Debatt

NTP: Gi oss en klima- og naturvennlig transportplan

Neste Nasjonal transportplan må bruke pengene smartere på prosjekter som kutter utslipp, skåner natur og fremmer god byutvikling.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regjeringen Solberg la fram forrige Nasjonal transportplan (NTP) i 2021, og fordelte svimlende 1.000 milliarder kroner på ulike vei-, jernbane- og kysttiltak.

Dagens samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har varslet at denne planen ikke lenger er realistisk, og skal legge fram sin nye plan før påske 2024.

Sirin Stav, Oslos byråd for miljø og samferdsel (MDG).

Mange av prosjektene i dagens transportplan kommer ikke til å bli bygget. Norges framtidige budsjetter krever at flere penger brukes til annet enn samferdsel. Handlingsrommet er mindre.

Byggekostnadene for veianlegg økte med 12 prosent i 2022. Klima- og naturkrisen er mer alvorlig enn noen gang. Vi trenger en helt annen transportplan enn den som ble vedtatt sist. Nå må planen gjøres til et verktøy for å løse klima- og naturkrisen.

Bjørn K. Haugland er administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere.

Den nye transportplanen skal gjelde fra 2025 til 2036. Den må derfor ha store ambisjoner for utslippskutt. Allerede midtveis i denne perioden, i 2030, skal Norge ha halvert sine klimagassutslipp fra transport. Vi skal på samme tid ha oppfylt målet i Parisavtalen om å redusere Norges utslipp med 55 prosent.

Regjeringen er ikke på en kurs mot å klare det. Regjeringen kan derfor ikke levere en NTP som måler sin suksess i antall milliarder til asfalt. Regjeringen må levere noe helt annet.

Bygger vi feil prosjekter nå, låser vi samfunnet til en infrastruktur som gir store framtidige utslipp, og dermed også økonomiske tap.

Nasjonal transportplan må bidra til et effektivt og miljøvennlig transportsystem, økt trafikksikkerhet og være en pådriver til grønn omstilling. Samtidig skal norsk næringsliv bli tilnærmet utslippsfritt for å være konkurransedyktig i vårt viktigste marked, Europa. En ny transportplan må støtte oppunder disse målene.

Prioriteringene regjeringen gjør i NTP er derfor helt sentrale for vår framtid. Bygger vi feil prosjekter nå, låser vi samfunnet til en infrastruktur som gir store framtidige utslipp, og dermed også økonomiske tap. Utslippskuttene i Parisavtalen har vi forpliktet oss til, så hvis ikke transportsektoren leverer, så må noen andre kompensere. Hvem skal ta den regningen?

Vi foreslår derfor at regjeringen sørger for et skikkelig klimaløft i transportplanen:

  • Klimamålene må styre prioriteringene i transportplanen. Prosjekter som gir størst reduksjon i klimagassutslippene må bygges først. Prosjekter som øker utslipp, må droppes.
  • Byene må settes i stand til å nå statens mål om nullvekstmål i biltrafikken. Staten må satse enda mer i byene for kraftfulle klimaløsninger og gi byene redskapene de trenger.
  • Vi må bygge på en måte som ikke raserer massevis av verdifull natur. To-/tre-felts vei med midtdeler bør være et godt alternativ til brede firefelts veier.
  • Alle prosjekter i plan må bygges med fossilfrie eller utslippsfrie maskiner og kjøretøy. Materialbruken må også baseres på lavkarbonløsninger som favoriserer sement produsert med karbonfangst, gjenbruk av masser og asfalt laget av resirkulert materiale
  • Alle kjøretøy som skal kjøre på veiene og jernbanen må være på el, hydrogen eller biogass i løpet av planperioden. Dette betyr for alle praktiske formål en massiv elektrifisering av veitransporten og at dieseldrevne banestrekninger må elektrifiseres eller kjøres med hydrogen. NTP må sikre at det legges opp til infrastruktur for fylling og lading langs hele veinettet.
  • Det ny NTP ikke leverer på av utslippskutt i 2030, må tas andre steder. Da trenger vi en opptrappingsplan for ytterligere økt CO₂-avgift og økt engangsavgift på fossile biler.

Vi ber om at regjeringen sørger for at ny NTP utarbeides i tråd med dette. Transportplanene pleier å være ulønnsomme, altså at samfunnet har tapt penger for hver eneste nye krone som blitt investert i samferdsel.

Vi er sikre på at en klimaambisiøs transportplan for Norge vil sørge et transportsystem som står seg i en grønnere framtid, som lønner seg på lang sikt og samtidig bidrar til å skape et konkurransedyktig norsk næringsliv.

Mer fra: Debatt