Vil Stortinget sikre framtiden vår på havet?

DEBATT: Krisen vi er inne i er verre enn finanskrisen i 2008 og offshorekrisen i 2014.

Av: Tone Grindland
NHO Rogaland

Eirin Kristin Sund 
LO Rogaland 

Fride Solbakken 
Maritimt Forum for Stavangerregionen


Koronakrisen og oljeprisfallet setter maritim næring på den største prøven i moderne tid. Regjeringens forslag til maritim krisepakke møter ikke det næringen trenger for å komme igjennom koronakrisen. Nå setter vi vår lit til Stortinget.

Regjeringens forslag til krisepakke ble lansert i slutten av mai. Pengene skal gå til oppgradering av Sjøforsvarets korvetter, ny låneordning for grønn flåtefornyelse og til forskning knyttet til grønn skipsfart. Isolert sett er dette bra. Men regjeringens krisepakke på 684 millioner kroner over fire år, utgjør kun litt over en halv dags omsetning i næringen. Dette monner for lite i en ny runde med nødvendig omstilling. 

Krisepakken svarer ikke på det umiddelbare behovet for å opprettholde aktiviteten. Det vi trenger er tiltak som holder hjulene i gang gjennom krisen slik at vi bevarer 90.000 maritime arbeidsplasser og verdensledende kompetanse. Regjeringen har et godt poeng i at man ikke bare må stimulere til det vi skal leve av til høsten, men det vi skal leve av i 2030. Men vi har lite å levere i 2030 hvis vi ikke kommer oss gjennom høsten og neste år. Vi må ha tiltak som gir aktivitet nå. 

DEBATT: Vi trenger fremdrift, ikke omkamp

Norges Rederiforbunds siste medlemsundersøkelse sier at vi står overfor en krise som er mye større og mer krevende enn finanskrisen i 2009 og offshorekrisen fra 2014. I Norsk Industris siste medlemsundersøkelse varsler prognosene et svakt andre halvår 2020 med betydelig omsetningsfall. I en rapport fra Menon Economics bestilt av Maritimt Forum, går det fram at norsk maritim sysselsetting kan falle med nesten 25 prosent fram til utgangen av 2022. 
NHO, LO og Maritimt Forum står samlet bak kravet om at Stortinget må vedta aktivitetsfremmende tiltak og tiltak som sikrer norsk sysselsetting og bevaring av verdifull kompetanse.

Forsvaret arbeider med en ny fartøystruktur som skal ivareta vedvarende operativ evne. Utvikling og bygging av disse fartøyene vil ha enorm betydning for hele den maritime klyngen. Derfor er det viktig at prosjektet settes i gang allerede i 2020 slik at Norge tidlig etablerer en internasjonal posisjon i utviklingen av neste generasjons overflatefartøy.
Verftene, rederiene og leverandørindustrien i den maritime næringen har siden 2015 hatt til dels store tap som har tært på handlefriheten. Utover i 2020 og 2021 står vi foran ytterligere omstilling mot det grønne skriftet. Da trenger aktørene likviditetsordninger som støtter opp under omstillingsaktiviteten. Det er derfor helt avgjørende at Stortinget ber regjering om å arbeide gjennom sommeren med konkrete tiltak for å bistå næringen med kritisk viktig omstillingslikviditet. Tilpasninger i petroleumsskatteregimet, flåtefornyelse innenfor nærskipsfarten og kondemneringsordning for utrangerte offshorefartøy, er også viktige aktivitetsfremmende tiltak dersom de gis en god innretning. Videre vil en opphevelse av taket i nettolønnsordningen og en forlengelse av permitteringsordningen til 52 uker, være med å sikre norske arbeidsplasser og avgjørende kompetanse for fremtiden.

DEBATT: Tryggleik for helse og arbeid!

I NHO, LO og Maritimt Forum fester vi nå vår lit til at opposisjonen på Stortinget kommer oss til unnsetning. De neste par ukene vil bli avgjørende for å trygge en av landets viktigste eksport- og framtidsnæringer.