Nyheter

Møkk lei av å vente på nye regler for gjødsling: – Oslofjorden er svært syk

Høyre mistenker at en intern dragkamp mellom Sp og Ap stikker kjepper i hjulene for en renere Oslofjord.

Det mener Mathilde Tybring-Gjedde og Eirik Lae Solberg i Høyre, ettersom forslaget til revidert gjødselvareforskrift ennå ikke er sendt på høring – ett år etter at klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sa at det skulle skje.

– Det er helt nødvendig å redusere avrenningen av husdyrgjødsel fra jordbruksarealene ned i Oslofjorden. Forslagene til revidert gjødselvareforskrift har ligget klart lenge. Det er bare for regjeringen å sende det ut på høring, påpeker Tybring-Gjedde.

– Hvorfor mistenker dere at det er Sp som kan lastes for at den reviderte gjødselsvareforskriften ennå ikke er blitt sendt på høring?

– Senterpartiet er skeptisk til å stille strengere krav til spredemengde fra landbruket, svarer Tybring-Gjedde.

Regjeringen avviser kritikken.

– Høyre bør være fullt klar over at arbeidet er krevende med mange hensyn som må avveies, sier statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) i Klima- og miljødepartementet.

Lovet høring i fjor

I mars 2021 la Solberg-regjeringen fram «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv», med i alt 63 foreslåtte tiltak.

Redusert avrenning fra jordbruket er et eget innsatsområde i denne tiltaksplanen, og husdyrgjødsel blir nevnt helt spesifikt:

«Kommunene har i liten grad benyttet muligheten til å stramme inn frister for høstspredning eller spredemengde for husdyrgjødsel etter nåværende gjødselvareforskrift. Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet arbeider med revisjon av denne forskriften».

Godt og vel ett år senere, i juni 2022, måtte så klima- og miljøminister Espen Barth Eide svare på framdriften i dette revisjonsarbeidet under en debatt i Stortinget, på spørsmål fra Høyres Bård Ludvig Thorheim.

«Gjødselvareforskriften står veldig høyt på regjeringens agenda. Det er helt riktig at det er en viktig del av svaret for både Oslofjorden og de andre områdene hvor vi har overgroing og dårlig vannkvalitet. Der vil vi sende ut forslaget vårt på høring allerede i høst, sannsynligvis i august, men i hvert fall tidlig i høst, og der kommer det altså nye regler, som etter høring også blir framlagt for Stortinget», svarte Eide.

– Det er helt nødvendig å redusere avrenningen av husdyrgjødsel fra jordbruksarealene ned i Oslofjorden, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

– Vil sende på høring

Likevel både kom og gikk høsten 2022 uten at noen revidert gjødselvareforskrift ble sendt på høring. Derfor stilte Mathilde Tybring-Gjedde følgende spørsmål til klima- og miljøministeren i januar i år:

«Når vil regjeringen legge frem en revidert gjødselvareforskrift, og hvorfor har det tatt regjeringen så lang tid for å legge den frem?»

Eide svarte mellom annet dette:

«Regelverket eies i dag av Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap. Departementene arbeider nå med å vurdere regelverket i sammenheng med annen politikkutforming».

«Det er mange hensyn som må avveies, og departementene legger vekt på å komme fram til løsninger som sikrer god og effektiv forvaltning, gode løsninger for næringen og miljøet, trygge produkter og effektiv ressursutnytting», fortsatte Eide.

«Departementene vil på vanlig måte sende forskriftene på høring, slik at berørte aktører kan gi innspill. Jeg er opptatt av at vi nå må få god framdrift i dette arbeidet».

Men noen dato kom ikke Eide med.

«Jeg kan per i dag ikke si når regelverket er klart for å sendes på høring.»

– Økosystemet i fjorden er i ferd med å kollapse. Regjeringen må legge frem en revidert gjødselvareforskrift, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

Ennå ingen høring

Nå har det gått ytterligere mer enn sju måneder uten at den reviderte gjødselsvareforskriften er blitt sendt på høring. Mathilde Tybring-Gjedde og Eirik Lae Solberg begynner å bli veldig utålmodige på Oslofjordens vegne.

– Oslofjorden er svært syk. Utslipp av miljøgifter, organisk materiale, næringssalter og marin forsøpling fører til at økosystemet i fjorden er i ferd med å kollapse. Vi ser at torsk, tareskog, ålegras, blåskjell og hummer er i ferd med å forsvinne. Høyre i regjering la frem en ambisiøs tiltaksplan for Oslofjorden. Den må regjeringen følge opp, sier Solberg.

– Vi trenger krav til nitrogenrensing og fosfor fra avløpsvann langs Oslofjorden. Vi trenger flere tømmestasjoner for båtseptik. Det må lages en helhetlig restaureringsplan for Oslofjorden. Og regjeringen må legge frem en revidert gjødselvareforskrift, fortsetter han.

Tybring-Gjedde påpeker at 1,6 millioner nordmenn bor i de 32 kommunene som grenser til Oslofjorden, og at «Høyre har et mål om en ren Oslofjord som er tilgjengelig for alle».

– Hva vil endre seg i positiv retning med den reviderte forskriften?

– Det nye forslaget strammer inn bestemmelser for lagring og spredetidspunkt, og det skal innføres nye strengere grenser på hvor mye fosfor det er tillatt å tilføre jordet per år, svarer Tybring-Gjedde.

– Gjødsler vi med mer enn det plantene trenger er det fare for avrenning, spesielt av nitrogen siden det bindes dårlig i jorda. Eller det kan gi oppbygging av store reserver av fosfor som bindes hardt til jordpartiklene.

Hamars ordfører, Einar Busterud, konstaterte følgende i Dagsavisen da det såkalte Oslofjordrådet i august 2021 hadde sitt første møte om hvordan handlingsplanen for fjorden skal gjennomføres:

– Jordbruket er den største bidragsyteren til næringssalter i Oslofjorden, og Glomma er den viktigste transportåren. Nitrogenmengdene i Oslofjorden er femdoblet på 150 år.

Den dårlige tilstanden til Oslofjorden går hardt utover mange av artene som holder til der. Høsten 2021 ble det funnet hundrevis av døde lomvier i Oslofjorden.

– Kan ikke si når det er klart

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) i Klima- og miljødepartementet, sier at «revisjon av regelverket er høyt prioritert av denne regjeringen».

Men ….

– Jeg kan ikke si nøyaktig når regelverket er klart. Det skal sendes på høring og så vil det tre i kraft, opplyser Bjørnstad.

– Det er tett samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, og Helse- og omsorgsdepartementet er også involvert. Det er mange hensyn som må avveies, og departementene legger vekt på å komme fram til løsninger som sikrer god og effektiv forvaltning, gode løsninger både for matproduksjon og miljøet, trygge produkter og effektiv ressursutnytting, fortsetter statssekretæren.

Dagsavisen har også bedt om en kommentar til Høyres mistanke om en intern dragkamp mellom Ap og Sp, og til det at Sp skal være skeptisk til å stille strengere krav til spredemengde fra landbruket.

– Høyre bør være fullt klar over at arbeidet er krevende med mange hensyn som må avveies, responderer Bjørnstad.

– Direktoratene kom med et forslag til revidert regelverk allerede i 2018, men forslaget ble ikke sendt på høring under forrige regjering.

Bjørnstad påpeker også at «regjeringen er i gang med et krafttak for Oslofjorden.»

– Vi har fått på plass flere tiltak mot forurensning fra kommunale avløp og jordbruk, som er viktige kilder. Vi har gitt tydelige signaler til kommunene om at det kommer krav om å fjerne nitrogen. Vi har satt av penger til tilskudd til at kommunene kan planlegge fjerning av nitrogen, og vi skal også se på hvordan vi kan få flere kommuner til å samarbeide.

– Det er nå krav om redusert høstpløying i deler av Oslo og Viken, og gjennom jordbruksoppgjøret har vi fått til en betydelig økning i øremerkede midler over jordbruksavtalen til frivillige vannmiljøtiltak rundt Oslofjorden. Dette er viktige tiltak for å redusere avrenning og utslipp av næringssalter til fjorden, sier Bjørnstad.

– Revidert gjødselvareforskrift, med strengere krav til lagring og bruk av gjødsel, vil også være viktig for vannforekomster med forurensning, og dette har betydning også for Oslofjorden.


---

Oslofjordens hovedproblemer

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. Det er tre hovedårsaker til dette, konstaterer Miljødirektoratet:

  • Forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor samt ulike miljøgifter.
  • Langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger for livet på havbunnen.
  • Bygging i strandnære områder, som stenger allmennheten ute fra friluftsliv og gir økt belastning på økosystemene.

Solbergregjeringen vedtok i 2021 en femåring tiltaksplan for å bedre tilstanden for miljø og friluftsliv i Oslofjorden.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: