Flyttet til utlandet og valgte å svindle Nav

Kvinnen oppholdt seg i utlandet og fikk utbetalt 851.309 kroner i stønader som hun ikke hadde krav på.

Kvinnen (29) møtte nylig i Stavanger tingrett. Der erkjente hun seg ikke skyldig i tiltalen som lød på trygdebedrageri.

Ifølge tiltalen skal hun i perioden fra 1. april 2010 til 30. april 2014 ha fått utbetalt 851.309 kroner i form av overgangsstønad, barnetrygd, kontantstøtte og engangsstønad som hun ikke hadde krav på.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett er samtlige støtteordninger betinget av at mottaker har fast bopel i Norge, og ikke har sammenhengende opphold i utlandet for lengre perioder enn angitt for de enkelte støtteordningene.

Nav fikk i 2014 mistanke om at kvinnen siden 2009 hadde bodd fast i utlandet, og kun oppholdt seg i Norge i forbindelse med besøk og barnefødsler. Etter å ha iverksatt nærmere undersøkelser kom Nav til at de skulle anmelde kvinnen til politiet.

LES OGSÅ: Dro til Thailand og valgte å svindle Nav for dagpenger

Bankutskrifter

Ved hjelp av bankutskrifter og flybilletter har politiet kommet til at kvinnen i den aktuelle perioden var i utlandet i åtte lengre perioder.

Kvinnen hevdet i retten at hun ikke var kjent med at det ikke var lov å motta støtte mens hun befant seg utenlands.

Det mente Stavanger tingrett ikke var tilfelle.

«Tiltalte har konsekvent gitt uriktige opplysninger om adresse, tidligere opphold i utlandet og framtidige opphold i utlandet. Det er ikke forenlig med at hun var uvitende om plikten å opplyse om utenlandsopphold, og betydningen av slike opphold», heter det i dommen.

LES OGSÅ: Valgte å svindle Nav for uførepensjon mens han jobbet i sitt eget firma

Grovt trygdebedrageri

Dermed kom Stavanger tingrett til at hun skulle dømmes for grovt trygdebedrageri.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken ble anmeldt til politiet i slutten av april 2015 og at det tok fire år før det ble tatt ut tiltale i saken.

I tillegg ble det lagt vekt på personlige forhold og hensynet til barna hennes.

Dermed kom retten til at hun ikke skulle idømmes ubetinget fengsel, men 300 timer samfunnsstraff, med en subsidiær fengselsstraff på elleve måneder og en gjennomføringstid på ett år.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav