Nyheter

Slår alarm om arbeidsforholdene på Sykehuset Østfold

Ansatte på Sykehuset Østfold jobber så mye at de blir syke av å gjøre folk friske.

Samtidig som at Sykehuset Østfold er midt inni en koronabølge, opplever de ansatte et arbeidspress uten like.

Anita Talåsen Granli, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, varsler at mange av sykepleierne er så slitne av å jobbe at det går utover deres egen helse. Hun forteller om ansatte med flere alvorlige symptomer som følge av krevende arbeidsforhold: fatigue, hjertebank, hodepine og søvnproblemer er bare noe av det folk har meldt ifra om. Noen har til og med blitt uføre på grunn av den høye arbeidsbelastningen, ifølge Granli.

– Jeg går rundt med en konstant klump i magen for helsen til våre medlemmer, sier hun.

Den foretakstillitsvalgte slår nå alarm om en rekke bekymringsfulle forhold:

  • Så langt i år har det blitt registrert over én million timer med overtid og merarbeid på sykehuset.
  • Blant sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre har det blitt registrert 25.826 brudd på arbeidsmiljøloven fra 1. januar til 25. november.
  • Samtlige medlemmer som har svart på en intern undersøkelse sier de har symptomer på overbelastning på grunn av jobben.
  • Over halvparten av sykepleierne svarer at de har vurdert å slutte eller søke i andre jobber i løpet av det siste året. På akuttmottaket er andelen 75 prosent.

– Kommer til å kneles

Norsk Sykepleierforbund har rundt 1.900 medlemmer på Sykehuset Østfold og er den desidert største fagorganisasjonen der. Foretakstillitsvalgte Granli er særlig bekymret for langtidseffekten av at mange sykepleiere må jobbe under krevende arbeidsforhold år etter år, helt til de til slutt må gi opp.

– Noen velger å slutte. Andre har så dårlig samvittighet for pasientene og kollegaene at de fortsetter å jobbe, til tross for at de kjenner at det går ut over helsen. De kommer til å kneles til slutt, sier Granli.

VG skrev tidligere i november om situasjonen på Sykehuset Østfolds akuttmottak og hvordan 13 ansatte hadde sagt opp jobben på to måneder. Granli er overbevist om at det tallet vil øke fremover.

Politikerne har et ansvar for å få gjort noe. Vi klarer ikke dette alene.

—  Tone Lie Nilsen, foretakstillitsvalgt i Delta
Antall pasienter på Sykehuset Østfold har økt mer enn forventet. De estimerte pasienttallene for 2025 ble passert allerede i 2018.

Jobbet sammenhengene i 30 timer

Norsk Sykepleierforbund gjennomfører jevnlig interne spørreundersøkelser blant sine medlemmer. Den siste undersøkelsen pågår fortsatt, men enkelte avdelinger har allerede fullført den. Det inkluderer akuttmottaket, hvor 46 sykepleiere har svart. Samtlige sier altså at de har symptomer på overbelastning på grunn av arbeidsforholdene, mens 75 prosent sier de har vurdert å slutte eller søke andre jobber.

Når det gjelder de 25.826 bruddene på arbeidsmiljøloven, dreier det seg i all hovedsak om arbeids- og hviletid. Den største enkeltposten er samlet arbeidstid per dag. Her er det registrert 3.914 lovbrudd.

– Grensen er 13 timer, men mange jobber over 16 timer per dag. Det høyeste registrerte i år er 30 timer, sier Granli, som samtidig poengterer at godkjent overtid kommer i tillegg.

– Jeg har aldri sett så mange dispensasjonssøknader som i år, forteller hun.

Situasjonen er alvorlig også for sykehusets jordmødre. Ifølge Granli hadde de rundt 100 ansatte på avdelingen jobbet over 27.000 timer merarbeid og overtid i perioden januar-oktober.

Ber om hjelp fra politikere

Granlis bekymringsmeldinger om arbeidsforholdene på sykehuset samsvarer godt med hvordan Tone Lie Nilsen, foretakstillitsvalgt i Delta, beskriver situasjonen.

– Det er tøffe kår om dagen. Sykehuset får ikke tak i nok ressurser. Det er ikke mer å hente. De som har gitt alt hele denne tiden, blir slitne. Det tærer på de ansatte, forteller hun.

Delta har rundt 750 medlemmer på sykehuset innenfor et bredt spekter av faggrupper; alt fra ambulansepersonell og intensivsykepleiere til helsesekretærer og renholdere.

Uavhengig av arbeidsområde, er det én stor fellesnevner:

– Aktivitetsnivået har skutt i været, uten at det har kommet mer midler fra Helse Sør-Øst eller politikerne. Det er trist. Politikerne har et ansvar for å få gjort noe. Vi klarer ikke dette alene, sier Nilsen.

Les hva stortingspolitikere fra Østfold sier om saken her.

Skylder ikke på koronaen

Årsaken til de krevende arbeidsforholdene er sammensatt. Granli forklarer at de ansatte allerede var overarbeidet før koronaen kom i 2020. Den gjorde bare en vanskelig situasjon enda verre, men er ikke hovedgrunnen til at de ansatte sliter.

Fredag forrige uke gikk Sykehuset Østfold over til grønt beredskapsnivå, etter å ha hatt normaldrift siden juni. Bakgrunnen for denne beslutningen var en kombinasjon av økt smittetrykk i befolkningen, svært mange innlagte pasienter og en krevende bemanningssituasjon på grunn av høyt sykefravær i mange avdelinger.

Samlet sett for hele sykehuset var sykefraværet på 9,1 prosent i uke 46.

Ifølge Granli er det høye sykefraværet ikke en direkte årsak, men snarere en konsekvens av den høye arbeidsbelastningen. En konsekvens som, i likhet med koronapandemien, bidrar til å forverre situasjonen.

Mener sykehuset fra 2015 er for lite

I stedet peker Granli på følgende problemer: Sykehuset er underdimensjonert og har for lite personell. Sykehuset mangler per i dag 60 sengeplasser. Det betyr at 60 pasienter enten ligger i korridorer eller er klemt inn på enkeltrom sammen med andre pasienter. Om få år vil dette tallet øke til 100, varsler Granli.

Ifølge den foretakstillitsvalgte for Norsk Sykepleierforbund ble det mer krevende å jobbe på Sykehuset Østfold etter at de flyttet fra Fredrikstad til Kalnes i 2015. Arbeidsforholdene på sykehuset aldri har vært så ille som nå, mener hun.

Sykehuset ble bygget for en beredskap på 90 prosent. I perioder har tallet bikket 120 prosent. Antall pasienter har med andre ord økt langt mer enn forutsett. De estimerte pasienttallene for 2025 ble passert allerede i 2018.

– Innstrømningen av pasienter har vært langt større enn man noensinne skulle tro, sier Granli.

Ingen hvile

Denne opplevelsen har blitt forsterket ytterligere nå i det siste. Etter at samfunnet åpnet opp igjen i sommer, altså at koronarestriksjonene ble opphevet, har det vært uvanlig mange pasienter på Sykehuset Østfold.

– Det har vært en krevende høst i Sykehuset Østfold med svært stor pågang av pasienter, også sammenlignet med 2019, bekrefter Liv Marit Sundstøl, prosessdirektør ved Sykehuset Østfold.

Det merkes hos de ansatte. August og september pleier å være relativt rolige måneder på sykehuset. Det var det ikke i år.

– Da det roet seg litt i sommer, trodde vi at vi kunne slappe av litt. Da kom alle de andre pasientene i stedet, så våre sykepleiere har ikke fått slappet av i det hele tatt, forteller Granli.

Vi er alle enige om at sykehuset på Kalnes er for lite.

—  Liv Marit Sundstøl, prosessdirektør ved Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold Kalnes sto klart i 2015. Det ble fort klart at det var underdimensjonert.

Slutter lenge før pensjonsalder

Situasjonen forverres også av en generell mangel på sykepleiere i hele landet. NAV estimerer at Norge mangler rundt 7.000 sykepleiere i år – klart mer enn noen annen yrkesgruppe. Det gjør det vanskelig å rekruttere nok kompetente folk, selv til vikarstillinger for å dekke inn det høye sykefraværet.

Samtidig med at mange erfarne har sluttet, gjør det arbeidsbelastningen enda høyere for dem som er igjen, forklarer Granli.

Det er nemlig et høyt frafall blant de eldre og mer erfarne ansatte på Sykehuset Østfold.

Ifølge Granli var snittalderen til sykepleierne som gikk ut av yrket på grunn av pensjon eller uførhet bare 58 år i 2019. Det tallet tror hun har sunket ytterligere siden da.

Begrensede midler

Granli understreker at selv om situasjonen er krevende for de ansatte, håper hun ikke at pasienter vegrer seg for å oppsøke sykehuset eller bekymrer seg for tjenestetilbudet av den grunn. Det er nettopp opprettholdelsen av et godt tilbud som er mye av motivasjonen til de ansatte, altså grunnen til at de jobber så hardt som de gjør.

Ifølge Granli er tilbakemeldingene fra pasientene gode, selv om de merker at de ansatte har det tøft om dagen.

Hun vil heller ikke legge skylden på dagens sykehusledelse for at sykehuset er underdimensjonert. Hun opplever at ledelsen har forståelse for problemene, men at hendene deres er bundet. Det handler nemlig om penger. De får ikke bevilget nok til å løse problemene de ansatte forteller om.

For Granli er løsningen enkel – i teorien: Sykehuset må øke grunnbemanningen og lønnen til de ansatte for å unngå økt belastning og oppsigelser, samt styrke rekrutteringen. I tillegg haster det med å bygge ut slik at det er plass til alle pasienter.

– Det koster å spare, sier hun.

Skryter av medarbeidernes innsats

Sykehusledelsen bekrefter at det er utfordrende for mange ansatte om dagen.

– Mange medarbeidere er slitne, og det er vanskeligere å fylle opp ekstravakter. Det er også rift om helsepersonell, og derfor vanskeligere å hente inn vikarer ved sykefravær osv. Heldigvis har vi medarbeidere som gjør en stor innsats hver eneste dag. Det setter vi veldig stor pris på, sier Liv Marit Sundstøl, prosessdirektør ved Sykehuset Østfold.

Sykehuset jobber for tiden med både en midlertidig og mer langsiktig plan med oppbemannings- og rekrutteringstiltak. Sundstøl mener i likhet med Granli at sykehusbyggets størrelse på Kalnes er en av grunnene til de krevende arbeidsforholdene.

– Vi er alle enige om at sykehuset på Kalnes er for lite. Vi har for få sengeplasser og for lite areal, noe som fører til for høyt belegg i sengepostene og vanskeliggjør logistikken. Det forplanter seg til akuttmottaket, som også har svært trange lokaler, sier prosessdirektøren.

Prosessdirektør Liv Marit Sundstøl ved Sykehuset Østfold.

– Gjør hva vi kan

Sykehuset Østfold har nå fått klarsignal til å utvide akuttmottaket. De vil også opprette 18 nye sengeplasser ved å flytte kontorarbeidsplasser til et modulbygg som skal settes opp.

– Med trange lokaler er det viktig at vi gjør hva vi kan for å forbedre pasientflyten. Dette gjelder både internt i sykehuset og i samarbeid med kommunene, sier Sundstøl.

– Har sykehuset nok ressurser/penger til å skape en trygg og god nok arbeidsplass for alle ansatte?

– Vi ser på ulike tiltak som vil få effekt på arbeidssituasjonen, der noe har økonomiske konsekvenser, men andre tiltak ikke. Å rekruttere helsepersonell vil ta tid og har en økonomisk konsekvens. Samtidig er vi veldig klar over at høyt forbruk av overtid har en betydelig kostnad og er belastende for medarbeiderne, svarer prosessdirektøren, som legger til at de har en god dialog med tillitsvalgte og verneombud om hvilke tiltak de bør sette inn.

Øker støtten med 700 millioner kroner

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for å sikre at innbyggere får gode helse- og omsorgstjenester. Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) forteller at de er kjent med utfordringene på Sykehuset Østfold.

– Helsepersonell står i en krevende arbeidssituasjon. De har gjort en fantastisk innsats under koronapandemien. Sykehuset på Kalnes har den siste perioden hatt en markant økning i antall pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Dette er mye på grunn av en kraftig økning av luftveisvirus i tillegg til covid-19, sier han.

Han mener å få bedre kontroll på koronasmitten er avgjørende for å redusere presset på sykehusene.

– Regjeringen har derfor innført flere nye nasjonale tiltak. Vi har også forlenget muligheten til at pensjonerte sykepleiere kan bidra og få lønn uten å få avkortet pensjonen sin, sier han.

Statssekretæren påpeker at regjeringen har lagt inn en økning på 700 millioner kroner i neste års statsbudsjett, for å styrke landets sykehus. Mesteparten av disse pengene skal gå til basisfinansiering som kan styrke grunnkapasiteten i sykehusene.

Har du noen tips til saken? Ta kontakt med journalist Kenneth Stensrud på e-post.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Sykehuset Østfold

  • Sykehuset Østfold har virksomheter i en rekke kommuner, men sykehusene ligger i Moss og på Kalnes i Sarpsborg.
  • De er områdesykehus for godt over 300 000 innbyggere i Østfold (pluss Vestby kommune).
  • Ved utgangen av 2020 hadde de 5 730 medarbeidere. Det gjør sykehuset til en av de største arbeidsplassene i regionen.
  • I 2020 hadde Sykehuset Østfold 45 498 døgnopphold fordelt på 720 sengeplasser. Antall polikliniske konsultasjoner var 420 322.
  • Sykehuset Østfold eies av Helse Sør-Øst, som igjen eies og styres av Helse- og omsorgsdepartementet.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: