Debatt

Skogbruk: Et fullstendig feil bilde av hva Landsskogtakseringen er

Landsskogtakseringen gir et objektivt bilde av den norske skogen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I et debattinnlegg i Dagsavisen 12. mai skriver Thomas Krogh at «Landsskogtakseringen er en økonomisk motivert modell for norske skogressurser», siden Landsskogtakseringens naturskogdefinisjon er så streng at mye av den biologisk viktige skogen ikke er inkludert.

Vi mener at dette gir et fullstendig feil bilde av hva Landsskogtakseringen er i dag.

Landsskogtakseringen sier i seg selv ingen ting om hva som er verdifull skog, men gir en objektiv oversikt over tømmer og miljøparametere i Norge.

Hva som skal vernes, er viktig, er verdifull eller skal behandles på andre måter er et verdivalg hvor politikken må avveie hvordan arealene skal brukes.

I Landsskogtakseringen er naturskog definert som skog der det ikke finnes spor av skogbruk eller annen menneskelig påvirkning. Skogen dannes av naturlige treslag, dødt virke finnes i flere nedbrytningsstadier inklusive grove dimensjoner og naturlige biologiske prosesser pågår uforstyrret.

Omtrent 2 % av den norske skogen er naturskog etter denne definisjonen. Mye skog med høy biodiversitet er ikke omfattet av denne definisjonen. For eksempel oppfyller cirka 18 % av den norske skogen definisjonen for liggende dødved som viktig livsmiljø (såkalte Miljøfigurer i skog, MiS).

I rapporten som Krogh kritiserer, er tallene for MiS både innenfor og utenfor vernet skog inkludert. Mange andre definisjoner for naturskog og gammelskog som kan være verneverdig eksisterer, og kan brukes basert på Landsskogtakseringens observasjoner.

I rapporten vises det for eksempel også at andel gammel skog er vesentlig større i vernet skog enn i skogen som sådan.

Landsskogtakseringens oppgave er å lage objektiv og samfunnsviktig informasjon om skogressurser, miljøforhold i skog og arealbruksendringer i Norge. Derfor tar Landsskogtakseringen vare på lange tidsserier, men er også under stadig utvikling.

Ett eksempel for dette er at Landsskogtakseringen er aktivt med å iverksette Natur i Norge-systemet (NiN 3.0) i skog, og skal lage statistikk basert på denne klassifikasjonen fra 2024.

Mer fra: Debatt