Debatt

«For Arbeiderpartiet er barn og unges psykiske helse et svært viktig satsingsområde»

Digital ungdomshelse er noe vi har satset på i Fredrikstad. Gjennom koronapandemien har behovet for å ta kontakt med hjelpetjenestene enten du er på skolen, hjemme eller i skogen, blitt tydeliggjort.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I forrige uke hadde Jon-Ivar Nygård, Siri Martinsen og undertegnede et svært givende møte med to dyktige representanter fra Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF).

Vi tok initiativ til et slikt møte siden foreningen opplever at den politiske satsingen på psykisk helsevern til barn og unge ikke har vært sterk nok (Dagens Medisin 10.03.2021). Koronapandemien har ytterligere aktualisert dette.

Forebyggingen begynner med et samfunn der alle blir sett og får delta på egne premisser, en barnehage og skole med nok voksne til å følge opp den enkelte og et arbeidsmarked som har jobber for unge som ikke tar en lang utdanning. For de med psykiske helseplager er det helt avgjørende å få hjelp der de er.

Tidlig innsats er stikkordet her. Det er viktig å komme inn tidlig nok og godt nok. Det er ille å høre om de enkelte som rammes og deres nærmeste som ofte ikke får den hjelpen de trenger. For samfunnet som helhet er konsekvensene også negative, en økning i antall unge, uføre er et svært dårlig tegn.

Arbeiderpartiet skal vedta sitt nye, nasjonale partiprogram for perioden 2021-2025 på landsmøtet nå i april.

Noen viktige tiltak som vi skal gjennomføre for å sikre hjelp i egen kommune:

  • Sørge for rask psykisk helsehjelp og lavterskeltjenester uten henvisning i alle kommuner
  • Nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten, slik Helsedirektoratet anbefaler
  • Forsterke den tidlige, tverrfaglige innsatsen rundt elevene i skolen, slik at unge får tidlig hjelp med sine utfordringer, på rett nivå
  • Sette av ressurser til frivillige organisasjoner innen psykisk helsevern, særlig med tanke på godt ettervern
  • Sørge for at helsesykepleiere kan henvise til BUP i hele landet og sikre videre tilbud etter fylte 18 år for de som har fått oppfølging
  • Investere i digital ungdomshelse som når ungdom på alle plattformer

Digital ungdomshelse er noe vi har satset på i Fredrikstad. Gjennom koronapandemien har behovet for å ta kontakt med hjelpetjenestene enten du er på skolen, hjemme eller i skogen, blitt tydeliggjort. Det jobbes nå videre med plattformer og foreløpig har vi etablert et samarbeid med Viken fylkeskommune. Vi er spent i Fredrikstad og håper dette kan bidra til at der man kanskje tidligere fikk en henvisning og så time om 14 dager og betraktet dette som «rask hjelp», kanskje heller kan snakke om timer. Digital helsesykepleier skal være et tillegg og ikke gå på bekostning av dagens ordninger.

Mange har det ekstra vanskelig under koronapandemien. Du kan få hjelp gjennom kommunen og det er mange frivillige organisasjoner som gjør en kjempejobb.

Fredrikstadhjelpa 0–16 (Tidligere: Forebyggende tjenester til barn, unge og familier) gir et lavterskeltilbud til barn, unge og familier. Tjenesten tilbyr hjelp til det meste, men er best på lette til moderate psykiske helseutfordringer. Fredrikstadhjelpa 0–16 er inndelt i flere team og jobber i tett samarbeid med barnehage, skole, fritidsklubber, idrettslag og foresatte. Det kreves ingen henvisning for å få hjelp. Oppvekstutvalget følger arbeidet tett og fikk en nyttig orientering fra virksomhetsleder senest i møtet 9.mars.

Det er også viktig med fokus på faglighet. I nevnte forslag til program ovenfor legger vi også stor vekt på å styrke spesialisert psykisk helsevern. Noen utvalgte tiltak:

  • Stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern og øke plassene der det er nødvendig
  • Desentralisere slik at det blir kort vei til spesialister i hele landet
  • Plassere spesialistene i front, slik at erfarne spesialister vurderer alle henvisninger og henter alle inn til en vurderingssamtale
  • Erstatte pakkeløsninger i psykisk helsevern med løsninger som er mer tilpasset brukergruppen og basert på tillit til fagpersonenes vurderinger

Det er et tankekors at man ikke kan effektivisere den tiden det tar å –behandle- barn og unge som er dårlige. Det tar den tiden det tar og krever faglige og dermed økonomiske ressurser. Dette krever en styrket kommuneøkonomi. Tilstrekkelig med ansatte i gode barnehager, skoler og kulturtilbud med opplæring i å se og fange opp, er avhengig av kommunebudsjettene.

Kommuneøkonomien blir bedre med en Ap-ledet regjering. Vi har vist dette i våre budsjett.

Vi har evnen til å prioritere barn og unge fordi vi ikke bruker pengene på skattekutt til de som har mest fra før.

Hjelpetelefoner i Fredrikstad

Mer fra: Debatt