Nyheter

Tidenes kollektivløft for Oslo

KRONIKK: Nye Oslopakke 3 er en seier for klima, folks bomiljø og for framkommelighet i Oslo. Kollektivtilbudet rustes kraftig opp, og biltrafikken skal reduseres med 15 prosent.

Av Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel (MDG)
Andreas Halse, miljøpolitisk talsmann for Oslo Ap
Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder for Oslo SV

Velgerne ga et tydelig signal i fjor høst om at de ønsker en omlegging i en grønnere retning. Oslobyrådet ved Ap, MDG og SV svarte med tidenes grønneste byrådserklæring. Biltrafikken skal ned, kollektivtilbudet og luftkvaliteten skal bedres. Nå kan vi følge det opp i praksis.

Oslopakke 3, som er forhandlet frem mellom Oslo, Akershus og Staten og nå signert, sikrer rundt 50 milliarder mer til kollektivtrafikk og sykkelsatsing. I Oslo vil hele 93 prosent av midlene i miljøpakken bli brukt til å bedre kollektivtrafikk og framkommelighet for sykkel.

Endelig kan vi få ny T-banetunnel gjennom sentrum. Tunnelen vil knytte Majorstua, Bislett og Grünerløkka sammen med resten av T-banenettet. Den vil også gjøre det mulig med femminuttersruter på alle grenbanene. Avtalen sikrer også finansiering av et nytt signal- og sikringsanlegg som gjør at flere tog kan kjøre gjennom tunnelen. Deler av dagens anlegg er 50 år gammelt og burde vært byttet ut for lenge siden.

Trikke- og T-banenettet skal rustes opp for over 10 milliarder kroner og sykkelveinettet i Oslo vil få en massiv utbygging. I den nye avtalen er det satt av 4,2 milliarder i bom-penger til å bygge ut sykkelveier. Dette kommer i tillegg til de midlene Oslo kommune bruker over egne budsjetter og statlig støtte.

Les også: Slik blir Oslo-trafikken: T-bane til Grünerløkka og St. Hanshaugen kan bli en realitet

Sentrumstunnel og nytt signalanlegg

Hver dag pendler det 170.000 reisende inn til Oslo. Det er like mange som det bor i Telemark fylke. Det finnes ikke plass i Oslo hvis vi skal legge til rette for bilpendling. Derfor er det ekstra gledelig at finansieringen av ny T-bane fra Fornebu til Majorstua nå ende-lig er klar etter mange år med usikkerhet. Dette åpner for videre boligbygging og næ-ringsutvikling på Fornebu. Med den nye kollektivterminalen som blir liggende på Lysaker får vi et viktig kollektivknutepunkt hvor reisende vestfra kan komme over fra buss til tog og bane, og videre inn i byen.

Endelig er det også satt av midler til en baneløsning for Nedre Romerike (tidligere kalt A-husbanen) med en tverrforbindelse i Groruddalen. Byrådet i Oslo har sagt at klimatiltak ikke er noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, og av noen andre.

Derfor er vi glade for at det endelig er bred politisk enighet om å innføre rushtidsavgift og ulike bomsatser avhengig av hvor mye kjøretøyene forurenser. Dette har vært et krav i mange år fra alle de tre byrådspartiene. De nye grønne bomsatsene er beregnet å gi over 12 millioner færre bilpasseringer inn til Oslo, og målet er å redusere dem enda mer.

Handlingsregelen for bedre luft

Gjennom forhandlingene om Oslopakke 3 mellom Oslo, Akershus og Staten er det oppnådd enighet om et felles mål om å redusere trafikken inn til Oslo med 15 prosent. Dersom trafikken ikke reduseres raskt nok, kan vi endre prisene i bomringen. Denne handlingsregelen er et helt nytt og viktig virkemiddel på veien mot Oslos mål om å redusere biltrafikken i byen med 20 prosent innen utgangen av 2019.

. Sist vinter opplevde vi hvordan luftkvaliteten i Oslo var så dårlig at barn, eldre og folk med luftveisproblemer måtte holde seg innendørs. Det er en uakseptabel situasjon. I dag bor 200.000 innbyggere i Oslo i områder med svært høy luftforurensing. Om fem år vil 9 av 10 slippe den belastningen i disse områdene, og få en bedre hverdag.

Kraftig nedjustert E18

Det vanskeligste punktet i forhandlingene om Oslopakke 3 var E18 Vestkorridoren. Byrådspartiene har vært klare på at vi ikke kan akseptere en kapasitetsøkning på veien inn mot Oslo. Vi lytter til forskerne, som sier at dette vil øke trafikkbelastningen, redusere framkommeligheten for folk i Oslo og gjøre byluften enda dårligere.

Vi mener det er uklokt å bruke 36 milliarder kroner på et overdimensjonert veiprosjekt når stadig flere ønsker å reise kollektivt, og teknologien utvikler seg med lynfart. Som samferdselsministeren selv påpeker, kan førerløse biler og bedre baneløsninger gjøre biler overflødige i byen. Et bedre kollektiv – og sykkeltilbud vil kreve mindre vei og færre biler, ikke mer.

Resultatet av forhandlingene er at E18-prosjektet vest for Oslo er redusert ved at partene kun har forpliktet seg til å bygge deler av den første parsellen på om lag 1500 meter fra Lysaker til Strand, med ett felt mindre enn planlagt. Parsellen var i utgangspunktet planlagt til å være 4,5 km.

Kampen fortsetter

Når det gjelder resten av veiprosjektet videre til Drengsrud i Asker, understreker avtalen at ingen beslutninger er tatt. Enkelt sagt har vi blitt enige om å være uenige, slik at kampen fortsetter. En beslutning kan tidligst tas i 2020.  Byrådspartiene i Oslo er glade for at Akershus deler vårt ønske om at Vegvesenet utreder alternative løsninger for res-ten av E18-prosejektet, uten kapasitetsøkning og med vesentlig reduserte kostnader.

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti sine partier i Oslo skal nå ta stilling til den endelige avtalen før behandling i bystyret. Det er på tide å ta et stort skritt mot et ekte grønt skifte i hovedstaden. Nå kan vi vise at klimaendringene ikke er noe som skal løses et annet sted, til en annen tid, av noen andre. Det skjer, nå.

Nyeste fra Dagsavisen.no: