Debatt

Usaklig oppsagte må få et lavterskel tilbud

Det er en trussel mot arbeidstakeres rettssikkerhet at saker om usaklig oppsigelse ikke behandles i forliksrådet. Mange arbeidstakere har ikke ressurser til å ta saken til rettssystemet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jussformidlingen jobber med mange arbeidsrettslige tvister som arbeidstakers representant. I mange saker kan vi klage inn arbeidsgiver for forliksrådet som arbeidstakers prosessfullmektig.

Forliksrådet er en lavterskel tvisteløsningsarena, og har en svært viktig rolle i sivile saker for å løse saken på lavest mulig nivå uten for høye sakskostnader. De foretar likevel en totalavgrensning mot saker som gjelder usaklig oppsigelse.

Dersom partene ikke kommer frem til en løsning på egenhånd, er tingretten første instans.

Tingretten er derimot ikke lavterskel. Saksomkostningene er høye, og det er langt mer ressurskrevende å føre en sak for tingretten enn for forliksrådet. Arbeidstakeren som er oppsagt på usaklig grunnlag, må dermed gjennom nok en psykisk og økonomisk påkjenning ved å bringe saken inn for de ordinære domstolene.

Ylva Bredahl Kamfjord

Finnes det da en god grunn til at forliksrådet ikke behandler saker om usaklig oppsigelse?

Forliksrådet kan avsi dom i saker med tvistesum opptil 200.000 kroner uten å få samtykke fra begge parter. Erstatningsnivået ved usaklig oppsigelse ligger på mellom 30.000 og 100.000 kroner. Summene er dermed normalt godt innenfor forliksrådets økonomiske begrensninger.

Forliksrådets medlemmer er lekfolk, og kompliserte juridiske vurderinger faller utenfor deres faglige kompetanse. Rådet er først og fremst et meklingsorgan. Det er vanskelig å se at en sak om usaklig oppsigelse i utgangspunktet er mindre egnet for mekling enn eksempelvis en sak om utestående lønn og feriepenger. Forliksrådet kan uansett avvise saken på grunn av dens kompleksitet dersom meklingen ikke fører frem.

Mangelen på en lavterskel tvisteløsningsarena for saker om usaklig oppsigelse svekker arbeidstakeres rettssikkerhet.

Mangelen på en lavterskel tvisteløsningsarena for saker om usaklig oppsigelse svekker arbeidstakeres rettssikkerhet. Det øker faren for at arbeidstaker, som allerede står i en sårbar situasjon, ikke har ressurser til å ta saken videre i rettssystemet. Det er neppe i tråd med det grunnleggende prinsippet om likhet for loven.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt