøring med slike kjøretøy på fortau nå.

– Men jeg vil selvfølgelig følge utviklingen tett, blant annet i bruken av lokale reguleringer og effekten av allerede innførte nasjonale innstramminger, og vil vurdere ytterligere innstramminger ved behov.

Tastetrykk fra tiltak

De nasjonale innstrammingene som Nygård viser til, trådte i kraft 15. juni i fjor og innebærer følgende:

 • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 gjelder nå også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
 • Aldersgrensen for bruk av slike kjøretøy er 12 år.
 • Det er påbudt å bruke hjelm for barn under 15 år.
 • Små elektriske kjøretøy er blitt omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn».
 • Små elektriske kjøretøy omfattes nå av bilansvarsloven, og må derfor ha ansvarsforsikring.

Voi er blant selskapene som leier ut elsparkesykler. Christina Moe Gjerde, som er Norden-sjef i Voi, mener at det må mer til enn det Rødt foreslår, for å oppnå den bedringen partiet ønsker.

– Det å halvere utleiemarkedet i Oslo vil nok på kort sikt virke slik Rødt ønsker, men vi vet også at det de senere årene er solgt flere hundre tusen private små elektriske kjøretøy årlig, påpeker Gjerde.

– Disse er det ingen registreringskrav til, ingen vedlikeholdskrav til, lovlig selges det elsparkesykler som går ulovlig fort, og for bare en måneds tid siden meldte IF at det trolig bare er 1 prosent av de private elsparkesyklene som er forsikret.

Elsparkesyklene som leies ut, er det derimot enklere å kontrollere, ifølge Gjerde.

– Vi i utleiebransjen kan med få tastetrykk innføre parkeringssoner og røde soner, og vi bruker allerede i dag fotografering av parkering som et tiltak. Vi kan også innføre saktesoner og soner hvor det ikke er lov til å parkere, og når infrastrukturen er god nok, kan vi også bruke kamerateknologi for å forhindre kjøring på fortau og gangvei. Men med Rødts forslag vil altså denne typen muligheter gjelde for en mindre andel av byens elsparkesykler enn i dag, påpeker Gjerde.

---

Dette er Rødts forslag

Slik er hele forslaget som Rødt nå vil sende til behandling i Oslos bystyre:

 • Bystyret ber byrådet umiddelbart gå i dialog med Samferdselsdepartementet, med det formål å få innført forbud mot bruk av små elektriske motorvogner på fortau, gangveier og i gågater før sommersesongen 2023.
 • Byrådet bes sørge for at forskriftene endres slik at det i Oslo kommune gjelder en antallsbegrensning på 4.000 utleieenheter av typen liten elektrisk motorvogn.
 • Bystyret ber byrådet prioritere arbeidet med å merke opp et tilstrekkelig antall faste parkeringssoner i forhold til antall utleieenheter i løpet av 2023. Det skal være minst 2,5 meter bred fri ferdsel forbi disse og det er kun her disse kjøretøyene tillates parkert.
 • Selskapene skal sørge for å ha på plass digitalt avgrenset parkeringsstyring. Turer skal begynne og avsluttes i dedikerte parkeringsområder som ikke er i konflikt med fotgjengeres og andres frie ferdsel.
 • Byrådet bes om å innføre et forbud mot utleie av små elektriske kjøretøy om vinteren, fordi enhetene både er til fare for gående og til hinder for effektiv brøyting.
 • Parkering skal dokumenteres med foto i app, slik at man sikrer et elsparkesykkelen stilles slik at den står trygt og ikke kan falle og være til hinder for andre.
 • Byrådet bes innføre røde soner der det er totalforbud mot bruk av elsparkesykler i parker, gravlunder, gågater og på tilsvarende arealer, og beslutte soner med sterk fartsreduksjon i for eksempel Karl Johan der mange gående og folk med nedsatt funksjonsevne beveger seg.
 • Bystyret ber byrådet jobbe opp mot statlige myndigheter for å få myndighet til å innføre gategrunnleie for utleieselskaper, som står i forhold til hva andre næringsaktører betaler for adgang til gateplan.
 • Bystyret ber byrådet igangsette en informasjonskampanje om syklisters plikter og fotgjengernes rettigheter, når det sykles på fortau og gangveier. Midlene må være tilstrekkelige til bred kommunikasjon, gjennom opplysende virksomhet, herunder tydelig og omfattende bruk av skilt, som opplyser om at det skal holdes god avstand og sykles i de gåendes tempo blant fotgjengere.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: