Debatt

En sårbar barnehage

Snart ser et nytt politisk styre i Norge dagens lys. Bemanningsnormen i barnehagene må styrkes.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Alle barn har rett til en god og trygg barnehagehverdag.

Det nye lovverket fra nyttår som innførte aktivitetsplikt og nytt regelverk for psykososialt barnehagemiljø, betyr at det må legges mer til rette for en god bemanning i barnehagene.

Også barnehagebarna har vært gjennom en pandemi. En pandemi som nok en gang viste tydelig hvor sårbar bemanningen i norske barnehager er til vanlig.

Under pandemien fikk barnehagene kortere åpningstider, mindre kohorter og ansatte som var til stede i hele åpningstiden. Det ble fra flere steder i landet rapportert om et bredt spekter av positive effekter: Mindre barnegrupper og tettere bemanning gjorde at barna ble sett mer enn før.

Anne Elin Kleva og Thale Skybak i Redd Barna.

Barnehageansatte opplevde at barna lekte mer, samarbeidet bedre i lek og utviklet bedre sosiale ferdigheter. De ansatte hadde mer tid til å delta i lek og til å drive med viktig relasjonsbygging.

Nå er barnehagene tilbake til en ny, normal hverdag. Men bemanningsnormen tar ikke hensyn til dagens lange åpningstider, de ansattes turnus, at pedagogene har plantid og at barnehageansatte, som alle andre, blir syke fra tid til annen, uten at en kjent og god vikar er et krav. Alle disse faktorene fjerner ansatte vekk fra avdeling og vekk fra barna.

Dermed svekkes bemanningen, og barns viktige tid sammen med voksne tas fra dem.

Dagens bemanningsnorm ble lovfestet i 2018 og krever minst en ansatt per tre «små» barn og minst en ansatt per seks «store» barn. Lovendringen møtte mye motstand, både fra Utdanningsforbundet, Redd Barna og andre aktører, fordi man mente lovteksten ikke på langt nær var god nok.

Den lovfestede normen tar altså ikke høyde for alt ansattfraværet på en avdeling i løpet av en dag, og ga heller ikke det etterlengtede løftet man hadde håpet på. Mange barnehager hadde nemlig praktisert denne bemanningen i lang tid, og opplevde ikke «endringen» som noen reell forbedring for barna.

Normen oppfylles i svært begrenset tid i løpet av barnehagehverdagen. Kun 16 prosent av barnehagene hadde full bemanning i seks timer eller mer per dag, ifølge en undersøkelse som ble utført i fjor på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Over en av fire barnehager med over 50 barn rapporterte at de kun hadde 2–3 timer full bemanning per dag. Daværende kunnskapsminister Trine Skei Grande uttalte i media at hun ble uroet over disse tallene. Likevel har ingenting skjedd på nasjonalt nivå for å styrke bemanningstettheten.

Barnehageansatte er en av gruppene i arbeidslivet med høyest sykefravær, og i rapporten «Sykefravær i barnehagen sett fra innsiden – intervjuer med medlemmer av Utdanningsforbundet» fra 2020 peker hovedfunnene mot nettopp bemanningen som en nøkkelfaktor for å forstå sykefraværet i sektoren.

Informantene, som er barnehageansatte, sier de opplever at krav og forventninger har økt, men uten at ressursene har økt. Det kommer også frem at det kan gå opp til ti dager før vikar blir tilkalt dersom ansatte er syke. Flere av de barnehageansatte i rapporten forteller at de ofte opplever at knappe ressurser bidrar til et dårligere tilbud for barna og dårlig samvittighet hos de ansatte.

Dagens bemanningsnorm er altså for svak og gir en sårbar barnehagehverdag for barna.

Nå får Norge snart en ny regjering på plass, og Redd Barna anbefaler denne sterkt å sørge for det følgende:

• Styrk forholdstallet i bemanningsnormen til én ansatt per 2,5 barn under tre år og én ansatt per fem barn over tre år.

• Normen må gjelde på avdelingsnivå. Først da vil det komme det enkelte barn til gode.

• Normen må gjelde ansatte i direkte kontakt med barna. Plan- og møtetid må komme i tillegg.

• Normen må gjelde i hele åpningstiden, hver dag, hele uken.

Omkring 272.000 barn går inn barnehageporten hver eneste dag. De har ikke tid til å vente. Barndommen deres er her og nå.

Gi barnehagebarn en trygg barnehage – gi barna flere ansatte nå.

Mer fra: Debatt