Innenriks

Nordmann funnet død på cellen

En nordmann i 50-årene ble nylig funnet død i det nederlandske fengselet der Norge leier soningsplasser.

Bilde 1 av 3

Mannen ble funnet på cellen sin i Norgerhaven fengsel fredag 26. mai.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt et dødsfall. Det er fastslått at det er naturlige årsaker til dødsfallet, sier leder i fengselet, Karl Hillesland.

Ifølge Fædrelandsvennen var mannen fra Vest-Agder og sonet en dom på to år og tre måneder for blant annet grov narkotikavirksomhet og grovt heleri.

Dette er det første dødsfallet i fengslet siden det åpnet den 1. september 2015, opplyser fengselsledelsen.

Av personvernhensyn vil ikke Hillesland si noe mer om omstendighetene rundt dødsfallet.

Les også: Ap vil si opp fengselsavtale med Nederland

Nederlandsk lov

Med begrunnelsen at det er for få soningsplasser i Norge, har norske myndigheter leid fengselsplasser i Norgerhaven i byen Veenhuizen, nord i Nederland.

Innenfor murene omfattes de nå 225 innsatte fra Norge av norsk straffegjennomføringslov. Men ved dødsfall eller dersom det begås straffbare handlinger i fengselet, gjelder utelukkende nederlandsk lovgivning, fastslås det i leieavtalen.

Ved dødsfall plikter den norske fengselslederen å varsle nederlandske myndigheter, følge instrukser og gi dem adgang til fengselet, ifølge leieavtalen.

Etterforskning av dødsfallet er det altså nederlandske myndigheter som har hatt ansvaret for.

Den avdøde overføres til Norge først når det er tillatt etter nederlandsk lov.

Justisdepartementet opplyser at de er kjent med et dødsfall i Norgerhaven fengsel, og at vedkommende døde av naturlige årsaker. De bekrefter at de fastsatte rutinene i samarbeidet mellom Norge og Nederland er fulgt.

Dødsfall av naturlige årsaker skjer noen ganger i fengsler og er ikke spesielt for Norgerhaven, påpeker de i en uttalelse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Brudd med plikter

At jurisdiksjonen sånn sett er delt mellom Norge og Nederland skaper et rettslig hull som svekker innsattes vern mot tortur og umenneskelig behandling, skrev Sivilombudsmannen nylig i en rapport.

Han mener soningsavtalen bryter Norges menneskerettslige forpliktelser.

– Det mener vi står i et anspent forhold til våre plikter etter torturkonvensjonen. Det er manglende mulighet til å følge opp fra norske myndigheters side, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til Dagsavisen.

Flere aktører har tidligere advarte mot at soning i annen stat kunne bryte med menneskerettighetene, blant annet Advokatforeningen og Legeforeningen, som har vært bekymret for fangenes rettssikkerhet, muligheten for rehabilitering, og rett til familieliv.Advokatforeningen har også argumentert for at ordningen er et brudd på likhetsprinsippet.

Kritisk til helsehjelp

Sivilombudsmannen har vært særlig kritisk til at innsatte som har omfattende behov for helsehjelp, overføres til straffegjennomføring i en annen stat. Hvordan innsattes pasientrettigheter ivaretas etter nederlandsk lov, er ikke tilfredsstillende gjennomgått, mener han.

«Innsatte med kroniske og ikke-akutte sykdommer er ikke sikret tilfredsstillende oppfølging av spesialisthelsetjenesten», heter det i rapporten. Innsatte kan i praksis heller ikke klage på helsehjelpen de får.

Omstridt politisk

Fengselet Norgerhaven er en avdeling av Ullersmo fengsel og ledes av en norsk fengselsleder og nestleder. Det har også noen andre norske ansatte. Mens fengselsbetjentene er nederlandske.

Ordningen er ment for å være midlertidig, og det skal være norsk straffegjennomføringslov som gjelder for de norske innsatte der.

Leieavtalen har vært svært omstridt også i opposisjonen på Stortinget, og det er trolig at avtalen avvikles om det blir regjeringsskifte.

Arbeiderpartiet har lenge vært kritisk til avtalen, og i deres partiprogram slås det fast at avtalen skal avsluttes dersom Ap kommer i regjering.

– Store språkproblemer

Jussbuss er ikke enig i at problemene i fengselet i Nederland er tatt tak i.

Avtalen om å leie fengselet i Nederland, og gjennomføringen av den, strider ikke med Norges folkerettslige forpliktelser, skriver Justisdepartementet i sitt svar til Sivilombudsmannens svært kritiske rapport.

Kuttet kø

Her understrekes det at de innsatte har den samme beskyttelsen etter torturkonvensjonen som innsatte i andre norske fengsler.

Justisdepartementet mener at den lange saksbehandlingstiden i fengselet er kuttet ned. Av ti tilfeldige søknader om prøveløslatelse i år var behandlingstiden 18 dager i snitt. Der det trekker ut blir det sendt foreløpig svar, opplyser departementet.

Det stemmer ikke overens med virkeligheten, sier Ingrid Lie i Jussbuss.

– Vi får fortsatt mange henvendelser om at det tar veldig lang tid å få behandlet søknader i Norgerhaven, ofte flere måneder. Vi har flere saker om dette fra Norgerhaven enn noe annet norsk fengsel.

Avviser språktrøbbel

Hva med språkproblemene? De er neppe større enn i norske fengsler, mener departementet. Vakter tar engelskkurs, og tolk brukes oftere.

– Vi har fortsatt mange klienter som har problemer med å kommunisere med vaktene. Klienter som snakker dårlig norsk og engelsk, får ikke mye hjelp i at nederlandske ansatte snakker engelsk. Vi får mange henvendelser om helt enkle spørsmål som innsatte ville fått svar på av en kontaktbetjent i Norge. Altså er det fortsatt store språkproblemer eller for dårlig kunnskap om norsk praksis, sier Lie.

– Justisdepartementet påpeker at det er en norsk administrasjon i Norgerhaven. Våre klienter sier det er vanskelig å få kontakt når de prøver å henvende seg. Da hjelper det lite på språkproblemene, fortsetter Lie.

Departementet forsikrer om at innsatte skal få snakke med norske ansatte ved behov, og at også Sjømannskirken følger opp. Når innsatte ankommer fengselet, kartlegges det bedre hvilke behov de har. Det kreves også vedtak for å bruke tvang under transport.

Nyeste fra Dagsavisen.no: