Politikk

Skal flere funksjonshemmede bo på sykehjem Siv Jensen?

Frp forslår i sitt stortingsprogram å jobbe for at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal kunne ta utdanning, arbeide og delta i kultur- og idrettsaktiviteter. Partiet ønsker at samfunnet må legge til rette ved at offentlige bygg og det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Men i samme stortingsprogram tar Frp i sin boligpolitikk til orde for å reversere detaljkrav til universell utforming og tilgjengelighet, fordi partiet mener det er fordyrende.


Disse ønskene mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ikke samsvarer.

Det er bra at Frp ønsker et arbeidsmarked der alle kan bidra, et tilgjengelig offentlig rom, og inkluderende fritid. Men folk må også ha et sted å bo. Gode boliger bidrar til at funksjonshemmede kan leve fullverdige liv. Å reversere den positive utviklingen innenfor universell utforming og tilgjengelige boliger gir ingen økonomisk gevinst. Det er svært ekskluderende og lite fremtidsrettet. Tilgjengelige boliger fremmer bokvalitet og gjør at flere mennesker kan bo på egen hånd - og er derfor samfunnsøkonomisk klokt.

Allerede stor mangel på tilgjengelige boliger

Å ha et godt sted å bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet, for at man skal fungere i jobb, utdanning og fritidssysler. Funksjonshemmede og kronisk syke vil bo som andre, men har ikke samme valgfrihet i boligmarkedet pr i dag. Det er en stor mangel på tilgjengelige boliger generelt i Norge. Kun 10 prosent av den norske boligmassen er tilgjengelig for rullestolbrukere og det hindrer dem i å ha aktive sosiale liv. FrPs boligpolitikk vil forverre situasjonen. Det er unødvendig og uklokt.

Det er ikke slik at enten er du en frisk ung student, eller så er du en meget syk eldre person. Det finnes funksjonshemmede studenter som ønsker å bo på egen hånd, og det finnes eldre syke som ønsker å bo på egen hånd. Tilgjengelige boliger bidrar til at dette kan realiseres. Reduksjon i antallet tilgjengelige boliger vil på sikt – mener vi – øke presset på helse- og omsorgstjenester, og behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Mener Frp at løsningen er å tilby sykehjemsplasser til mange med nedsatt funksjonsevne?

Frp peker på økonomi for boligkjøper som grunnlag for ønsket om å lempe på krav. Om en boligutbygger skulle «spare» 50 000 på å lempe på kravene, er det ikke noe automatikk i at den besparelsen tilfaller boligkjøper.

Sintefs rapport fra 2010 om konsekvenser av TEK10 kalt «Ikke så dyrt likevel», konkluderer med at TEK 10 kan medføre kostnadsøkninger, men de fleste er beskjedne. Og kravene til baderom medfører hverken at badet blir uforholdsmessig stort eller at det blir vesentlig dyrere enn før.

Tilgjengelighet er altså ikke et fordyrende spesialkrav, men kommer alle til gode.

Ikke reverser en god utvikling

Det er tverrpolitisk enighet på Stortinget, også i Frp, om at målet er et samfunn hvor alle kan delta. Kjære Frps landsmøte - ikke reverser den positive effekten TEK10 har hatt på dagens boligmasse.

Vi håper Frps landsmøte tar en skikkelig debatt på hva som er økonomisk boligpolitikk – i et fremtidsrettet og helhetsperspektiv.

Godt landsmøte!

Berit Therese Larsen

Mer fra: Politikk