Politikk

Fersk rapport avdekker: Osloskolen sliter med smittevern på grunn av mangel på lokaler og bemanning

– Vi er fortvila, og det samme er foreldrene og elevene våre, sier rektor ved Majorstuen skole, Katrine Sølvberg. For å opprettholde smittevernkrav, trenger mange skoler mer plass, så elevene slipper hjemmeundervisning. Men jakten på alternative lokaler er vanskelig.

– Vi er fortvila over at det har gått et år, og at det snart er sommer uten at dette med nok plass til elevene med strenge smittetiltak og små kohorter er blitt løst, sier rektor på Majorstuen, Katrine Sølvberg.

Majorstuen skole i Oslo har rundt 900 elever fordelt på 1–10. trinn, og hadde allerede før pandemien for få klasserom i forhold til antall elever og klasser. Det siste året med pandemi og strenge smitteverntiltak har skolen også tatt i bruk spesialrom, gymsalen, bibliotek og lærernes personalrom til undervisning. Likevel har de fortsatt ikke plass til at alle elevene kan ha undervisning på skolen hver dag. I og med at skolen både har barne- og ungdomstrinn må de forholde seg til de ulike smittetiltakene for trinnene, som gjør det ekstra krevende.

– Vi er fortvila, og det samme er foreldrene og elevene våre, sier rektor på skolen, Katrine Sølvberg.

For å kunne sikre god avstand mellom elevene, er mange skoler nødt til å la elever bli hjemme med digital undervisning, fordi det verken er plass på skolene eller nok bemanning til å fordele dem på flere klasserom. Det betyr at selv om skolene igjen er åpne for undervisning, er det mange elever som har mye tid hjemme.

Allerede i fjor kontaktet Majorstuen skole de store byggene i nærheten for utleie. De fikk ikke napp et eneste sted. I år har de kontaktet seks aktuelle bygninger i nærområdet, og alle har sagt nei, sier Sølvberg.

Få har fått tak i lokaler

– Vi opplever at de ikke vil leie ut til skolen, men vi vet ikke hvorfor. Kanskje er de bekymret for smittevern eller potensielle erstatningskrav? Dette er ting vi kunne forsikret dem om at vi ville tatt ansvar for. Men vi vet ikke, vi har bare fått avslag. Hadde vi hatt tilgang på egnede lokaler kunne vi hatt flere elever på skolen.

Utdanningsetaten har fått i oppdrag å kartlegge skolenes behov for ekstra lokaler, og denne uka ble etatens spørreundersøkelse med 129 skoler i Oslo klar.

Dagsavisen har fått tilgang til undersøkelsen som viser at kun 12 prosent av skolene har tatt i bruk alternative lokaler under pandemien.

Rektor Katrine Sølvberg forteller at skolens plassutfordringer er noe Utdanningsetaten kjenner til og at hun er litt skuffet over at kartleggingen av utfordringene skolene har i forbindelse med pandemien og strenge smittetiltak først kommer ved årets slutt. I undersøkelsen svarer 25 prosent av skolene at de har behov for hjelp til å finne og leie lokaler, og Majorstuen skole er en av dem.

Har vært en problemstilling over tid

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er forelagt kritikken og svarer på spørsmål via e-post.

– Etaten har lenge visst at det er lite plass i Osloskolen, og at det er svært vanskelig å skaffe egnede lokaler i nærområdet. I og med at dette var kjent allerede, var det i det hele tatt nødvendig å gjennomføre en spørreundersøkelse nå, og hvorfor kom den først i april 2021?

Denne problemstillingen har vi hatt dialog med Utdanningsetaten om over tid. Kartleggingen bekrefter at skolene ikke har et stort behov for ekstralokaler, skriver Inga Marte Thorkildsen og legger til:

– Skolene har vært ekstremt løsningsorienterte i å håndtere store og små utfordringer som følge av pandemien. Da smittevernreglene endret seg og det ble krav om større avstand mellom personer, meldte noen skoler om problemer med lokaler. For å få konkret kunnskap om behovet ba vi Utdanningsetaten om å gjøre en kartlegging. Etaten har bistått etter beste evne med å finne lokaler, men nå vil dette arbeidet trappes opp og de skolene som ønsker det vil få hjelp.

Videre skriver hun at bistanden også vil gå ut på å involvere elever og ansatte i vurdering av potensielle lokaler. På spørsmål om Utdanningsetaten, som er under hennes byrådsavdeling burde ha hjulpet Majorstuen tidligere, svarer hun at etaten selv må svare på det.

Flesteparten vil ikke ha hjelp

Kartleggingen viser blant annet dette:

  • Bare 27 prosent av skolene kjenner til tilgjengelige lokaler. Dette utgjør 35 skoler, og kun 12 av dem har benyttet seg av disse lokalene.
  • 37 prosent sier de ikke kjenner til tilgjengelige lokaler i nærområdet, og 36 prosent vet ikke om det finnes tilgjengelige lokaler.
  • Likevel svarer hele 58 prosent at de ikke har behov for hjelp til å finne og leie inn lokaler.

Veldig mange svarer at de største utfordringene med å skaffe alternative lokaler er knyttet til logistikken rundt å organisere det og bemanning. De har rett og slett ikke nok ansatte til å spre elevene over flere lokaler.

Rune Christian Lang i Utdanningsforbundet i Oslo tror mange skoler har svart at de ikke har behov for hjelp til å leie lokale, fordi de uansett ikke ville hatt mulighet til å ha undervisning der uten nok bemanning og fordi det er så krevende med logistikken knyttet til organiseringen. Lang sitter i et utvalg hos Utdanningsetaten som jobber med å kartlegge utfordringene.

Thorkildsen peker på at det er mange forskjellige skoler i Oslo, men at tilbakemeldingene likevel har vært entydige på at innleie av undervisningslokaler er svært utfordrende, og legger til:

– De fleste ønsker ikke dette. Kartleggingen viser at skolene heller ønsker en kombinasjon av digital og fysisk skole for å kunne sikre elvene mest mulig forutsigbart og helhetlig skoletilbud.

Vaksine fortsatt øverst på ønskelista

Lang fra Utdanningsforbundet i Oslo, er på sin side helt klar på hva lærerne ønsker seg:

– Lærerne er redde og bekymret for smitte og trenger tiltak som faktisk fungerer. Det vi trenger nå er vaksiner, sier han.

Det har skolebyråden forståelse for. Hun skriver i en e-post til Dagsavisen at de har bedt myndighetene vurdere ansatte som jobber tett på barn, særlig de yngste, så snart kritisk helsepersonell og yngre i risikogruppen er vaksinert, og legger til:

– Dette er viktig for tryggheten til både barn og voksne. Å sikre vaksiner til de som jobber tett på barn er svært viktig for tryggheten og arbeidsmiljøet til våre medarbeidere, som mange steder er strekt preget av en vanskelig driftssituasjon. Dette skal vi fortsette å følge opp inn mot nasjonale myndigheter.

Store variasjoner blant skolene

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har tidligere nevnt at uteskole kan være aktuelt for noen skoler for å sikre godt smittevern. Majorstuen skole har ikke stor nok skolegård til at de både kan ha uteskole og friminutt for 1–10. klasse, forteller rektor Katrine Sølvberg.

Av og til tar de turen til Frognerparken, men det passer ikke alltid å dra dit for klassene.

– Skolene har veldig ulike forutsetninger for å kunne flytte undervisningen ut i skolegården eller til andre lokaler i nærområdet. Nærskolene i bydelen har f.eks. større utearealer eller ledige lokaler like ved, og det kan virke urettferdig for foreldrene og se at andre skoler får det til, sier rektor Sølvberg.

– Synes du det er blitt skapt litt urealistiske forventninger til hva skolene kan få til?

– Ja. Men skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har også sagt at det vil være forskjellig hva skolene vil kunne tilby. Vi har rundt 900 elever fordelt på 36 klasser. Når disse klassene skal deles inn i mindre kohorter så blir det ikke plass til alle samtidig på skolen, sier Sølvberg og legger til:

– Jeg skulle ønske kommunen kunne sendt ut et sterkere signal om at alle i nærområdet som har ledige lokaler må stille opp hvis de kan. Vi står allerede i en veldig krevende situasjon, og har gjort det over lang tid. Det er mye logistikk og planlegging som ligger bak hver endring, og dette sliter på våre ansatte og elever. Vi ønsker at næringene i området blir med på dugnaden, og at kommunen bistår i arbeidet med å skaffe lokalene. Hvor er viljen til å hjelpe barna og ungdommene som alle er så bekymret for?

Thorkildsen er forelagt kritikken, men mener spørsmålet må besvares av etaten som er under hennes byrådsavdeling.

Skolene er usikre på økonomien

Selv om rektor på Majorstuen skole har forsøkt å skaffe lokaler uten hell, forteller hun at de ikke er sikre på om de ville fått leieutgiften dekket av kommunen. Kunnskapsminister Guri Melby (V) har flere ganger løftet fram leie av lokaler som et alternativ for skolene som mangler plass, og vært tydelig på at utgiftene skal bli dekket av kommunene.

Både rektor på Majorstuen skole og Rune Christian Lang i Utdanningsforbundet er usikre på hva som blir dekket. Før jul så Lang et skille mellom skolene som turte å bruke og regnskapsføre koronautgifter, og de som ikke turte ta sjansen.

Han er tydelig på at skolene må få en klar forsikring om at utgiftene til koronatiltak som å leie lokaler, ikke går utover skolens budsjett.

– Nå har Oslo kommune kjøpt inn munnbind for flere millioner kroner til skolene, så det finnes midler til koronatiltak i skolene i kommunebudsjettet, sier han.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen svarer i en e-post på tilbakemeldingene om at kommunen har vært utydelige slik:

– Etaten har hele tiden tydelig kommunisert til skolene at de vil få dekket utlegg til leie av ekstra lokaler da dette vil være ekstraordinære koronautgifter. Denne typen ekstrautgifter forutsetter vi at staten kompenserer.

Mer fra Dagsavisen