Debatt

Skogen er mer enn bare trær

I dag er skogen det økosystemet med dårligst naturtilstand. Det er tid for en mer helhetlig politikk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er på tide at politikerne kommer seg ut i skogen og tar ansvar for mangfoldet som lever der. Vi trenger en ny skogpolitikk og første anledning er høstens statsbudsjett. Regjeringen har erklært at natur og klima skal være rammen rundt all politikk. Da er få spørsmål viktigere enn hvordan vi forvalter skogene våre.

Nesten 40 prosent av Norge er dekket av skog. Her lever rundt halvparten av de truede artene våre. Skogene lagrer karbon, renser vann, sikrer oss mot ras og flommer og gir oss rekreasjon og folkehelse.

Naturmangfoldet og alle naturgodene er helt avhengig av hvordan skogene forvaltes: Hvordan skogbruket foregår, hvilke områder som vernes og hvilke som bygges ned til andre formål.

Det går ikke spesielt bra. I dag er skogen det økosystemet med dårligst naturtilstand – den omdannes til dyrkingsformål, den forsvinner under vei, hus, hytter og industri, og den flatehogges og erstattes av relativt ensartede treplantasjer med lite mangfold.

Hvordan det går med naturverdiene i skogen er politikernes ansvar. Men slik systemet fungerer i dag, har politikerne langt på vei overlatt miljøhensyn i skogen til de som driver skogbruk.

Vi har et skogvernmål på ti prosent, men arbeidet mangler en god strategi og er kraftig underfinansiert. Det gjør at skogvernet går sakte mens hogstmaskinene jobber raskt – og naturen vår blir litt fattigere dag for dag.

Det finnes lovverk, men det er mangelfullt, følges knapt opp av myndighetene og tar lite hensyn til natur og friluftsliv.

Miljøkravene til skogbruket hviler i altfor stor grad på private sertifiseringsordninger som PEFC – en ordning myndighetene verken kontrollerer eller tar ansvar for. Flere av våre organisasjoner har deltatt i forhandlinger om nye krav i denne standarden, og bidratt til at den snart kommer i skjerpet utgave.

Men selv om kravene blir strengere enn før, vil standarden ikke være tilstrekkelig til å bevare verdiene i skogene våre. På mange områder er kravene ikke strenge eller tydelige nok, det er vanskelig å påtale selv svært grove brudd, og det er viktige spørsmål standarden ikke svarer på.

Slik systemet fungerer i dag, har politikerne langt på vei overlatt miljøhensyn i skogen til de som driver skogbruk.

Det som trengs er en mer helhetlig skogpolitikk, hvor politikerne ser alle skogens naturgoder i sammenheng og legger tydeligere rammer for både skogbruk og skogvern. Viktige løsninger må på plass i høstens statsbudsjett:

• Skogvernet må styrkes. Norge er et variert skogland, men det intensive skogbruket truer mange av artene. Vern er den sikreste måten å ta vare på truet natur, samtidig som vi bevarer skogens andre verdier.

• Miljøskadelige subsidier må bort. Norske myndigheter har forsømt arbeidet med å fase ut slike subsidier (støtte til gjødsling, for tett planting av småtrær og hogst i bratt og vanskelig tilgjengelig terreng). Slike ordninger bør omlegges til miljøvennlige tiltak.

• Fleralderskogbruk må få støtte. Driftsformer som har rom for flere treslag, trær i ulike aldre og mer død ved i alle sine former, vil gi oss skoger med mer liv.

Når budsjettet er vedtatt kan politikerne planlegge nye reformer:

• All gammelskog må kartfestes på en troverdig måte. Uten kunnskap om hvor den gamle og mest varierte skogen finnes, vet vi ikke hva vi mister før det er for sent.

• Allmenheten må få informasjon om hogstplaner. Mange hogster gjennomføres i dag uten tilstrekkelig kunnskap om naturgrunnlaget eller på tross av store naturverdier. Lite informasjon er tilgjengelig for folk flest. Det er konfliktskapende og lite demokratisk.

• Miljø og friluftsliv må få betydning i skogbrukets bærekraftforskrift. Skogloven med tilhørende lovverk er utdatert og så å si kun innrettet mot produksjon av tømmerstokker. Vi trenger et lovverk som sikrer også de andre naturgodene i skogen.

Skogen er mer enn tømmer. Dens goder og ressurser er mange og av enorm verdi for samfunnet, og det er mange interesser knyttet til dem. Vi sier ikke at det alltid er en enkel jobb å avveie disse interessene, men det er sånt vi har politikere til.

Statsbudsjettet vil vise om regjeringen er klar til å ta dette ansvaret nå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt