Fotball

Har Haaland-planen klar: – Bare å gi ham bal­len

Bryne-gut­ten Er­ling Braut Haaland sco­rer på be­stil­ling for ti­den. Martin Ødegaard lan­ser­te en svært en­kel løs­ning før torsdagens EM-om­spills­kamp mot Ser­bia.

Følg RA Sporten på Facebook!

Real Madrid-spil­le­ren kan bli man­nen som sen­der Haaland de av­gjø­ren­de pas­nin­ge­ne. Ødegaard sa det­te om sin ser­vi­tør­rol­le og Haaland-sam­ar­bei­det.

– Det er bare å gi ham bal­len. Så reg­ner jeg med at han dun­ker inn et par (mål). Det er en fin jobb å ha.

– Er det så en­kelt?

– Det har i hvert fall sett ut slik i det siste.

LES KOMMENTAR: Signalene fra Berntsen er ikke til å ta feil av

Tre­ning

De to koste seg på tre­nin­gen på Ul­le­vaal tirs­dag. Haaland kom­mer til lands­kam­pen med fem fers­ke mål for Bo­rus­sia Dortmund bak seg. Jær­bu­en er Serbias sto­re skrekk.

Ser­ber­ne skal være usik­re på hvil­ken for­ma­sjon som pas­ser best mot Norge. Selv på tirs­da­gens tre­ning var det, iføl­ge ser­bis­ke jour­na­lis­ter, ikke av­klart om Ser­bia går for tre el­ler fire for­sva­re­re på Ul­le­vaal sta­di­on.

Haaland er den sto­re ut­ford­rin­gen. Han sco­ret tre mål på to lands­kam­per mot Øs­ter­ri­ke og Nord-Ir­land i sep­tem­ber.

Ser­bia er nummer 31 på FIFA-ran­kin­gen mot Norges 44.-plass. Vin­ne­ren av kam­pen mø­ter vin­ne­ren av Is­ra­el og Skottland i «fi­na­le» i EM-om­spil­let. Kamp­da­to er 12. no­vem­ber.

LES OGSÅ: Dette sier Berntsen etter at overgangsvinduet stengte

Usik­ker­het

Lands­lags­sjef Lars Lagerbäck vet ikke om Markus Henriksen mel­des klar til kamp mot Ser­bia i EM-om­spil­let tors­dag.

RBK-spil­ler Henriksen gikk hal­ten­de av ba­nen mot Odd med en legg­ska­de søn­dag. Et­ter­på var det en viss op­ti­mis­me med tan­ke på lands­lags­spill al­le­re­de tors­dag.

LES OGSÅ: Oilers-spillerens kamp mot kreften

Da Lagerbäck møt­te pres­sen tirs­dag kun­ne han imid­ler­tid ikke gi noen ga­ran­ti­er.

– Det jeg vet, er at det kjen­nes bedre. Det går i rik­tig ret­ning, men det er for tid­lig å si når han er hund­re pro­sent spill­bar igjen, sa svens­ken.

Han bruk­te or­det po­si­tivt om si­tua­sjo­nen rundt Henriksen, men ville ikke love at han er ak­tu­ell for Ser­bia-kam­pen.

LES OGSÅ: Landros aktive overgangsvindu