Innenriks

Økende støtte til forbud mot elsparkesykler på fortau

Enda flere organisasjoner ber nå om et forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau.

Nylig kunne Dagsavisen fortelle at både Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund vil ha elsparkesyklene bort fra fortauene. Nå ønsker også Trygg Trafikk, Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Personskadeforbundet det samme.

– Reglene brytes

I et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ber de seks organisasjonene om svar på om han vil innføre et forbud mot kjøring på fortau, og eventuelt når dette kan skje.

«Vi er bekymret for at det vil oppstå mange uheldige situasjoner fremover uten et slikt fortausforbud», skriver de seks organisasjonene.

I brevet til Nygård vises det også til en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI), som Dagsavisen har omtalt tidligere.

«Ifølge TØIs undersøkelse føler to tredjedeler av synshemmede og bevegelseshemmede seg utrygge eller svært utrygge i møte med elsparkesykler. Hele 40 prosent av synshemmede og 58 prosent av bevegelseshemmede opplever elsparkesykler som en hindring når de beveger seg på fortau. Dette viser hvor viktig det er å sørge for at disse trafikantgruppene har trygge fortau å ferdes på», påpeker de seks organisasjonene i brevet til Nygård.

«Ifølge gjeldende regler skal bruk av blant annet elsparkesykler på fortau skje på de gåendes premisser og i tilnærmet gangfart. Videre skal kjøretøyene kun parkeres der de ikke er til hinder eller ulempe for gående. Dette hjelper lite når reglene stadig brytes og i liten grad kontrolleres», heter det videre i brevet.

«Vi mener derfor det er behov for et nasjonalt forbud mot bruk av liten motorvogn på fortau og ønsker at det kommer raskt siden vi er på vei inn i høysesongen for elsparkesykler.»

– Ut av tenkeboksen

De seks organisasjonene mener også at aldersgrensen for bruk av slike kjøretøy bør heves fra 12 til 16 år «for å beskytte barn som er en annen sårbar gruppe i trafikken.»

«For øvrig anerkjenner vi de innstramminger av regelverket som endelig er gjort for bruken av disse kjøretøyene, spesielt innføring av aldersgrense, promillegrense, kommunal regulering av utleievirksomhet og forsikringsplikt.»

«Dette har helt klart bidratt til å redusere antallet ulykker», mener de seks organisasjonene.

De nasjonale innstrammingene det vises til, trådte i kraft 15. juni i fjor.

Da samferdselsministeren nylig fikk spørsmål fra SVs Mona Fagerås, om han ville vurdere nasjonale regler mot at motorkjøretøy kan kjøre på fortauene, svarte Nygård at han «ikke ser grunnlag for å stramme inn reglene for slik kjøring nå».

Men Nygård tilføyde også at han vil følge utviklingen tett og at han «vil vurdere ytterligere innstramminger ved behov.»

Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund, Trygg Trafikk, Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Personskadeforbundet mener på sin side at den nevnte TØI-rapporten «bekrefter at det er på høy tid å komme ut av tenkeboksen», vedrørende et forbud mot kjøring på fortau.Mer fra Dagsavisen