Debatt

Vår likestilling er truet

Vi finner oss ikke i å bli behandlet som en uforholdsmessig byrde.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Noen ganger er det lurt å stoppe opp og tenke seg om. Organisasjonene som står bak denne kronikken, har bedt Kulturdepartementet og påtroppende regjering vente med å stille nye krav til universell utforming av varer og tjenester.

Norge er preget av utallige hverdagsbarrierer som hindrer vår likestilte samfunnsdeltakelse.

Eksempler er automatene på legekontoret som gjør det vanskelig for blinde/svaksynte å betale etter legebesøket, muntlige beskjeder over høyttalere som døve/hørselshemmede ikke får med seg, utilgjengelige elektroniske billettsystemer, og trapper som hindrer rullestolbrukere i å komme frem.

Vi vet at funksjonshemmede diskrimineres hver dag. Norge behandler nå et EU-direktiv om tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Til tross for vår utålmodighet og lengsel etter et tydeligere diskrimineringsvern ber vi nå Kulturdepartementet om å vente, utrede nærmere og ikke innlemme dette direktivet i norsk lov helt ennå.

Hvorfor? Fordi Kulturdepartementets vurderinger skremmer oss.

Vi frykter at tilgjengelighetsdirektivet vil svekke dagens diskrimineringslovgivning. Dette vil være i strid med Norges forpliktelser etter FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Kulturdepartementet går langt i å hevde at direktivet i første rekke prioriterer like konkurransevilkår i det frie markedet, og deretter rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse.

Vi trodde EU-direktivet ville utvide likestillings- og diskrimineringslovens virkeområde og sikre funksjonshemmede enda sterkere diskrimineringsvern. Med denne mulige rangeringen vil vi oppleve det motsatte – en svekkelse av våre rettigheter.

Vi kan ikke godta et premiss som reduserer våre rettigheter til å gjelde KUN hvis det ikke går ut over EUs frie markedskrefter. Det er våre krefter, våre liv og vår selvstendighet som må styrkes i norsk lovgiving!

Det har norske myndigheter fått høre gang på gang av FN.

Selvfølgelig har norske politikere et handlingsrom for å styrke likestillingen i vårt samfunn. Og når Kulturdepartementet sår tvil rundt dette, har vi ikke annet valg enn å si stopp. EUs tilgjengelighetsdirektiv kan trekke oss i riktig retning, men ikke langt nok. Våre menneskerettigheter må veie tyngst i vurderingen, og det forventer vi å bli hørt på.

Til påtroppende regjering vil vi si: Ta inn CRPD i Menneskerettighetsloven, slik dere allerede lovet i regjeringsplattformen. Da vil likestillings- og diskrimineringsloven få større effekt, og være det vernet den skal være mot diskrimineringen som skjer i dag. Først når dette er på plass kan Norge innføre EUs tilgjengelighetsdirektiv på en måte som gir bedre tilgang til varer og tjenester enn i dag.

Vi vil høre norske myndigheter si «For oss er realisering av CRPD målet.»

Vi finner oss ikke i å bli behandlet som en uforholdsmessig byrde. Vi har samme verdi som andre og samme rett til å delta i samfunnet. Det handler om menneskerettigheter. Regjeringen må derfor komme med et nytt forslag, som sikrer likestilling i praksis.

Innlegget er skrevet på vegne av Norges Blindeforbund, FFO, Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbunds Ungdom, Norges Døveforbund, Norges Handikapforbund, Unge funksjonshemmede, SAFo og Uloba.

Mer fra: Debatt