Innenriks

Byggesaker: Brøt svarfristen i 111 av 117 klagesaker

Ingen statsforvaltere klarer å overholde svarfristen på klager i byggesaker fullt ut. Treigest av alle er Statsforvalteren i Agder, som selv mener at saksbehandlingstiden deres er uakseptabel.

– Det er ingen tvil om at lang saksbehandlingstid medfører uheldige virkninger for involverte parter, enten de er privatpersoner eller næringsdrivende. Vi beklager sterkt de konsekvenser dette får for dem som venter på å få sakene sine behandlet hos oss, sier assisterende direktør Monica Bjørkholt Breive hos Statsforvalteren i Agder.

99 dager for mye

Byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven slår fast at klager i alle typer byggesaker skal avgjøres innen 12 uker.

Likevel har Statsforvalteren i Agder gått ut over denne fristen i hele 111 av 117 ferdigbehandlede klager på byggesaker så langt i år. I gjennomsnitt er fristen overskredet med 99 dager i hver sak.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har brutt fristen i 266 av 892 ferdigbehandlede klager på byggesaker, men har klart å begrense den gjennomsnittlige overskridelsen til 40 dager.

«Best» av de øvrige åtte statsforvalterne er Statsforvalteren i Innlandet, som har nøyd seg med en gjennomsnittlig overskridelse på 21 dager i klagesakene det har tatt mer enn 12 uker å behandle.

Også når det gjelder klager på reguleringsplaner kommer Statsforvalteren i Agder dårligst ut av statsforvalterne. Samtlige av de 21 ferdigbehandlede klagene så langt i år, har det tatt mer enn 12 uker å avslutte. Gjennomsnittlig overskridelse har vært på 100 dager.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er «best» når det gjelder klager på reguleringsplaner, ved i gjennomsnitt å ha brukt 12 dager mer enn det er anledning til i hver av sakene hvor svarfristen er brutt.

Dette går fram av oversiktene til Statsforvalterens fellestjenester på tampen av september.

– Bærer risikoen selv

– Det er uheldig at saksbehandlingstiden varierer mye, men det er flere årsaker til det, skriver Kommunal- og distriktsdepartementet i en e-post til Dagsavisen.

– Vi ser blant annet at det er variasjon i antall klagesaker som kommer inn til statsforvalterne. Videre har sakene ulik kompleksitet, og det vil påvirke saksbehandlingstiden. Vi er også kjent med at ressurssituasjonen hos de ulike statsforvalterembetene varierer.

– Hva skjer mens klager er til behandling hos statsforvalterne? Må for eksempel byggearbeider settes på vent?

– Hovedregelen er at den som har fått en byggetillatelse, kan forholde seg til den og starte byggearbeider. Det er likevel slik at man selv bærer risikoen dersom byggetillatelsen blir endret som følge av klagebehandlingen, svarer departementet.

– Etter forvaltningsloven kan det også besluttes at et vedtak, for eksempel en byggetillatelse, ikke skal iverksettes før klagen er avgjort, fortsetter departementet.

– Regelen er begrunnet i rettssikkerhetshensyn. For klageren kan det ha betydning at vedtaket ikke gjennomføres før det er avgjort om klagen fører fram. I motsatt fall kan klageren risikere at klageinstansens vedtak kan bli ugjenopprettelig, vanskelig og/eller kostbart å gjenopprette.

Strandsonesaker

Det er i dag rundt ti ansatte som jobber med saker etter plan- og bygningsloven hos Statsforvalteren i Agder.

– Tre av dem er nyansatte og derfor i en opplæringsfase, opplyser assisterende direktør Monica Bjørkholt Breive.

– Flere av dem som jobber med byggesaker har også ansvar for andre fagområder. Gjennomgående er det for tiden stort press på alle fagområder i Agder, ikke minst som følge av store og ambisiøse planer for næringsutvikling med tilhørende plan- og arealsaker, fortsetter hun.

Breive peker også på flere andre forhold som på negativt vis påvirker tiden det tar å behandle klager.

– Agder har i tillegg mange saker relatert til strandsonen, og mange boliger og fritidseiendommer både i strandsoner og i fjellområder som eies av personer bosatt i andre fylker, særlig i sentrale Østlands-området.

– Dette genererer mange og komplekse saker hos oss, saker som det ikke fullt ut tas høyde for i de tildelinger vi får, idet en vesentlig faktor her baserer seg på innbyggertall, påpeker Breive.

– I tillegg til økt saksmengde har vi også registrert at saksmengden og kompleksiteten i hver enkelt sak de seneste årene har økt betydelig, ved at stadig flere på «begge sider» bruker advokater i kommunikasjonen med både kommunene og embetet.

– Uakseptabel

– Uansett er dagens saksbehandlingstid på klagesakene etter plan- og bygningsloven uakseptabel, slår Breive fast.

– Statsforvalteren i Agder klarer i dag ikke å overholde tidsfristen for slike saker, slik vi plikter i henhold til forskriften til plan- og bygningsloven.

Dette ønsker Statsforvalteren i Agder å gjøre noe med.

– Det er stort fokus i hele embetet på å bygge ned restansene, både hos ledelsen og hos den enkelte medarbeider, understreker Breive.

– Vi har igangsatt et arbeid for å få ned saksbehandlingstidene. Vi jobber systematisk med fortløpende forbedringer av rutiner og arbeidsform, i den hensikt å effektivisere i alle ledd. I dette ligger prioriteringer i forhold til arbeidsoppgaver og måten vedtak skrives på.

– Vi gjennomgår maler, rutiner, arbeidsform og arbeidsprosess slik at vi innen gitte ressursrammer kan behandle sakene raskere. Vi har også vært i dialog med andre embeter for å få innspill til å effektivisere saksbehandlingen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

Her er oversikten som viser ofte statsforvalterne så langt i år har overskredet fristen om å avgjøre klager på byggesaker innen 12 uker. Antallet dager fristen i gjennomsnitt er overskredet med, står oppført i parentesen.

Agder: 111 av 117 klager (99 dager).

Innlandet: 49 av 135 (21).

Møre og Romsdal: 30 av 95 (28).

Nordland: 26 av 103 (32).

Oslo og Viken: 266 av 892 (40).

Rogaland: 111 av 331 (59).

Troms og Finnmark: 36 av 136 (83).

Trøndelag: 16 av 177 (30).

Vestfold og Telemark: 62 av 202 (28).

Vestland: 229 av 511 (23).

Kilde: Statsforvalterens fellestjenester.