Nyheter

Pizzasjappe tapte i Høyesterett – men får redusert bot

Louis Pizza i Oslo tapte i Høyesterett, men boten fra lagmannsretten på 250.000 kroner reduseres kraftig. Styreleder Live Glesne Kjølstad vil ta saken videre.

Louis Pizza ligger idyllisk til på Adamstuen i Oslo. Men bak fasaden har det utspilt seg en dramatisk historie.

Louis Pizza har brukt ulovlig utenlandsk arbeidskraft og skal straffes, slår Høyesterett fast i dommen som kom fredag, skriver VårtOslo. Domstolen reduserer imidlertid boten fra lagmannsretten kraftig, fra 250.000 kroner og ned til 30.000 kroner.

– Høyesteretts dom legitimerer diskriminering av arbeidstakere med utenlandsklingende navn og mørk hud, sier Live Glesne Kjølstad til avisa.

Hun kunne likevel glede seg over én ting i dommen.

– Høyesteretts reduksjon av boten på 250.000 kroner er en seier. Man skal ikke skremmes fra å nekte å vedta en bot og ta saken til tingretten, sier Kjølstad.

Pizzasjappa fikk opprinnelig en bot på 25.000 kroner for å ha brukt ulovlig arbeidskraft. Den skulle økes til 30.000 hvis saken ble pådømt i Oslo tingrett.

I tingretten la aktor imidlertid ned påstand om bot på en halv million kroner. Louis Pizza vant fram på alle punkter, men aktor anket saken til lagmannsretten.

Frikjent i tingretten

Sakens kjerne har vært om pizzasjappa på Adamstuen i Oslo skal straffes for å ha ansatt en daglig leder uten lovlig opphold, noe som er et brudd på utlendingsloven.

Selskapet ble bøtelagt 250.000 kroner i lagmannsretten, men i januar besluttet Høyesteretts ankeutvalg å ta saken til behandling. Siden selskapet først ble frikjent og deretter dømt, kunne anken kun nektes hvis ankeutvalget mente at den klart ikke ville føre fram.

Det sentrale spørsmålet har vært om noen som har handlet på vegne av selskapet, opptrådte uaktsomt eller forsettlig da den daglige lederen jobbet for selskapet. Mannen hadde skattekort da han ble ansatt. Etter 18 år i Norge ble han returnert til Iran i august 2019, hvor han ble fengslet og torturert.

Eier Live Glesne Kjølstad sa til Dagsavisen at det var en stor lettelse da høyesterett sa at de ville behandle saken.

– Jeg følte meg ikke trygg på at den ville gå gjennom, vi vet hvor få ankesaker som gjør det, sa hun.

Enig med lagmannsretten

Lagmannsretten slo fast at ansettelsen var lovstridig, og de sa seg enig med aktor i at Kjølstad skulle ha sjekket mannens arbeids- og oppholdstillatelse nøyere med Utlendingsdirektoratet (UDI). Høyesterett slår også fast i sin dom at Kjølstad skulle ha sjekket med UDI, men de understreker at hun ikke har opptrådt grovt uaktsomt.

Den øverste rettsinstansen understreker at aktsomhetskravet pålegger arbeidsgiver en undersøkelsesplikt, ifølge VårtOslo.

Kjølstads advokat Brynjulf Risnes mener Høyesteretts dom rettslig sett er feil, og mener at de har tatt altfor lett på hvordan «dette skal praktiseres i virkelighetens verden». Kjølstad hadde sjekket at mannen hadde skattekort, norsk bankkort med id og var oppført i norske myndigheters arbeidsgiver- og arbeidstakerregister.

Risnes og Kjølstad tar saken videre, og sier de vil sende Høyesterettsdommen til Likestillings- og diskrimineringsombudet. De sier det også er aktuelt å ta kontakt med andre.